Iszlám hittan 1.rész - Főhittételek, avagy Imáni seráit

Iszlám hittan 1.rész - Főhittételek, avagy Imáni seráit"La illaha illallah, Muhammad Raszulullah"
Nincs más isten, csak Allah, és Mohamed az Ő Küldötte.


Assalaamu Alaikum kedves Testvéreink!
Ezen írást Allahért, az Ő megelégedéséért végeztem, amelyben ha esetlegesen hibát találsz, tudd, hogy azt nem szándékosan tettem. Allah óvjon meg minket a megkövezendő sátán kísértésétől!
Üdvözlettel: Dawud

Főhittételek, avagy Imáni seráit.


Az Iszlám vallás legfőbb hittétele a következő:
"Ámentu billáhi ve meláikjetihí ve kjütübihí ve ruszulíhi vel jeum-il-áhiri ve bil-kaderi: hajrihi ve serrihi minallahi te-álá."
"Hiszek Istenben, az Isten angyalaiban, a Szent kinyilatkoztatásában, az Isten küldötteiben, az Ítélet napjában, és abban, hogy minden Istentől van, és minden az Isten akaratából történik."

1.) Hiszek Istenben: a világ Teremtőjében, az Egyetlenben, az Egyszemélyűben, az Élőben, Örökkévalóban, akinek alakja nincsen, de mindenhol van, aki mindent tud, mindent hall, mindent lát, aki mindenható, minden változandóságtól, hibától, tévedéstől és fogyatékosságtól mentes.
Az "Egyetlen" szó úgy értendő, hogy nincsen két vagy több Isten. Istennek társa nincsen, a több Isten fogalmát nem ismerjük el; az "Egyszemélyű" szó jelentése az, hogy az Isten személye egy és nem kettő, három vagy több személy – ezzel nem ismerjük el a szentháromságot sem, amelyben a bráhminok és a keresztények hisznek.

***


A muszlim ember hite – akárcsak a szent könyvünk a Kegyes Korán – ésszerű és logikus. Ezért hitbéli meggyőződésből valljuk azt, hogy más istenségek léte az ésszerű logika ellen való.
Aki a világmindenséget teremtő, egyedüli abszolút hatalommal bíró Istenben hisz, annak nincs szüksége más istenekre.
Az Egy Istent valló muszlim szíve tiszta, hite erős és a látása sem homályos, mert nincs rászorulva a múlandó és halandó világ bálványaira, hisz tudja, hogy senki sem méltó arra, hogy az Egy Isten, Allah társa legyen:
"Ők a rabbijaikat és szerzeteseiket vették uruknak Allah helyett, s a Messiást, Mária fiát, pedig elrendeltetett nékik, hogy csak Egy Istent imádjanak. Nincs Isten, csak Ő! Dicsőbb Ő mindannál, mit Őnéki társul állítanak."
(Kegyes Korán, 9:31)

Tudnunk kell azt, hogy minden egyéb nemes tulajdonság felett a szeretet áll. Mindhiába rendelkezik valaki kimagasló talentummal - ha a szívében nem lakozik szeretet, akkor azt az embert a gyűlölet, az undor és a vér uralja. Amikor az ember Istent szereti, akkor képes mindent szeretni, amit Isten megteremtett, és aki szereti Istent, azt Isten is szereti. Aki hisz Istenben, aki elkötelezi magát Isten mellett, az képes felszabadulni az anyagi világ imádata alól, és egyben képessé válik arra, hogy lerázza a tékozlás, a fennhéjázás, a mértéktelenség, a romlás, és az istentagadás súlyos bilincseit.

