Fohászok a Koránban
Írta: admin - Dátum: June 12 2011 16:57:56
Fohászok a Koránban

1:1-7 hívők: „Allah, a Könyörületes, és Irgalmas nevében.

Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának,

A Könyörületesnek, és az Irgalmasnak

Aki az Ítélet napját uralja!

Néked szolgálunk, és Hozzád fordulunk segítségért.

Vezess minket az egyenes úton,

Azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket

haragvásod sújt, sem a tévelygőkén!”

2:126 Ábrahám (as): „Uram! Tedd ezt a várost biztonságos helységgé és lásd el a lakóit gyümölcsökkel - azok számára tedd ezt, akik hisznek közülük Allahban és a Végső Napban!”

2:127-129 Ábrahám és Iszmail (as): „Urunk! Fogadd el tőlünk! Te vagy az, aki mindent hallasz, és tudsz.

Urunk! Tégy minket odaadó híveiddé, leszármazottainkat pedig, odaadóan hívő közösségeddé! Mutasd meg nekünk a szertartásainkat! És engesztelődj meg irántunk! Hiszen Te vagy a Kiengesztelődő és a Könyörületes!

Urunk! És támassz közöttünk az ő soraikból egy küldöttet, aki majd hirdeti nekik a Te verseidet, megtanítja nékik az Írást és a bölcsességet, és megtisztítja őket. Te vagy a Mindenható és a Bölcs.”

2:131 Ábrahám (as): „Alávetem magam a teremtmények Urának.”

2:136 hívők: „Hiszünk Allahban és abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzánk és Ábrahámhoz, Iszmáelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael törzseihez és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget egyikük javára sem közülük. Mi Allahnak vetjük alá magunkat.”

2:156 hívők: „Allahhoz tartozunk, s Hozzá fogunk visszatérni.”

2:201 hívők: „Urunk! Részeltess minket jóban az evilágon és részeltess minket jóban a túlvilágon is, és óvjál meg minket a Pokol tüzének kínjától!”

2:250 Saul (as) csapatai: Urunk! Vértezz föl minket türelemmel, erősítsd meg lábunkat és segíts minket a hitetlenek népe ellen.”

2:285-286 hívők: Allah Küldötte hisz abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzá az Urához, és vele együtt hisznek a hívők. Mindannyian hisznek Allahban, angyalaiban, Írásaiban, és küldötteiben. Nem teszünk különbséget az Ő küldöttei között. A hívők azt mondták: „Halljuk és engedelmeskedünk. Könyörgünk a bocsánatodért, ó Urunk!” Hozzád jut el végül minden.

Allah nem terhel meg senkit sem súlyosabb teherrel, mint aminek elviselésére képes. Mindenkinek az lesz majdan az őt megillető rész, amit szerzett, s az lesz a számláján, amit magának szerzett. Urunk! Ne sújts minket, ha feledékenyek voltunk, vagy ha hibáztunk! Urunk! Ne tégy ránk olyan súlyos terhet, mint amelyet azokra tettél, akik mielőttünk éltek! Urunk! Ne terhelje meg minket olyasmivel, amire elégtelen a mi erőnk! Légy velünk elnéző, bocsáss meg és irgalmazz nekünk! Te vagy a mi gyámolítónk. Segíts minket a hitetlenek népe ellen!”

3:7-9 hívők: „Hiszünk benne. Minden Urunktól ered. Urunk! Ne támassz ferdeséget a mi szívünkben, miután már az igaz útra vezéreltél bennünket! És ajándékozz meg minket a Te kegyeddel. Hiszen Te vagy az Ajándékozó.

Urunk! Te fogod összegyűjteni az embereket egy olyan Nap számára, amelyet kétség nem illethet.” Allah nem szegi meg az ígéretét.

3:16 hívők: „Mi hiszünk. Bocsásd meg hát a mi bűneinket és óvjál meg minket a pokol tüzének kínjától!”

3:20 a Próféta (saw): „Alávetem magam Allahnak én, és aki engem követ.”

3:26-27 Próféta (saw): „Ó Allah! Tiéd az uralom! Annak adod az uralmat, akinek akarod, s attól veszed el, akitől akarod. Hatalmassá teszed, akit akarsz, és porba sújtod, akit akarsz. A Te kezedben van minden, ami jó. Mindenek fölött hatalmas vagy Te.

