Jézusról (Alejhi Szalam)

HíreinkJézus (AS) olyan személy, akit milliárdok szeretnek és tisztelnek. Azonban sok kérdés övezi a státuszát ennek a hatalmas személyiségnek. Mind a muszlimok és a keresztények is nagyra becsülik Jézust (AS) de a nézőpontjuk különbözik vele szemben.
A cikkben felvetett kérdések elemi lényege, hogy a Jézust (AS) övező kérdések mélyére hatoljon: Jézus (AS) Isten volt? Vagy őt Isten küldte? Ki volt az igazi történelmi Jézus (AS)? A Biblia néhány kétértelmű verse tévesen lett alkalmazva azért, hogy megmutassa Jézus (AS) valamilyen módon isteni. De ha megnézzük a Biblia tiszta, egyértelmű verseit, láthatjuk újra és újra, hogy Jézusra (AS) úgy utalnak, mint egy rendkívüli emberre és nem többre. Ha figyelembe vesszük a történelmi és logikai tényeket akkor kiderül, hogy Jézus (AS) nem volt Isten és nem is állította ezt magáról.
Következik öt okfejtési vonal ami tisztázza a kérdést számunkra a Biblia által és ezáltal lehetővé teszi nekünk, hogy felfedezzük az igazi Jézust (AS).

1. Jézus (AS) soha nem hívta magát Istennek

A Biblia sok verset tartalmaz, melyekben Jézus (AS) különálló személyként beszél Istenről. Itt következik néhányuk:
Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. ' (Márk 10:18)
Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét. (János 5:30)
Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. (János 20:17)
Ez a vers megerősíti, hogy ő Isten által lett küldve:
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3)
Ha Jézus (AS) Isten lett volna, akkor mondta volna az embereknek, hogy imádják őt, de ő az ellenkezőjét tette, és elutasított mindenkit akit imádta őt:
Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai. (Máté 15:9)
Ha Jézus (AS) azt állította volna, hogy ő Isten – akkor a Bibliában több száz vers lenne, ami ezt említi. De nincsen egyetlenegy vers sem az egész Bibliában, amelyben Jézus (AS) azt mondaná: Én Isten vagyok, imádjatok engem.

2. Jézus (AS) mint Fiú és Úr

Jézusra (AS) néha az 'Úrként' tesznek említést a Bibliában és máskor mint 'Isten fia'. Isten 'Atyaként' nevezett, tehát összetéve ezeket a verseket állítani lehetne, hogy Jézus (AS) Isten fia. De ha megnézzük ezeket a címeket (rangokat) a szövegkörnyezetben, akkor egyértelművé válik, hogy ezek szimbolikus értelemben kell venni és nem szó szerint.
'Isten fia' egy kifejezés az ősi héber nyelvben amit egy vallásos személyre használnak. Isten Izraelt a 'fiának' hívja:
Ez az amit az Úr mond: Izrael az én legidősebb fiam (Kivonulás 4:22)
Továbbá, Dávid (AS) is 'Isten fiaként' nevezett:
Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. (Zsoltárok 2:7)
Tulajdonképpen mindenki, aki vallásos, Isten fiának nevezett:
Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. (Róma 8:14)
Ugyanúgy, amikor az 'Atya' szót használják utalva Istenre, nem szabad szó szerint értelmezni. Hanem egy módja annak kifejezésére, hogy Isten a teremtő, ellátó, védelmező, stb. Sok vers van ennek a szimbolikus jelentésnek a megértésére, például:
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, (Efézus 4:6)
Jézust (AS) néhányszor 'Úrnak' nevezték a tantványok. 'Úr' egy kifejezés, amit Istenre használnak és személyekre, akiket nagyra tartanak. Számos példa van amiben az 'Úr' szó emberekre van használva a Bibliában, pl:
És járulának József házának gondviselőjéhez, és szólának néki a ház ajtajában.
És mondának: Kérünk uram! Ennekelőtte alájöttünk vala eleséget venni. (Genezis 43:19-20)
A Biblia más részeiben is, Jézust (AS) Isten egy 'szolgájának' hívják a tanítványok:
A mi apáink Istene, dicsőítette az ő szolgáját Jézust (Cselekedetek 3:13)
Ez tisztán mutatja, hogy amikor az 'Úr' Jézusra (AS) vonatkoztatva van használva akkor ez a tisztelet jele és nem isteni tulajdonság.

