ISZLÁM: a terrorizmus megoldása

ISZLÁM: a terrorizmus megoldásaEgyes emberek, akik azt állítják, hogy a vallás nevében cselekszenek, félreérthetik a saját vallásukat, vagy rosszul gyakorolhatják azt. Ezért súlyos hiba az, ha ezeknek az embereknek a tevékenysége alapján próbálunk véleményt formálni a vallásról. Egy vallást legjobban a forrásán keresztül ismerhetjük meg.

Az Iszlám áldott forrása a Bölcs Korán, és a Korán - az Iszlám - által előírt erkölcsi modell teljesen eltér attól a képtől, ami egyes nyugati emberek gondolataiban kialakult. A Korán alapelvei a jó erkölcs, a szeretet, az együttérzés, kegyelem, alázat, önfeláldozás, türelem és béke, és az a muszlim, aki valóban ezek alapján él, az gondolkodó, kifinomult, toleráns, megbízható és vendégszerető ember. A körülötte élők felé a szeretet, tisztelet és életöröm érzését sugározza.

Az Iszlám a béke és a jólét vallása


Az Iszlám szó arabul ugyanazt jelenti, mint a béke. Az Iszlám olyan vallás, amely azért érkezett az emberiséghez, hogy olyan békével és jóléttel töltött életet kínáljon, amelyben Isten örökkévaló kegyelme és irgalma nyilvánul meg. Isten arra hívja az embereket, hogy szerepmodellként fogadják el a Korán tanításait, ami által a kegyelem, irgalom, tolerancia és béke töltheti meg a világot. A Tehén című szúra 208. ájájában ezt a parancsot olvashatjuk:

" Ti hívők! Lépjetek be teljesen a békességbe (az Iszlámba), és ne járjatok a Sátán lábnyomában. Bizony, ő nektek nyilvánvaló ellenségetek. "

Mint ebből az ájából is láthatjuk, az emberiség csak akkor tapasztalhatja meg a jólétet, ha elfogadja az Iszlámot, és a Korán erkölcsi tanításai szerint él.

Isten megveti a gonoszságot

Isten azt parancsolta az emberiségnek, hogy tartózkodjanak a gonoszságtól, megtiltotta a hitetlenséget, az erkölcstelenséget, a kegyetlenséget, az agressziót, a gyilkosságot, a vérontást. Akik nem engedelmeskednek ezeknek a parancsoknak, azok a Sátán lábnyomában járnak, ahogy a fentebb idézett ája is mondja, és olyan viselkedést tettek magukévá, amit Isten egyértelműen törvénytelennek nyilvánított. Az ezzel a kérdéssel foglalkozó számos ája közül most kettőt idézünk:

"És azok, akik megszegik az Allahhal szerződést, miután megkötötték azt, és megszakítják azt, aminek megerősítését Allah parancsolta, és romlást okoznak a földön, azokon van az átok. Gonosz hajlékuk lesz az ilyeneknek."(Korán, 13:25)

Isten a béke és a biztonság állapotába hívja az embereket. A vallást megvető ideológiák pedig a veszekedéshez, a harchoz és a terrorizmushoz.

"Keressétek a túlvilági hajlékot, amit Allah adott nektek, anélkül, hogy elfeledkeznétek a törvényes örömökből járó részeteket ezen a világon, és tegyetek jót, ahogy Allah is jó volt hozzátok. És ne akarjatok gonoszságot okozni a földön. Bizony, Allah nem szereti azokat, akik gonoszságot követnek el." (Korán, 28:77)

Mint láthatjuk, Isten megtiltott mindenféle rossztettet az Iszlám vallás követőinek, többek közt a terrorizmust és az erőszakot is, és elítéli azokat, akik ilyesmit követnek el. A muszlim ember kötelessége az, hogy hozzájáruljon a világ szépségeihez, és tovább növelje azokat.