"Nem találsz egy népet sem, mely hiszi Allahot s az Ítélet Napját (azok közt), kik szeretik az olyanokat, kik ellenszegülnek Allahnak s az Ő Hírnökének, bárhogy is legyenek atyáik, fiaik, fivéreik avagy klánjuk. Ezeknek szíve számára Ő megírta a hitet, s megtámogatá őket az Őtőle való Lélekkel, s bevezeti őket a Mennyekbe, mi alatt folyók futnak, s hol ők halhatatlanok lesznek. Allah megelégszik vélük, s ők is megelégszenek Véle. Ők hát Allah pártján állnak. Íme! Hát nem Allah pártja-é a boldogulóké?"
(Kegyes Korán, 58:22)

2.) Hiszek Isten angyalaiban: akik értelmes, büntetlen teremtményei, akik láthatatlanok és testetlenek, nem esznek, nem isznak, nem alusznak, és nemük nincsen. A főangyalok (arkangyalok) nevei: Dzsebráil, Mikáil, Iszráfil és Ázráil.
***


Az angyalok azok a szellemlények, akikre Isten sok feladatot rábíz. Mint például a hírvivést, és a segítségnyújtást:
"Midőn a ti Uratok segítségét kérétek, hát Ő néktek felelt (mondván): „Én leküldök néktek ezer angyalt rendekbe szedve."
(Kegyes Korán 8:9)

Az angyalok és az emberek között már a kezdetektől fogva szoros kapcsolat áll fenn. Allah parancsára egy kivételével mind leborult a Paradicsomban az első teremtett ember, Ádám előtt. Ezek a szellemlények, az angyalok voltak azok, akik a prófétáknak az Egy Isten üzenetét vitték, és ezek az emberi szem számára legtöbbször láthatatlan angyalok azok, akik végigkísérik a mi halandó életünket is. Ők azok, akik a jó és a rossz cselekedeteinkről feljegyzést készítenek, és akik a halál órájában boldogító üzenetet hoznak, vagy épp gyötrő megpróbáltatást.

"Azoknak, kiket az angyalok jókként mulasztanak el, mondják: „Békesség reátok! Térjetek be a Paradicsomba az által, mit tettetek."
(Kegyes Korán 16:32)

"Ha látnád azokat, kik tagadnak, midőn elmúlnak! Az angyalok lesújtanak arcukra s hátukra, (mondván): "Ízleljétek meg a kínzó égetést!""
(Kegyes Korán 8:50)

3.) Hiszek Isten kinyilatkoztatásában: a Szent Írásban, amelyet az Isten küldöttei (pejgámberek) átvettek és akiknek sorát megnyitja a négy nagy „pejgámer” (próféta): I. Musza (Mózes), akinek a könyve a „Tévrát” (Tóra); 2. Davud (Dávid), akinek a könyve a „Zebúr” (Zsoltárok); 3. Íszá (Jézus), akinek a könyve az „Indzsíl” (Evangélium); 4. Muhammed, akinek a nevéhez mindig hozzá kell tenni: „alejhiszelám”, (Isten kegyeltje) és akinek a könyve a „Kurán” (Kegyes Korán). Muhammed megjelenése óta csak a „Kurán” szerint szabad és kell élnünk.
***


Hinnünk kell azokban a könyvekben, amelyek isteni kinyilatkoztatást tartalmaznak, mert ezek azok a fontos íratok, amelyek az Isten és az ember közt alapítatott kapcsolatot dokumentálják.

"A Hírnök hiszi azt, ami megnyilvánult néki Urától, s (így) a hívők. Mindnyájan hisznek Allahban, angyalaiban, írásaiban és prófétáiban - s nem teszünk különbséget az Ő prófétái között-, s mondják: "Hallunk és engedelmeskedünk. A Te megbocsátásod, Urunk. S Hozzád vezet a végzet."
(Kegyes Korán 2:285)

"Íme! Mi sugalltunk Néked, ahogy sugalltunk Noénak és a prófétáknak őutána, s sugalltunk Ábrahámnak, Izmáelnek, Izsáknak, Jakabnak, a törzseknek, Jézusnak, Jóbnak, Jónásnak, Áronnak, Salamonnak és adtuk Dávidnak a Zsoltárok könyvét."
(Kegyes Korán 4:163)

Isten Törvényei négy nagy könyvben öltöttek formát: a Tóra, a Zsoltárok, az Evangélium és a Kegyes Korán. Azonban az emberi gondatlanság miatt, a három előbbi könyv tartalma az idő múlásával egyre inkább eltorzult és megváltozott, így elvesztve annak kinyilatkoztatott eredetiségét.