A Te parancsodra váltja föl az éjszakát a nappal, s az éjszaka a nappalt. Te hozod világra az élőt a halottból, s a halottat az élőből. És Te látod el, akit akarsz, számadás nélkül.”

3:35-36 Imrán felesége (Mária anyja): „Uram! Néked ajánlom föl azt, ami a méhemben van. Szenteltessék csupán a Te szolgálatodra! Fogadd el tőlem! Te vagy az, aki mindent hallasz és tudsz.” „A Te védelmedbe helyeztem őt és leszármazottait a megkövezett Sátán elől.”

3:38 Zakariás (as): „Ajándékozz meg engem derék utódokkal! Te meghallgatod a fohászt.”

3:41 Zakariás (as): „Uram! Tégy nekem valamilyen jelet!”

3:52-53 apostolok: „Mi vagyunk Allah segítői. Hiszünk Allahban. Tanúsítsd, hogy Néki vetjük alá magunkat!

Urunk! Hiszünk abban, amit kinyilatkoztatás küldtél le, és követjük a küldöttet. Írjál föl minket azok közé, akik tanúsítják az Igazságot!”

3:85 hívők: „Hiszünk Allahban és abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzánk és leküldetett Ábrahámhoz, Iszmáelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael törzseihez és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget egyikük javára sem közülük. Mi Allahnak vetjük alá magunkat.”

3:147 hívők: „Urunk! Bocsásd meg a mi bűneinket, s azt, hogy nem tartottunk mértéket a viselkedésünkben; és erősítsd meg lábunkat és segíts minket a hitetlenek népe ellen.”

3:173 hívők: „Allah teljesen elegendő nekünk. Milyen pompás Istápoló.”

3:191-194 hívők: „Urunk! Te ezt nem teremtetted hiába. Magasztaltassál! Óvjál meg minket a Pokol tüzének kínjától!

Urunk! Akit Te a Pokol tüzébe vezetsz, azt örök szégyenbe borítottad. Nem lesz, aki segítene az istenteleneknek.

Urunk! Mi hallottunk egy igehirdetőt, aki a hitre szólított kiáltván: „Higgyetek Uratokban!” És mi hittünk. Bocsássd meg a mi bűneinket, és boríts feledést a mi rossz cselekedeteinkre és szólíts minket Magadhoz majdan a tisztahitűekkel!

Urunk! Add meg nekünk azt, amit küldötteid által megígértél nekünk! És ne boríts minket örök szégyenbe majdan a Feltámadás Napján! Bizony Te nem szeged meg az ígéretet.”

4:75 hívők: „Urunk! Vigyél ki minket ebből a városból, amelynek gonoszak a lakói, s rendelj nékünk magadtól gyámolítót, s rendelj nékünk magadtól segítőt!”

5:25 Mózes (as): „Uram! Nekem csak önmagam és testvérem fölött van hatalmam. Tégy hát különbséget közöttünk és a bűnös nép között!”

5:83 keresztények: „Urunk! Hiszünk. Jegyezz fel minket azok közé, akik tanúsítják az igazságot!”

5:114 Jézus (as): „Ó Urunk! Küldj le hozzánk egy asztalt az égből, hogy ünnep legyen ez nekünk, (annak is, aki most) az első, és (annak is, aki majdan) az utolsó lesz közülünk, és hogy jel legyen az Tőled! És gondoskodj rólunk! Te vagy a legjobb Gondoskodó a gondoskodók között.”

6:162 a Próféta (saw): „Az istentiszteletem az áldozati állatom, az életem és a halálom Allahot illetik, a teremtmények Urát!”

7:23 Ádám (as) és Éva: „Önmagunk ellen vétkeztünk. Ha nem bocsátasz meg nékünk, és nem leszel irgalmas hozzánk, bizony kárvallottak leszünk a kárvallottak között.”

7:43 Paradicsom lakói: „Dicsőség Allahnak, aki ide vezérelt minket! Soha nem vezéreltettünk volna az igaz útra, ha Allah nem vezetett volna arra. Urunk küldöttei valóban az igazsággal jöttek el.”

7:48 a Paradicsom lakói: „Urunk! Ne helyezz miket egy sorba a vétkes néppel!”

7:89 Su’ayb (as) népe: „A mi Urunk tudása mindent magába foglal. Mi Allahra hagyatkozunk. Urunk! Döntsél köztünk és népünk között az Igazság szerint! Te vagy a legjobb Eldöntő!”