Az Iszlám a toleranciát és a szólásszabadságot támogatja


Az Iszlám olyan vallás, amely támogatja az élet, a gondolatok és a szólás szabadságát. Megtiltotta az emberek közötti gyűlölködést és gonoszságot, a rágalmazást, a gyanakvást, sőt, még azt is, hogy valaki rosszat gondoljon másokról.
Az Iszlám nemcsak a terrort és erőszakot tiltotta meg, hanem azt is, hogy bármiféle véleményt vagy eszmét akár a legfinomabban is másokra próbáljanak erőltetni:

"Nincs kényszer a vallásban. A helyes út egyértelműen elkülönült a helytelentől." (Korán, 2:256)
"Nem kényszerítheted őket." (Korán, 88:21-22)

Az Iszlám szellemével és lényegével ellentétes az, hogy bárkit hitre vagy a vallás gyakorlására kényszerítsenek, mert elengedhetetlen az, hogy a hitet szabad akarattal és lelkiismerettel fogadjuk el. Természetesen a muszlimok inthetik egymást arra, hogy betartsák a Koránban tanított erkölcsi előírásokat, de soha nem alkalmazhatnak kényszert. És semmi esetre sem szabad azzal csábítani az embereket a vallásra, hogy evilági előnyöket ígérünk nekik.
Képzeljünk el egy ezzel teljesen ellentétes világrendet. Például egy olyan világot, ahol az embereket törvény kényszeríti a vallásgyakorlatra. Az ilyen társadalmi modell teljesen ellentétes az Iszlámmal, mert a hitnek és a vallásgyakorlatnak kizárólag akkor van bármiféle értéke, ha egyedül Isten megelégedését keresve történik. Ha létezne egy rendszer, amely erővel kényszeríti az embereket a hitre és a vallásra, akkor az emberek csak a rendszertől való félelmükben lennének vallásosak. A vallás szempontjából csak az elfogadható, ha olyan környezetben gyakorolják, ahol engedélyezett a lelkiismereti és vallásszabadság, és csak azért, hogy Isten megelégedését nyerjék el vele.
Isten megtiltotta az ártatlanok megölését

A Korán szerint az egyik legnagyobb bűn az ártatlan emberi lény megölése :
"...ha valaki megöl egy embert - és nem megtorlásul gyilkosságért, vagy azért, mert gonoszságot terjesztett a földön - az olyan, mintha az egész emberiséget elpusztítaná, és ha valaki megment egy életet, az olyan, mintha az egész emberiséget mentené meg. És bizony, Küldötteink nyilvánvaló bizonyítékokkal és jelekkel jöttek el hozzájuk, és még ezután is sokan túllépték a határokat a rossztettekben a földön." (Korán, 5:32)
"És azok, akik nem fohászkodnak más istenekhez Allah mellett, és nem ölnek meg senkit, akit Allah megtiltott - kivéve jogos indokkal - és nem követnek el paráznaságot - és aki ilyet tesz, az nagy büntetést fog kapni." (Korán, 25:68)

Mint ezekből a versekből is láthatjuk, akik jogos indok nélkül ártatlan embereket ölnek meg, azokat súlyos büntetés fenyegeti. Isten kinyilatkoztatta, hogy egyetlen embert megölni akkora bűn, mint elpusztítani az egész emberiséget. Aki tiszteli Isten parancsait, az nem okoz kárt egyetlen embernek sem, nem hogy ártatlanok ezreinek. Azok, akik azt gondolják, hogy elkerülhetik a felelősségre vonást ezen a világon, nem menekülhetnek attól az elszámolástól, amit az Utolsó Napon kell majd adniuk Isten előtt. Ezért azok a hívők, akik tudják, hogy a haláluk után el kell majd számolniuk Isten színe előtt, mindig tiszteletben tartják az Isten által szabott határokat.
Isten azt parancsolja a hívőknek, hogy legyenek irgalmasak és jóakaratúak

Ez az ája tükrözi a muszlim erkölcsiséget :
" ...akik hittek, és az állhatatosságot és türelmet tanácsolják egymásnak, és a jámborságot és irgalmasságot tanácsolják egymásnak. Ők azok, akik a jobb oldalon lesznek." (Korán, 90:17-18)