"Mondd: "Ki kinyilatkoztatta az Írást, mely eljött Mózesnek világosságként és útmutatásként az embereknek, hát ti pergamenre helyeztétek azt, hogy kinyilvánítsátok, de sokan elpalástoljátok azt."
(Kegyes Korán 6:91)

A Ramadáni hónapban kezdődő kinyilatkoztatás: a Kegyes Korán a sorban az utolsó, és végleges, valamint megmásíthatatlan Törvény, amelynek előírásait kötelességünk betartani. A Kegyes Koránt Allah Küldötte Mohamed próféta (Allah áldása és béke legyen vele) hozta el az embereknek útmutatóul és kegyelemként. Erről a kegyelemről már Jézus próféta (béke legyen vele) is hírt ad:
"S midőn monda Jézus, Mária fia: Ó Izrael fiai! Íme! Én Allah küldötte vagyok tinéktek, megerősítvén azt, mi énelőttem kinyilatkoztatott a Tórában, s hirdetvén a küldöttet ki utánam jő, kinek neve Ahmed. S midőn ő elhozta nékik a bizonyságokat, mondák: Ez nyilvánvalóan mágia."
(Kegyes Korán 61:6)

A 15 évszázada változatlan Kegyes Korán az, amelynek törvényeit megtartva a hívőt a tévelygés helyett az Egyenes Útra vezérli, és aminek a kinyilatkoztatott szent szava az ember által megmásíthatatlan.
"Mondd: „Kinyilatkozás ezt a Szent Lelek az Uradtól igazsággal, hogy megszilárdítsa azokat, kik hisznek, s útmutatásként, s jó hírként a muszlimoknak (megbékélőknek)."
Kegyes Korán 16:102

"Lám! Mi bocsájtottuk le az Emlékeztetőt, s íme! Mi annak megőrzői vagyunk."
(Kegyes Korán 15:9)

Nekünk, muszlimoknak kötelességünk hinni és vallani azt, amit a Kegyes korán a hit dolgában és az istentisztelet formáját érintően megállapít. Ugyanis ez mind erkölcsileg, mind az igazság oldaláról megalapozott, mindenkire vonatkozó kötelesség.

"Lám! Allah megváltoztatta a hívők lelkét és vagyonát, miáltal övék a Mennyország. Ők Allah útján harcolnak, hát ölnek és megöletnek. (Ez) az ígéret Őtőle valóban a Torában, az Újszövetségi Szentírásban s a Koránban. S ki hűebb az Ő egyezségéhez, mint Allah? Hát leljétek örömötöket a jó üzletben, mit kötöttetek (Allahhal), s ez a hatalmas győzelem."
(Kegyes Korán 9:111)

4.) Hiszek Isten küldötteiben, pejgámberjeiben: az Isten kiválasztott prófétáiban, akiknek Isten a vallást kinyilatkoztatta és megparancsolta, hogy Ők a népeket világosítsák fel és Istennek tetsző, erkölcsös életre oktassák. Nuh (Noé), Ibráhim (Ábrahám), Múszá (Mózes), Íszá (Jézus) és Muhammed – (alejhimusszelám) – Ők a legnagyobb pejgámberek és egyedül Isten tudja, hogy rajtuk kívűl még hányan vannak. A mi pejgámberünk Muhammed – alejhiszelám – az utolsó és legkiválóbb pejgámber, Ő az Isten kegyeltje.
***


"Mert bizony elküldénk minden nemzethez küldötteket, (mondván): "Szolgáljátok Allahot, s kerüljétek el a hamis istenségeket." (az Et-Taghútot, avagy a sátán útját)
(Kegyes Korán 16:36)

