Kegyes Korán (al-Quran)
Írta: delete - Dátum: January 03 2012 05:44:51
Allah, a Kegyelemes és Irgalmas nevében!

Mily nagyszerűbb szavakkal kezdhetném az írásomat, mint a nemzetközi elismerésre szert tévő magyar nyelvész, történész és orientalista Abdul-Karim Germanus Gyula szavaival [1]:

„… közhit szerint a legmagasztosabb alkotás, amit arab nyelven bír az emberiség. Tartalma változatos. Drámai kifakadások, költői ihlet, természetleírás, hasonlatok, bölcsességek, útmutatás az emberi élet számára, törvények és elbeszélések egymást követik és váltják fel.”

„A Korán rövidebb rímes prózában tartott fejezetei (szúra=réteg) költői alkotások, és túlnyomóan Mekkában születtek és így korábbiak a medinai hosszú szúráknál. De amikor Mohamed halála után összegyűjtötték és leírták azokat, keleti szokás szerint, a hosszú fejezeteket előbbre, a rövidebbeket a gyűjtemény végére tették. Legelöl áll a Miatyánkhoz hasonló mély és költői rövid fejezet, a „Megnyitó” (Fátiha), amely a hívő mindennapi ötszörös imájában és minden ihletett alkalomban hitet és megnyugvást nyújt.”

„A Koránból merítették a moszlim tudósok a jogot, és belőle meríti a beteg gyógyulása reményét, a haldokló bátorságát a túlvilági vizsgára. Mivel az iszlám az állati és emberi alakok ábrázolását megtiltotta, az arab művészet most már a Korán köré sűrítette a rajz, a festés, a faragás, az építészet és zene ihletét. Lelkesen díszítették szent könyvük sorait, hogy a szöveg inkább beszélő képnek látszott, mint holt betűsornak. Hatása mind a mai napig óriási.”

A Kegyes Korán a moszlimok szent könyve, igaz hitünk első és legfontosabb forrása, amely az általunk elismert Biblia (Indzsíl), Tóra (Taurah) és Zsoltárok (Zebúr) fölött áll. Prófétánk Mohamed (Allah áldása és béke legyen vele), negyven éves korától egészen haláláig recitálta a Gábriel angyal (béke legyen vele) közvetítésével kapott kinyilatkoztatásokat, amelyek Allah közvetlen üzenetei az egész emberiség számára. A Kegyes Korán minden egyes betűje Allah igaz szava, így az számunkra szent, és megváltoztathatatlan. Pont ezért, - bár készültek más anyanyelvi fordítások (értelmezések és magyarázatok) – csak a kinyilatkoztatás eredeti arab nyelvén nyomtatott Kegyes Korán elfogadott, és hiteles. Egy más nyelvű fordítás képtelen visszaadni a teljes jelentést, és a szavak átváltása magában hordozhatja a tévedés sajnálatos esélyét. Példaként kitérve, aki egy kicsit is járatos a monoteista vallások terén az tudhatja, hogy a zsinatok által kanonizált írásokat felsorakoztató Biblia folytonos fordítási kísérlete a szöveg megváltozását, és egyes helyeken a valós jelentés kihagyását, mellőzését vonzotta magával. Maga a német nyelv és a kereszténység reformátorának számító Luther Márton első bibliafordítása is bővelkedett hiányossággal, így az azt követő további anyanyelvi fordítások – amelyek alapjául sok a lutheri Bibliát vette - nem oldotta meg, hanem maga előtt görgette és hatványozta a fordításból származó pontatlanságokat. Isten ments, hogy most mások hite ellenében agitáljak, de ha megvizsgáljuk a jelen kor kereszténységgel kapcsolatos könyvkiadásait, akkor magunk is könnyen megtapasztalhatjuk azt a nagyszámú éles kritikát, ami az egyházak által vezetve, a Biblia évszázados (félre)értelmezéséből fakadnak. A Kegyes Korán megőrizve kinyilatkozásának eredetiségét, a legkisebb esélyét sem adja meg szövege elváltoztatásának.

Az írás elején felsorolt idézetekben már szó esett arról, hogy a Kegyes Korán mekkai, illetve medinai szúrákra tagolható. Azonban ez nem az egységének megosztását, hanem a kinyilatkoztatásának helyét jelenti. Amíg a mekkai szúrák legfőképp világnézettel és hitélettel foglalkoznak, addig a medinai szúrák a moszlim társadalom, az Umma köz-, erkölcsi- és magánjogi tételeit, rendszabályait, és az istenszolgálat (ima, böjt, alamizsna, zarándoklat, tiltott és megengedett dolgok) tanításait tartalmazzák.

Összegyűjtése után a Kegyes Koránt 30 részre és 114 fejezetre tagolták, amelyek mindegyike – egy szúra kivételével – „Biszmilláh”-val (Isten nevében) kezdődik. A 114 fejezet szám szerint 6348 áját (jelet) tartalmaz. Minden egyes ája, jel, Allah csodája, amely közelebb viszi olvasóját az Egyenes Úthoz, a tévelygések nélküli földi élethez, és a reménybeli paradicsomi jutalmakhoz. Az immár tizennégy évszázada kinyilatkoztatott Kegyes Korán a mai napig megállja a helyét a tudományos életben is, sőt, a fejlődéssel és az ismeretek bővülésével egyes áják isteni igaza - a tudomány által alátámasztva - beigazolódni látszanak.

A Kegyes Korán – egyes médiák hathatós, kétségtelenül rosszindulatú rágalomhadjárata ellenére is - az Egyenes Utat hirdeti. Azt, amely örök érvényű, és az embertől elvárt erkölcs által a békés boldogságot ígéri annak, aki alázattal, moszlimként aláveti magát az isteni akaratnak.

Rövid, figyelemfelkeltésnek szánt írásom végszavaként mindenkit buzdítanék a Kegyes Korán olvasására, a magyarul fellelhető (többek közt a közösségünk oldaláról akár le is tölthető) értelmezésének forgatására.

Allah Küldötte (Allah áldása és béke legyen vele) mondotta:
"Aki hozzáértően olvassa a Koránt, az együtt van a megtisztelt, és istenfélő feljegyzőkkel (angyalokkal), annak pedig, aki akadozva olvassa a Koránt, és olvasása nehézséget okoz neki, kétszeres jutalom jár."
(Al-Bukhari, Muszlim)


Allah óvjon minket utunkon!

Dawud - Pax Islamica

[1] Germanus Gyula - Arab költők, a pogány kortól napjainkig; Magyar Helikon 1961