Ahogy ebből az ájából is látjuk, az egyik legfontosabb erkölcsi elvárás, amit Allah állított szolgái elé, az, hogy "irgalmasságot tanácsoljanak egymásnak".
Az Iszlámot a Koránból modern, felvilágosult, haladó vallásnak ismerhetjük meg. A muszlim ember mindenekfelett békés ember, toleráns, demokratikus beállítottságú, kulturált, felvilágosult, becsületes, tanult a művészetek és tudományok terén, és civilizált.
Az a muszlim, aki ismeri a Korán erkölcsi tanításait, azzal a szeretettel közeledik mindenki felé, amit az Iszlám elvár tőle. Tiszteli mások gondolatait, értékeli a művészeteket és a szépséget. Bármi történjék is, kitartó és állhatatos, törekszik a békességre és az ellenségeskedés felszámolására. Az ilyen emberekből álló társadalomra a fejlettebb civilizáció, magasabb szintű társadalmi erkölcs, több öröm, boldogság, igazság, biztonság, bőség és áldás jellemző, mint napjaink legtöbb modern nemzetére.

Isten toleranciát ás megbocsátást parancsol


A Korán 7. szúrájának 199. ájája, amely a megbocsátás gyakorlására szólít fel, a megbocsátás és tolerancia alapelveit fejti ki, amelyek az Iszlám vallás alapvető eszméi.
Ha megnézzük az Iszlám történelmét, akkor láthatjuk, hogyan valósították meg a muszlimok a Korán erkölcsi tanításait társadalmi életükben. Terjeszkedésük minden lépésében a muszlimok megszüntették a törvénytelenségeket, és szabad, toleráns környezetet hoztak létre. A vallás, nyelv és kultúra területén lehetővé tették, hogy egymással teljesen ellentétes nézeteket valló emberek is békében élhessenek egymással egy fedél alatt, így az kormányzásuk alá tartozó embereknek a tudás, jólét és társadalmi pozíció megszerzését tették lehetővé. A hatalmas területet elfoglaló oszmán birodalom azért volt képes oly sok évszázadon keresztül fennmaradni, mert életét az Iszlám által megalapozott tolerancia és irgalom irányította. A muszlimokat évszázadokon keresztül a tolerancia és irgalmasság jellemezte. Minden időben ők voltak a legigazságosabb és legirgalmasabb emberek. A soknemzetiségű közösségen belül minden csoport szabadon gyakorolhatta vallását, és megvolt a lehetőségük, hogy saját kultúrájuk szerint éljenek és imádkozzanak.
Valójában a muszlimok toleranciája, ha azt a Koránban leírt módon gyakorolják, egymagában elegendő ahhoz, hogy békét és jólétet hozzon az egész világnak. A Korán így ír erről a toleranciáról:
Nem egyenlő a jótett és a rossz cselekedet. Tartsátok távol a rosszat valami jobbal, és akkor az, akivel ellenségeskedés van köztetek, olyanná válik, mint a legközelebbi barátotok. (Korán 41:34)

Összefoglalás


Mindez azt mutatja, hogy az az erkölcsi tanítás, amit az Iszlám kínál az emberiségnek, fog békét, boldogságot és igazságot hozni a világnak. Az a barbarizmus, ami ma történik a világban "Iszlám terrorizmus" néven, teljes mértékben távol áll a Korán erkölcsi tanításaitól, és tudatlan, bigott emberek műve, olyan bűnözőké, akiknek semmi közük a valláshoz. A legjobb eszköz azok ellen, akik a vallás nevében követik el barbárságaikat az, ha az Iszlám valódi erkölcsi tanításait ismertetjük meg az emberekkel.
Más szavakkal szólva, az Iszlám vallás és a Korán nem támogatják a terrorizmust és a terroristákat, hanem éppen azt az orvosságot jelentik, amelynek segítségével a világ megmenthető a terrorizmus rémétől.


admin - September 11 2012 10:48:23 Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Szaíd al-Khudríra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki így szólt:

Hallottam Allah Küldöttét, amint ezt mondta: - Aki egy elvetendő dolgot lát közületek, az változtasson rajta a kezével, ha nem képes erre, akkor változtasson rajta a nyelvével (beszéddel), ha nem képes erre, akkor változtasson rajta a szívével, és ez a leggyengébb hit! (Muszlim)

Igen gyakorta használt kifejezés az Iszlámban. De mit is jelent tulajdonképpen?
Kategória: Az Iszlám vallás

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.10 másodperc | 1,792,001 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com