"A próféták a boldogtó üzenetek hírnökei, intők és figyelmeztetők, akik az életüket az embereknek szentelték, hogy megóvják őket a rossztól, a Pokol tüzétől, az evilág bálványaitól és anyagi mocsarának bukásától.
Az emberek egy nemzet voltak, s Allah elküldte a Prófétákat, kik hirdetők és figyelmeztetők. S lebocsájtotta velük az Írást az Igazzal, hogy ítélkezzen az emberek között abban, miben különböztek. S nem különböztek benne, csak azok, kiknek megadatott (az Írás), miután eljövendtek nékik a bizonyságok, s (azáltal, hogy) gyűlölet (volt) közöttük. S utat mutatott Allah az Ő akaratából azoknak, kik hittek, az Igazhoz, az Ő engedélyével. S Allah utat mutat annak, kinek akar az egyenes ösvényhez."

(Kegyes Korán 2:213)

Feladatuk és kötelességük volt az Egyistenhit tanainak elterjesztése, a nép megszabadítása a több istenhit tévelygésétől, harc az embereket eluraló erkölcstelenség ellen, és a vezetés, amelyet követve Istennek tetsző életet élve elérhetővé válik az örök üdvösség, a Paradicsom kertjei.

"Meghazudtolta Noé népe a küldötteket, Midőn mondá nékik fivérük, Noé: „Hát nem őrizkedtek-é? Íme! Én néktek hű küldött vagyok. Hát tartsátok számon Allahot, s engedelmeskedjetek nékem. S én nem kérek tőletek ezért fizetséget, mert az én bérem csak a Mindenségek Urára tartozik. Hát tartsátok számon Allahot, s engedelmeskedjetek nékem."
(Kegyes Korán 26:105-110)

Az, aki Istenhez közelebb áll, - így a próféták is - jóval gyakrabban kerül próbatétel elé. Majdnem minden próféta életútján szembeállítatott a szenvedéssel, a betegséggel, a bánattal, a szomorúsággal, a zsarnoksággal, a számkivetettséggel, és volt olyan, aki a saját népe üldöztetését is elszenvedte.
Mi muszlimok természetesen hiszünk Jézusban (béke legyen vele), Akit az Iszlám egyik legnagyobb prófétájának tartunk. Jézus (béke legyen vele), Mária fia is az Isten egyedülvalóságát tanította. Tőlünk, mint ahogy az ókori kereszténységtől is idegen a szentháromságtan, amelyet az úgynevezett zsinatok jóval később a középkorban fogalmaztak meg. A Kegyes Korán ekképp tagadja az istenkáromlást:

"Ó, Írás Népe! Ne essetek túlzásokba hitvallásotokban, s ne mondjátok Allahra, csak az igazat! Hanem a Messiás, Jézus, Mária fia Allah küldötte, az Ő (Allah) szava, amit intézett Máriához, s az Őtőle (Allahtól való) lélek. Hát higgyetek Allahban és küldötteiben, s ne mondjátok: „három” - fejezzétek be! (Ez) jobb néktek. Hanem Allah egy Isten. (Távol áll az) Ö magasztosságától, hogy legyen Néki fia: Övé, mi az egeken és a Földön (van). Allah elegendő, kire hagyatkozz."
(Kegyes Korán 4:171)

Jézus próféta (béke legyen vele) – az Evangélium örömhíréhez hűen – csodálatos mód szűzen fogantatott, anyja a férfitól érintetlen Mária méhében. Azonban ez a teremtés nem egyéb, – és mi sem nehezebb a Mindenható Istennek, Aki a világmindenséget is létrehozta – mint ahogy az első ember, Ádám is teremtve lett:
"Lám! Jézus olyan Allahnál, mint amilyen Ádám. Teremté őt porból, majd mondá: „Légy!” És Lészen."
(Kegyes Korán 3:59)