7:121-122 Mózes (as) idejében a varázslók: „Hiszünk a teremtmények Urában, Mózes és Áron Urában.”

7:126 Mózes (as) idejében a varázslók: „Urunk! Vértezz föl minket türelemmel és végy Magadhoz minket úgy, hogy muszlimok vagyunk.”

7:143 Mózes (as): „Magasztaltassál! Megbánással fordulok Hozzád ismét, és hívő vagyok a hívők között.”

7:149 Mózes (as) népe: „Ha nem bocsát meg nekünk a mi Urunk és nem lesz irgalmas hozzánk, akkor kárvallottak leszünk a kárvallottak között.”

7:151 Mózes (as): „Uram! Bocsáss mag nekem és fivéremnek, és adj bebocsátást a Te könyörületességedbe! Te vagy a Legkönyörületesebb a könyörületesek között.”

7: 155 Mózes (as): „…Ez csupán próbatétel Tőled, tévútra viszed vele azt, akit akarsz, s az igaz útra vezeted, akit akarsz. Te vagy a mi Gyámolítónk. Bocsáss meg nekünk és lény irgalmas hozzánk! Te vagy a Legjobb a megbocsátók között.”

9:59 hívők: „Allah teljesen elegendőn nekünk. Ő adni fog nekünk az Ő kegyéből, és az Ő Küldötte szintén. Allahhoz fohászkodunk.”

9:129 Próféta (saw): „Teljesen elegendő nekem Allah. Nincs más isten Rajta kívül. Reá hagyatkoztam. Ő a fenséges Trón Ura.

10:10 Paradicsom lakói. „Tiéd a magasztalás, ó Allah!” „Dicsőség Allahnak a teremtmények Urának!”

10:85-86 Mózes (as) népe: „Allahra hagyatkozunk. Urunk! Ne tégy minket kísértéssé a vétkes nép számára,

és szabadíts meg bennünket könyörületed által a hitetlen néptől!”

10:88 Mózes (as): „Urunk! Fáraónak és előkelőinek pompát és gazdagságot adtál az evilági életben, hogy tévelygésbe vigyenek másokat – o Urunk – a Te utadtól. Urunk! Tedd semmivé az ő gazdagságukat, és keményítsd meg a szívüket, hogy ne higgyenek mindaddig, amíg a fájdalmas büntetést meg nem látják!”

11:47 Noé (as): „Uram ! Óvjál meg engem attól, hogy olyasmiről kérdezzelek, amiről nincs tudomásom! Ha nem bocsátasz meg nekem, és nem könyörülsz meg rajta, akkor a kárvallott leszek a kárvallottak között.”

11:73 angyalok: „Allah könyörületessége és áldásai legyen rajtatok, ó ti Ház népe! Bizony Övé a magasztalás, és Övé a dicsőség!”

12:33 József (as): „Uram! Kedvesebb nékem a tömlöc, mint az, amire ők hívnak engem. És ha nem fordítod el tőlem az ő mesterkedésüket, gerjedelem támad bennem irántuk s tudatlan leszek a tudatlanok között!”

12:101 József (as): „Uram! Te adtál nekem uralmat és Te tanítottál meg engem, hogyan kell a történeteket megmagyarázni. Egek és a föld alkotója, Te! Te vagy én gyámolítóm az evilágon és a túlvilágon! Majdan vegyél Magadhoz muszlim gyanánt és add, hogy csatlakozhassam az igazakhoz!”

13:30 Próféta (saw): „Ő az én Uram. Nincs más isten Rajta kívül. Őreá hagyatkozom és Hozzá fordulok megbánással.”

14:35-41 Ábrahám (as): „Uram! Tedd ezt a várost biztonságossá, és óvj meg engem és fiaimat attól, hogy bálványokat imádjunk!

Uram! Bizony, ők számos embert vittek tévútra. Aki engem követ, az hozzám tartozik, aki pedig ellen szegül nekem, az magának árt. Bizony Te Megbocsátó és Könyörületes vagy.

Urunk! Leszármazottaim egy részét egy terméketlen völgybe telepítettem le a Te szent Házad mellé - Ó Urunk! -, hogy elvégezhessék az istentiszteletet. Add, hogy bizonyos emberek szíve jóindulattal hajoljon feléjük. És lásd el őket gyümölcsökkel! Talán hálásak lesznek.

