Nyílt levél a 444.hu szerkesztőségének

HíreinkTisztelt főszerkesztő úr!

Oldalukon Ács Dániel szerzőjük tollából 2013. 11. 21-én "A Mazsihisz és a Ma­gyar Iszlám Közösség együtt alázták meg az ország legnyomorultabbjait" cím­mel jelent meg egy írás, a két szervezet csenyétei adományosztó akciójával kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a cikk mind intellektuális színvonalát, mind tényszerűségét, mind etikai minőségét illetően súlyos hiányosságokkal küzd. Ez persze önmagában még nem érdemelne különösebb figyelmet, azonban maga a bejegyzés tendenciózus rosszindulatúsága alapvető emberi mivoltuk­ban alázza meg Csenyéte teljes lakosságát, fogalmaz meg hamis és rosszindu­latú állításokat az akcióban résztvevő önkéntesekkel és szervezetekkel szem­ben és egyetlen nyilatkozó kontextusból kiragadott fél mondatából fabrikált "vérvád" alapján uszít egy teljes világvallás, és annak tagjai ellen.
Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a cikkre mindenképpen reagálnunk kell. El­sőként le kell szögeznünk, hogy a két szervezet rendszeresen végez karitatív munkát. A Mazsihisz ilyen irányú akcióit nem tisztünk részletezni, de a Ma­gyar iszlám Közösség már több, mint húsz éve szállít segélyszállítmányokat a világ minden tájára, katasztrófa-övezetekbe és háború sújtotta területekre. Ezek a szállítmányok több ezer, de inkább több tízezer ember puszta életét mentették meg Darfurtól Indonézián át, Pakisztánig. A kis létszámú hazai muszlim közösség ezen túl is, számarányához mérten jóval erején felül végez rendszeres karitatív munkát mind itthon, mind külföldön.
Rendszeresen vég­zett szociális munkánk mellett a csenyétei akció valóban rendhagyó volt. An­nyiban túlmutatott más karitatív akciókon, hogy a konkrét szociális segítség­nyújtáson túl megfogalmazott egy másik fontos üzenetet is: azt, hogy az előíté­letek, történeti terhek, politikai nézetkülönbségek, vallási különbség nem sza­bad, hogy gátját képezzék a jóra való törekvésnek, a jó ügyekben történő együttműködésnek. A Mazsihisszel közösen gondoltuk úgy, hogy szervezeteink együttműködése fontos és tanulságos példával szolgálhat nem csak musz­lim-zsidó viszonylatban, de mások, így a szélsőségesen és mestersége­sen megosztott magyar társadalom egésze számára is.
Ez az üzenet azonban nem homályosította el az alapvető célt, a nehéz helyzet­ben lévő csenyétei honfitársainknak nyújtott hasznos és kézzelfogható segít­ség nyújtását.
A cikk szerzője úgy állítja be az eseményeket, mintha a szervezetek adományo­zás címén "lomtalanítást végeztek volna". Eltekintve attól a ténytől, hogy a használtruha-gyűjtés távolról sem lomtalanítás - és ha a mások méltóságára oly érzékeny szerző akár egyetlen alkalommal is részt vett volna ilyen akció szervezésében, akkor ezzel tisztában is lenne -, a ruhák mellett több mint más­fél tonna élelmiszer is kiosztásra került, amelynek bolti értéke több, mint négymillió forint. Ha a tisztelt szerző vagy a főszerkesztő úr a legközelebbi lomtalanítás során ilyen értékben szeretne megszabadulni felesleges élelmi­szerkészletétől, akkor nyugodtan szóljon, és ingyen elszállítjuk tőle a rászorulók számára. Ha viszont nem, akkor talán legközelebb ügyeljenek egy picit jobban a jelzőikre.
Azok, akik a szerzővel ellentétben a helyszínen voltak, vagy legalább megnéz­tek pár - nem kifejezetten a balhéra kiélezett beszámolót, azok tudhatják, hogy a csenyétei akció abszolút nem abban a hangulatban folyt, amit a szerző néhány másodpercnyi videófelvétel alapján feltételez. A csenyétei lakosok közül so­kan lelkesen vettek részt az akció kivitelezésében, segítettek a pakolásban. A többiek nagy többsége jó hangulatban bármiféle probléma nélkül vett részt az akcióban.
A cikk szerzője azt állítja, hogy az adományozók "megalázták" a csenyéteieket. Nos sem a Mazsihisz, sem a MIK egyetlen cikke, egyetlen beszámolója, egyet­len nyilatkozója, egyetlen, a helyszínen jelenlévő, vagy utólag hozzászóló tagja nem fogalmazott meg egyetlen rossz, vagy becsmérlő szót a csenyétei lakosok­kal szemben. A 444 viszont ezt teszi, amikor az eseményeket úgy állítja be, mintha általában a "csenyéteiek" verekedtek volna össze, és nem csak egy rö­vid, néhány percig tartó kis összezördülés történt volna néhány résztvevő kö­zött. Ez – amellett, hogy a tények meghamisítása, és szégyen az újságírói hiva­tás által megfogalmazott etikai elvekre nézve, megalázza és megsérti csenyé­teieket, és rájátszik a szegényekkel szembeni legrosszindulatúbb előítéletekre.