Tehát Jézus (béke legyen vele), Mária fia Messiásként a népéhez, a zsidókhoz küldetett, hogy visszavezesse azokat az Egyenes Útra, és hogy örömhírt vigyen az Őt követő Mohamed prófétáról (Allah áldása és béke legyen vele) a Világok Kegyelméről. Azonban a zsidók szembeszegültek vele, és az életére törtek. Megpróbálták megölni, ez azonban nem sikerült. Ez egy újabb olyan pont, ahol nem értünk egyet a keresztényekkel, és egy újabb igazság, amit a romlatlan kinyilatkoztatás a Kegyes Korán megismertet velünk istenfélő emberekkel:
"Beszédükért: „Mi megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah prófétáját.” S nem ölték meg őt, s nem is feszítették keresztre, hanem csak úgy tűnt nékik. Íme! Kik különböztek benne, kétségük van felőle. S nincs nékik benne tudásuk, csak követik a sejtést. Bizonyosan nem ölték meg őt. Sőt! Allah őt Magához emelte. Allah a Nagyszerű a Bölcs."
(Kegyes Korán 157-158)

Allah oltalmazzon minket a tévelygők feltevésétől, az Egy Isten káromlásától, a szentháromság és az istenfiúság (Allah bocsásson meg) hamis dogmájától, és azoknak a büntetésétől, akik társat vesznek Allah mellé!

A próféták hosszú láncolatának utolsó szeme a Világok Kegyelme: Mohamed próféta (Allah áldása és béke legyen vele). Az Ő eljövetelére utaló bizonyítékkal a tartalmilag mára már megváltozott, és hiányos Evangélium is hírül szolgál:
"Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek."
(János Evangéliuma 16:12)

Mohamed (Allah áldása és béke legyen vele) az utolsó próféta, aki után már több, igaz úton vezérelt küldött nem fog felbukkanni. Az Ő küldetésének befejeződésével, a prófétai üzenetek sora lezárult, és a vallás tökélyre vitele befejeződött.
"Ezen a napon teljesítem be nektek hitvallástokat, s teljesítem ki reátok kegyem, s megelégítelek titeket az iszlámmal hitvallásként."
(Kegyes korán 5:3)

5.) Hiszek az Ítélet napjában, amely a világ végével fog elkövetkezni. A borzalmak napján az Isten a holtakat ítélőszéke elé állítja, hogy adjanak számot cselekedeteikről. Mindenki számot fog adni arról, amit cselekedett. Senki sem kerüli el az Isten ítélőszékét és ítéletét. Az igazhitűeknek, akik Isten parancsait teljesítették, nagy kegyelemben lesz részük. Isten őket a dzsennet (mennyország) örök örömeinek és boldogságának részeseivé teszi. A hitetleneket és engedetleneket Isten a dzsehennemre (pokol, ghemra) veti, a kínok és szenvedések borzalmas helyére. Természetes sok bűnös hívő kegyelemben fog részesülni.
***


Az emberek többsége rendíthetetlenül hisz a Túlvilág létezésében; így vagyunk ezzel mi muszlimok is, akiknek a Kegyes Korán érthető képet fest arról, ami ránk, emberekre a halandóság elmúlásával vár. A halál elkerülhetetlen, és minden lélek megízleli majd annak ízét. Elmenekülni előle lehetetlen, mert senki sem kerülheti el azt, ami eleve elrendeltetett.
"S nem hal meg lélek, csak Allah engedelmével, ahogy a sors megírja. S ki az evilági viszonzást akarja, adunk belőle, ki a túlvilági viszonzást akarja, adunk belőle. Viszonzunk (mindent) a hálásaknak."
(Kegyes Korán 3:145)

A Végítélet Napját a Kegyes korán igen sok verse vázolja.
Azon a Napon az iszonyat fogja körülölelni az egész világegyetemet és minden a zűrzavarba fog omlani:
"Midőn a nap ledöntetik, s midőn lehullnak a csillagok, s midőn megmozdíttatnak a hegyek, s midőn magukra hagyatnak a tevecsordák, s midőn összetereltetnek a vadak, s midőn megemelkednek a tengerek, s midőn a lelkek összeillesztettnek, s midőn megkérdeztetik az élve eltemetett leányc secsemő, hogy mely bűnért öletett meg, s midőn kitárultatnak a lapok, s midőn meghasíttatik az ég, s midőn begyújtják a Poklot, s midőn közelbe hoztatik a Mennyország. (Akkor) megtudja a lélek mit az előkészített."
(Kegyes Korán 81:1-14)