3. Jézus (AS) természete

Jézus (AS) természete különböző Isten természetétől. Rengeteg rész van a Bibliában, ami kihangsúlyozza ezt a különbséget:
Isten Mindentudó, de Jézus (AS) az ő saját állítása szerint is nem-mindentudó. Ez látható a következő versből is amiben Jézus mondja:
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. (Máté 24:36)
Isten független és nincs szüksége alvásra, ételre vagy italra. Jézus (AS) azonban evett, ivott, aludt és függött Istentől:
A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek (János 6:57)
Egy másik jel Jézus (AS) függéséről, hogy Ő imádkozott Istenhez:
És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te. (Máté 26:39)
Ez mutatja, hogy maga Jézus (AS) is segítséget kért Istentől. Isten az egyetlen, aki megválaszolja az imákat, és nincs szükség másokhoz imádkozni. Jézus (AS) azt is mondta:
Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál. (János 14:28)
A Biblia egyértelmű annak tekintetében, hogy Isten láthatatlan és nem egy ember:
mert nem láthat engem ember, élvén. (Exodus 33:20)
Isten nem egy ember (Számok 23:19)
Másrészről Jézus (AS) egy ember volt, akit több ezren láttak, tehát ő nem lehet Isten. Továbbá a Biblia kinyilvánítja, hogy Isten túl hatalmas ahhoz, hogy egy teremtményében legyen:
De hogy lenne lehetséges Istennek a földön élni az emberekkel? Avagy lakozhatnék-é valósággal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbbé e ház, a melyet én építettem. (2Krónikák 6:18)
E vers szerint sem lehet Jézus (AS) Isten a Földön.
Továbbá a Biblia is Prófétának hívja Jézust (AS) (Máté 21:10-11), tehát hogy lehet Jézus (AS) Isten és Isten Prófétája ugyanabban az időben? Ennek nem lenne értelme.
Ezen felül a Biblia informál bennünket, hogy Isten nem változik:
Mert én, az Úr, meg nem változom, (Malakiás 3:6)
Jézus (AS) azonban több változáson ment keresztül az életében mint például: kor, magasság, súly, stb. Ez csak néhány bizonyíték a Bibliában amely tisztázza, hogy Jézus (AS) természete és Isten természete teljesen különböző. Néhány ember állítja, hogy Jézusnak (AS) mind emberi mind pedig isteni tulajdonságai is vannak. Ez egy olyan állítás, amit Jézus (AS) sohasem állított, és teljesen szembemegy a Bibliával ami fenntartja, hogy Istennek egy (isteni) természete van.

4. Jézus (AS) üzenete

Az Ótestamentum Prófétái, mint Ábrahám, Noé és Jónás (AS) soha nem prédikálták azt, hogy Isten része egy „háromságnak”, és nem hittek benne, hogy Jézus (AS) az ő megváltójuk. Az ő üzenetük egyszerű volt: Csak egy Isten van és egyedül Ő érdemli meg a ti imádatotokat. Nincs értelme annak, hogy Isten évezredeken keresztül küldött Prófétákat ugyanazzal az üzenettel, és utána hirtelen Ő azt mondja Ő része egy „háromságnak” és muszáj Jézusban (AS) hinnetek, hogy megváltásotok legyen.
Az igazság az, hogy Jézus (AS) ugyanazt az üzenetet hirdette, mint amit az Ótestamentum Prófétái hirdettek. Van egy rész a Bibliában, amely kihangsúlyozza az üzenete lényegét:
Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, a ki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk Egy Úr. (Márk 12:28-29)
Így a legnagyobb parancsolat, a legfontosabb hittétel Jézus (AS) szerint hinni abban, hogy Isten egy. Ha Jézus (AS) Isten lett volna, akkor azt mondta volna 'Én vagyok az Isten imádjatok engem' de ő ezt nem tette. Ő csupán megismételte a verset az Ótestamentumból, amely kimondja: Isten EGY. Néhány ember azt hirdeti, hogy Jézus eljött a világra meghalni a bűneinkért. De vegyük figyelembe Jézus (AS) alábbi kijelentését:
Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. (János 17:3-4)
Kitűnik ebből a versből,hogy Jézus (AS) nem jött el meghalni a világ bűneiért, merthogy befejezte a feladatát amit Isten adott neki (állítólagos) kereszthalála előtt. Jézus (AS) azt is mondta:
mert az idvesség a zsidók közül támadt. (János 4:22)
Tehát azért sem kell hinni a „háromságban” vagy hogy Jézus (AS) a világ bűneiért halt volna meg a megváltásért, mert a zsidóknak nincsenek ezek a hittételeik.