Tisztelt főszerkesztő úr és tisztelt Ács Dániel! Ez - az az újságírói stílus, a té­nyek elferdítése, a rosszindulatú általánosítás az, ami megalázza és sérti a cse­nyéteiket, nem pedig a jó szándékú segítség.
És bár a legkevésbé sem szeretnénk az index által felvett összezördülés okain csámcsogni, egy szempontból - a cikk állításai miatt - mégis foglalkozni kell vele. Emberek közti konfliktust sok minden okozhat, a tömeglélektan elég széles kö­rű szakirodalommal rendelkezik. Nem kell hozzá szegénység, vagy nyomor, sok esetben egy leértékelés is furcsa reakciókat válthat ki, de egy csoporton belüli, két vagy néhány tag közötti régóta halmozódó feszültség és konfliktus is kibukhat valamely - a konfliktus szempontjából marginális esemény miatt. A konfliktus ráadásul sok esetben nem egyformán érinti a közösség tagjait, sok esetben életkori, nemi vagy más alapokon látunk különbséget. Néha az idő­sek közötti háborúság kevésbé érinti a fiatalokat, néha fordítva. Néha a férfiak között van konfliktus és a nők próbálják feloldani azt, de számos példa van en­nek ellenkezőjére is.
Az, hogy milyen pontos okok, motivációk voltak a konkrét esetben - úgy gondoljuk, nem tartozik sem az olvasókra, sem az újságírókra, de még a se­gélyszállítmányt küldő szolgálatokra sem. Ez a konfliktusban részt vevő csalá­dok, a helyi közösség és esetleg azok ügye, akik rendszeres kapcsolatot tartanak a közösséggel.
Egy ilyen ad-hoc adományosztó akció szervezőinek nyilvánvalóan nincs sem le­hetősége, sem joga az ilyen ügyek rendezésére, feladata az adományosztás si­kerének biztosítása. Bolek Zoltán - a Magyar Iszlám Közösség elnöke, nyilatkozó kép­viselője pontosan ezekről - az adott szituációra vonatkozó lehetőségekről mon­dott véleményt, amiből a cikk szerzőjének egy félmondat kontextus nélküli ki­ragadásával sikerült "szexista vérvádat" faragni nem csak a nyilatkozóval, de a vallás összes tagjával szemben.
Bocsánatkérést természetesen nem várunk. Azt gondoljuk, hogy a szerző a cikkével végső soron nem a szervezőket minősítette, hanem saját szakmai fel­készültségére és emberi, erkölcsi minőségére nézve állított ki bizonyítványt. Olyat, amilyet. Az ezzel való elszámolás Isten, a saját lelkiismerete, az olvasók és a szakma előtt - nem a mi dolgunk.
Más részről úgy gondoljuk, hogy az olvasóknak joguk van megismerni a szer­zőétől eltérő, de jóval több tényszerű információra támaszkodó véleményt is a történtekről és annak megítéléséről. Ezért szeretnénk megkérni Önöket, hogy helyreigazítás helyett ezt a levelet tegyék közzé honlapjukon.
Emellett szeretnénk jelezni, hogy akár a cikk szerzőjét, akár szerkesztőségük más tagját, nagyon szívesen látnánk a legközelebbi "lomtalanítási" akciónk so­rán. Természetesen akár újságírói minőségükben is, de talán még hasznosabb tapasztalat lenne, ha önkéntesként segítene minket az akció minél sikeresebb lebonyolításában.
2013. 11. 25.
Magyar Iszlám Közösség

admin - November 25 2013 10:59:00 Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Málik, al-Hárith ibn Ászim al-As’arira hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta:

Allah Küldötte – Allah dicsérete és békéje legyen vele – így szólt: - A tisztaság a hit fele. Az ’alhamdu-lillah’ (A dicséret és a köszönet Allahot illeti) megtölti a Mérleget, és a ’szubhána-Allah’ (Magasztaltassék Allah, Akinek nincs hiányossága) és az ’alhamdu-lillah’ (A dicséret és a köszönet Allahot illeti) megtöltik azt, ami az ég és a föld között van. Az imádkozás világosság; az adakozás bizonyíték (a hitre); a türelem pedig fényesség; és a Korán érv melletted, vagy ellened. Minden ember úgy éli napját, hogy eladja saját magát, s [ezzel] vagy megszabadítja, vagy pedig elpusztítja [önmagát]. (Muszlim)

A MAGYAR ISZLÁM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Kategória: Történelem

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 1,771,693 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com