Urunk! Te tudod, mit rejtünk el és mit nyilvánítunk ki. Allah előtt nem rejtőzhet semmi, sem a földön, sem az égben.

Dicsőség Allahnak, aki öregségem ellenére Iszmáelt lés Izsákot ajándékozta nékem! Bizony, az én Uram meghallgatja a fohászt.

Uram! Add meg, hogy elvégezhessem az istentiszteletet és egyesek leszármazottaim között! Urunk! És fogadd el a fohászomat!

Urunk! Bocsáss meg nékem és szüleimnek és a hívőknek azon a Napon, amikor beáll a leszámolás.”

17:24 hívők: „Uram! Légy hozzájuk irgalmas, amiképpen ők fölneveltek engem, amikor kicsi voltam!”

17:80 Próféta (saw): „Uram! Add meg nekem, hogy igaz bemenetelem és igaz kimenetelem legyen! És rendelj nékem hatalmat magadtól és segítőt!”

17:94: a Próféta (saw): „Magasztaltassék az én Uram! Vajon mi más lennék én, mint ember, és küldött?”

18:10 a barlangban alvók: „Urunk! Tanúsíts irántunk irgalmat Tenmagadtól, és irányítsd el a mi dolgunkat a helyes irányba!”

18:14 a barlangban alvók: „A mi Urunk az egek és a föld Ura. Nem fohászkodunk Rajta kívül más istenhez. Különben szemenszedett hazugságot állítanánk.”

18:38-39 a kert gazdája: „Ő Allah, az én Uram és nem társítok az én Uram mellé senkit.”

„Amit Allah akar, az legyen! Allahon kívül nincs erő!”

19:4-6 Zakariás (as): „Uram! Gyengék lettek a csontjaim, és dér ütötte meg a fejemet és a Hozzád való fohászkodásomban, ó Uram, nem voltam soha szerencsétlen.

Félek attól, hogy a távolabbi rokonok maradnak csak utánam, a feleségem pedig meddő. Ajándékozz hát meg engem Tenmagadtól egy közeli rokonnal,

aki majd az én örökösöm lesz, és Jákob nemzetségének örökébe lép! És tedd őt olyanná Uram, hogy tetszést leljen Felőled.”

19:15 János prófétára (as): „Békesség legyen vele azon a napon, amikor megszületett, azon a napon, amikor meghal, és azon a napon, amikor új életre támad föl.”

19:18 Mária: „Menedékért fohászkodom az Irgalmashoz tetőled!”

20:25-35 Mózes (as): „Uram! Tárd ki a keblemet, és tedd könnyűvé a dolgomat, és oldd meg a csomót a nyelvemen, hogy megérthessék szavamat!” És rendelj nékem segítőt a házam népéből: Áront, az én fivéremet! Erősítsd általa erőmet, és add őt társamul a feladatomban, hogy fáradhatatlanul magasztaljunk téged, és egyre csak reád emlékezzünk! Te világosan látsz minket.”

20:114 Próféta (as): „Uram! Gyarapíts engem tudásban!”

21:83 Jób (as): „Balsors sújtott engem! Ám te vagy a Legkönyörületesebb a könyörületesek között!”

21:87 Jónás (as): „Nincs más isten rajtad kívül! Magasztaltassál! Bizony vétkes voltam a vétkesek között.”

21:89 Zakariás (as): „Uram! Ne hagyj egyedül engem! Hiszen Te vagy a legjobb Örökös!”

23:26 Noé (as): „Uram! Segíts nekem, mivel hazugsággal vádolnak!”

23:28-29 Noé (as): „Dicsőség Allahnak, aki megmentett bennünket a vétkes néptől!”

„Add, hogy egy áldott helyen találjak szállást! Te vagy a legjobb Szállásadó!”

23:39 Noé próféta (as):”Uram! Segíts nekem, mivel hazugsággal vádolnak!”

23:94 Próféta (saw): „Uram! Ne tégy engem akkor a vétkes nép közé!”

23:97-98 Próféta (saw): „Uram! Oltalmat keresek nálad a Sátán gonosz sugalmazásai ellen!

És oltalmat keresek nálad, Uram, attól, hogy ne jelenjenek meg nekem!”

23:109 hívők: „Urunk! Bocsáss meg nekünk, és légy irgalmas hozzánk! Te vagy az irgalmasok között e Legjobb.”

23:118 Próféta (saw): „Uram! Bocsáss meg és irgalmazz! Te vagy a Legjobb az irgalmasok között!”