5. A korai keresztények

Történetileg sok szekta volt a korai kereszténységben akiknek hittételek sokasága volt Jézussal (AS) kapcsolatban. Néhányan azt hitték Jézus (AS) Isten volt, mások azt hitték Jézus (AS) nem volt Isten de részben istenieredetű, míg mások azt hitték, hogy ő egy ember volt és nem több. A trinitárius kereszténység, amely hiszi hogy Isten, Jézus (AS) és a Szentlélek egy három személyben, lett a domináns szekta a kereszténységben, mivel ez lett a Római Birodalom államvallása a 4. században. Ettől kezdve a szentháromság hite szélesen elterjedt a keresztények között. Számos mozgalom volt a korai kereszténységben amelyek elutasították a szentháromságot, köztük az adaptionisták és az ariánusok.
Dr. Jerald Dirks, a korai kereszténység szakértője mondta ezt a témáról: „A korai kereszténység eléggé eltérő volt a Jézus természetét illető kérdésről. A különböző adaptionista álláspontok a korai kereszténységen belül dominánsak voltak egy időben. Még azt is állíthatjuk, hogy az ariánus és nesztoriánus kereszténység számottevő forrás a kereszténységen belül napjainkban. A kereszténység ezen két ága, amely elsősorban a Közel keleten és Észak Afrikában volt található és olyannyira hasonló volt az Iszlám tanításaihoz Jézus természetét illetően, hogy szinte természetes jelleggel beolvadtak az Iszlámba a hetedik század elején.”
Minthogy sok szekta volt a korai kereszténységben, mindegyik különböző hittel Jézusról (AS), saját verziójú Bibliával, melyik követi Jézus (AS) igazi tanításait?
Nincs értelme annak, hogy Isten számtalanul sok Prófétát küld mint Noé, Ábrahám, Mózes (AS), hogy hirdessék az embereknek, hogy Egy Isten van, és utána elküld egy radikálisan különböző üzenetet a szentháromságról, amely teljesen eltér az Ő korábbi Prófétáinak (AS) a tanításától. Nyilvánvaló, hogy a kereszténység azon szektája amely hitte, hogy Jézus (AS) egy ember és próféta volt és nem több, követi Jézus (AS) igazi tanításait. Ez azért van mert az Ő Isten fogalmuk ugyanaz, mint amit az Ótestamentum Prófétái tanítottak.

Jézus (AS) az Iszlámban

Az Iszlám hit Jézusról (AS) világossá teszi nekünk, hogy ki volt valójában. Az Iszlámban Jézus (AS) egy rendkívüli személy volt, akit Isten Prófétaként kiválasztott és elküldte a zsidó emberekhez. Ő soha sem hirdette, hogy ő maga lenne Isten vagy Isten fia. Ő csoda útján, apa nélkül született és sok csodálatos dolgot tett, mint például vakokat és leprásokat gyógyított meg és feltámasztotta a halottakat – mindezt Isten engedélyével. Mi muszlimok hisszük, hogy Jézus (AS) vissza fog térni az Ítélet Napja előtt, hogy igazságot és békét hozzon a világnak. Az Iszlám ezen hite Jézusról (AS) hasonlít néhány korai keresztény hitéhez. A Koránban Isten szól a keresztényekhez a következőképpen:
„Ti Könyv Népe! Ne lépjétek túl a határokat a vallásotokban, és ne mondjatok semmit Allahról, csak az igazat! A Messiás, Jézus, Mária fia csak küldött volt Allahtól, és az Ő Szava, amit Máriának adott, és a Tőle származó Lélek. Higgyetek hát Allahban és a Küldötteiben! És ne mondjátok azt, hogy „háromság”. Jobb nektek, ha felhagytok vele. Allah egyetlen isten. Dicsőségén felül állna az, hogy Neki fia lenne! Övé mindaz, ami az egekben van, és mindaz, ami a földön van. És elegendő Allah az ügyek Rendezőjeként.” (4:171)

Mivelhogy tisztán megmutattuk, hogy Jézus (AS) nem Isten sem a Biblia, sem történeti és racionális okok által – mi a következő lépés a számodra?

Hívunk téged, hogy tanulmányozd az Iszlámot. Az Iszlám nem „csak egy másik vallás”. Ugyanaz az üzenet, amelyet Mózes, Ábrahám és Jézus (AS) hirdetett. Az Iszlám jelentése 'behódolás Istennek' – és tanítja, hogy legyen közvetlen kapcsolatunk Istennel. Emlékeztet bennünket, hogy Isten teremtett bennünket és senki mást nem lehet imádni csak Istent. Továbbá azt is tanítja, hogy Isten nem hasonlít az emberekhez és semmihez sem, amit mi el tudunk képzelni. Isten fogalmának összefoglalása a Koránban:
„Mondd: „Ő Allah, az Egyetlen, Allah, mindenek fenntartója. Nem nemzett, és nem lett nemzve, és nincs semmi, ami hasonló Hozzá.” (112:1-4)
Muszlimmá válni nem jelenti a keresztény identitásod megváltoztatását vagy elvesztését, csak a visszatérést Jézus (AS) eredeti tanításaihoz. Az iránymutatás végsősoron Istentől jön. Kérjük Istent, hogy vezessen minket és téged. Isten békéje és áldása legyen rajtad a hátralévő napjaidra.

Referenciák:
[1] John Evans, History of All Christian Sects and Denominations, ISBN: 0559228791
[2] C.N.Kolitsas, The Life and Times of Constantine the Great, ISBN: 1419660411
[3] Excerpt from 'Islamic Trajectories in Early Christianity' by Dr Jerald Dirks IERA

admin - December 16 2014 15:26:52 Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Ibn Maszúdra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Küldötte így szólt:

Nem megengedett egy muszlim vérének kiontása (megölése), csak három esetben [és pedig]: a házas ember, aki házasságtörést követ el, életet az életért, és a vallását elhagyó, aki a közösségtől elkülönül. (al-Bukhári, Muszlim)

Segélyosztás dániai testvéreink jóvoltából. Allah jutalmazza őket!
Kategória: Segélyezés - Charity

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 1,771,653 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com