25:65-66 hívők: „Urunk! Fordítsd el tőlünk a gyehenna büntetését! Bizony, annak a büntetése nyomasztó gyötrelem! Szörnyű hely az a nyugvásra és az ott-tartózkodásra!”

25:74 hívők: „Urunk! Add, hogy örömet találjunk a feleségeinkben és utódainkban és tégy minket példaképpé a az istenfélők számára!”

26:47-48 a Fáraó mágusai: „Hiszünk a teremtmények Urában, Mózes és Áron Urában.”

26:50-51 a Fáraó mágusai: „Bizony mi az Urunkhoz térünk vissza! Azután vágyakozunk, hogy megbocsássa az Urunk a mi vétkeinket, mert hogy mi vagyunk az elsők, akik hisznek.”

26:77-89 Ábrahám (as):”…kivéve a teremtmények Urát,

aki megteremtett engem, és Ő vezérel engem,

aki enni és inni ad nekem,

és ha megbetegszem, akkor Ő gyógyít meg engem,

és Aki a halálba küld, aztán életre kelt engem,

és Akihez az a kívánságom, hogy bocsássa meg a vétkemet az Ítélet Napján.

„Uram! Ruházz föl bölcsességgel engem, és add, hogy csatlakozhassam az igazakhoz,

és juttass nékünk igaz dicséretet a későbbi nemzedékek között,

és helyezz engem a gyönyörűségek kertjének örökösei közé!

És bocsáss meg az én atyámnak! Bizony, tévelygő ő a tévelygők között!

És ne boríts szégyenbe engem azon a Napon, amikor föltámadásunk lesz,

Azon a Napon, amikor nem használ sem vagyon, sem fiúgyermek -

Csak annak, aki egészséges szívvel jön Allahhoz.”

26:117-118 Noé (as): „Uram! Bizony az én népem hazugsággal vádolt engem.

Dönts hát közöttünk ítélettel, és ment meg engem, s azokat a hívőket, akik velem vannak!”

26:169 Lót (as): „Uram! Ments meg engem és házam népét attól, amit cselekszenek!”

27:8 Mózes (as) megszólítatott: „Áldassék az, aki a tűzben van és az, aki körülötte van! És magasztaltassék Allah a teremtmények Ura!

27:15 Dávid és Salamon (as): „Dicsőség Allahnak, Aki fölébe helyezett minket számos hívő szolgájának!”

27:19 Salamon (as): „Uram! Sarkallj arra engem, hogy megköszönjem a kegyet, amelyet irántam és szüleim iránt tanúsítottál, és hogy jóravalóan cselekedjek, ami tetszésedre van! És adj nekem bebocsátást a Te kegyelmed révén az igaz szolgáid közé!”

27:44 Sába királynője: „Önmagam ellen vétettem! Alávetem magam Salamonnal együtt Allahnak, a teremtmények Urának!”

28:16-17 Mózes (as): „Uram! Önmagam ellen vétkeztem. Bocsáss meg nekem!”

„Uram! Azért, mert kegyet gyakoroltál irántam, soha nem leszek segítője a bűnösöknek!”

28:21 Mózes (as): „Uram! Ment meg engem a vétkes néptől!”

28:22 Mózes (as): „Az Uram talán az egyenes útra vezérel engem!”

28:24 Mózes (as): „Uram! Bizony szükségem lenne valami jóra, amit leküldenél nekem!”

29:30 Lót (as): „Uram! Segíts meg egem egy olyan nép ellen, amely romlást terjeszt!”

29:46 hívők: „Hiszünk abban, ami leküldetett hozzánk és hozzátok! A mi istenünk és a ti istenetek Egy. És mi alávetjük magunkat neki.”

35:34-35 Paradicsom lakói: „Dicsőség Allahnak, Aki eltávoztatta tőlünk a szomorúságot. Bizony a mi Urunk megbocsátó és hálás, Aki - az Ő kegye által - az örök tartózkodás hajlékába szállásolt el minket, ahol nem nyomaszt fáradság, sem pedig kimerültség.”

37:79 Noé prófétára (as): „Békesség Noéra a teremtmények között!”

37:109 Ábrahám prófétára (as): „Békesség Ábrahámra!”

37:120 Mózes és Áron prófétára (as): „Békesség Mózesre és Áronra!”

37:130 Éliás prófétára (as): „Békesség Éliásra!”

38:35 Salamon (as): „Uram! Bocsáss meg nekem, és ajándékozz meg engem egy olyan királysággal, amely énutánam senkit nem illethet. Hiszen Te vagy az Ajándékozó.”

39:74 Paradicsom lakói: „Dicsőség Allahnak, Aki teljesítette ígéretét, és örökül adta nekünk a földet. Ott telepedhetünk le a Paradicsomba, ahol akarunk.”

39:75 angyalok: „Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának!”

40:7-9 angyalok: „Urunk! A Te irgalmad és a tudásod mindent magába foglal. Bocsáss hát meg azoknak, akik megtértek és a Te utadat követték, és óvd meg őket a Pokol büntetésétől!

Urunk! És bocsásd be őket Éden kertjeibe, amelyet megígértél nekik - őket és atyáik, feleségeik, s utódaik között azokat, akik jóravalók voltak. Te vagy a Hatalmas és a Bölcs.

És óvd meg őket a rosszcselekedeteik büntetésétől! Akit azon a Napon megóvsz rosszcselekedetei büntetésétől, azzal szemben irgalmat gyakoroltál. Ez a nagy diadal.”

40:27 Mózes (as): „Menedéket keresek az én és a ti Uratoknál minden fennhéjázó elől, aki nem hisz a Számadás Napjában.”

41:33 hívők: „Azok közé tartozom, akik alávetik magukat Neki.”

42:10 hívők: Íme ez Allah, az én Uram! Reá hagyatkozom, és megbánással fordulok Hozzá.

43:12-13 hívők: „Magasztaltassék az, Aki szolgálatunkra kényszeríttette ezt. Mi képtelenek lettünk volna erre. Bizony, mi az Urunkhoz térünk vissza.”

46:15 hívők: „Uram! Sarkallj engem arra, hogy megköszönjem a kegyedet, amelyet irántam és szüleim iránt tanúsítottál, és hogy jóravalóan cselekedjem, ami a tetszésedre van. És add, hogy boldoguljak az utódaimban. Megbánással fordulok Hozzád, és azok közé tartozom, akik alávetik magukat Neked.”

54:10 Noé (as): „Alulmaradtam. Segíts!”

59:10 hívők: „Urunk! Bocsáss meg nekünk és testvéreinknek, akik megelőztek bennünket a hitben, és ne támassz gyűlölséget a szívünkben azok ellen, akik hisznek. Urunk! Te Jóságos és Könyörületes vagy.

60:4-5 hívők: „Urunk! Reád hagyatkozunk, és bűnbánóan fordulunk feléd. Hozzád jut el végül minden.

Urunk! Ne tégy minket a hitetlenek kísértésének! És bocsáss meg nekünk, Urunk! Te vagy a Hatalmas és a Bölcs!”

66:8 hívők: „Urunk! Teljesítsd ki a világosságunkat és bocsáss meg nekünk! Te mindenek fölött hatalmas vagy.”

66:11 Fáraó felesége: „Uram! Építs nekem egy házat nálad a Paradicsomban és ments meg engem a Fáraótól és az ő cselekedetétől, és ment meg engem a vétkes néptől!”

67:29 Mondd: „Ö a Könyörületes. Hiszünk benne és reá hagyatkozunk.”

71:26-28 Noé (as): „Uram! Ne hagyjál a földön egyetlen hitetlent sem!

Ha otthagyod őket, csak félrevezetik a szolgáidat, s csak bűnöst és hitetlent nemzenek.

Uram! Bocsáss meg nékem és a szüleimnek és annak, aki hívő gyanánt lép a házamba, és a hívőknek - férfiaknak és nőknek egyaránt! A vétkeseknek azonban csak a pusztulását segítsd elő!”

72:20 Próféta (saw): „Egyedül Allahoz fohászkodom, és nem társítok mellé senkit.”

113:1-5 Próféta (saw): Mondd: „Menedéket keresek a hajnalhasadás Uránál

annak a rossza elől, amit teremtett

és a szétterjedő sötétség rossza elől

és a csomókba fújó boszorkányok rossza elől,

és az irigy rossza elől, amikor irigykedik.”114:1-6 Próféta (saw): Mondd: „Menedéket keresek az emberek Uránál,

az emberek Királyánál,

az emberek Istenénél:

minden lopva sugalmazó elől,

aki gonosz gondolatokat sugalmaz az emberek keblébe -

legyen ő dzsinn avagy ember.”

- Zuleyha -