"Ezen a Napon Uradhoz van folyamodás. Ezen a napon kihirdetik az embernek mit az megelőlegezett, s mit hátrahagyott. Sőt az ember egy maga ellen beszélő szemtanú, ki ellágyítja mentegetőzéseit."
(Kegyes Korán 75:12-15)

Hiszünk a Siratban, a Hídban, amely átjáró a Pokol feneketlen mélysége fölött. Erre a hídra a halál után mindenkinek rá kell lépnie. Akiknek a Paradicsom rendeltetett el, azok minden akadály nélkül áthaladnak, ám akiknek a szenvedés a büntetése, azok letaszítatnak majd róla.

A Paradicsom a nyugalom és a béke lakhelye, s majdan azon kiválasztottak otthona, akik kiérdemlik az Üdvösséget.
"A Mennyország példája, mi az őrizkedőknek ígértetett: amott szennyezetlen lesz a folyóvíz, lesznek folyók tejből is, melyeknek íze nem változik, s lesznek folyók borból, mely élvezetes az azt ivónak, s lesznek folyók kipergetett mézből, lesz ott nékik mindenféle gyümölcsből, s megbocsátás az Uruktól. Olyanok-é ők, mint azok, kik a Pokol tűzén lesznek örökre, kiknek a beleiket átrágó, fortyogó vízzel csillapíttatik szomjuk."
(Kegyes Korán 47:15)

A Paradicsom gyönyörével, és tisztaságával ellentétes Pokol a bűnösök szenvedésének helye. Itt gyötrődnek, és itt vannak kínok közt kitéve annak az erőszaknak, az elnyomásnak és a kevélységnek, ami nyilvánvaló fizetség az evilági cselekedeteikért.
"Ó, kik hisznek! Őrizzétek magatokat, s házatok népét a Pokol tüzétől, minek tüzelői az emberek s a kövek, mik felett az angyalok ridegséggel, szigorral. S ők nem mondanak ellent Allahnak abban, mit Ő parancsol nékik, hanem azt teszik mi nékik megparancsoltatott."
(Kegyes Korán 66:6)

A Paradicsom, a Pokol, a Jutalom és a jogos Büntetés ismeretében tudnunk kell azt, hogy az ember a saját akaratának köszönhetően felelős minden cselekedetéért – így a jó, és a rossz cselekedet is egyaránt önnön fejünkre hullik vissza:
"Ki jót cselekszik, hát saját javára (tesz). S ki rosszat (cselekszik), hát az őrajta áll. S Urad nem bűnbe vivője a szolgáinak."
(Kegyes korán 41:46)

6.) Hiszem, hogy minden Istentől jön, minden az Isten parancsára történik, minden ami volt, ami van és ami lesz, az Isten akaratából, az Ő tudatával és az Ő rendeletére megy végre. Az Ő akarata, tudata és parancsa nélkül semmi sem történhetik, sem el nem maradhat. Mégis meghagyott az emberben egy bizonyos fokú szabad akaratot és mi az Ő általa megszabott határokon belül szabadon cselekedhetünk. Tehát cselekedeteinkért felelnünk kell. De ezen szabad cselekedetek is Isten akaratából, tudatával és elrendelésére történnek, mert az, amit Ő nem akar, nem történhetik meg.
***


A világban kialakult élet nem a véletlen műve. Annak működése, és törvényszerűsége mind Isten akaratából történik. Az embert az Isten a saját cselekedeteiért felelőssé tette. Így, számunkra elérhetővé vált az a képesség, hogy különbséget tehessünk jó és rossz között. Az Isten Törvényeit követve jót cselekedhetünk, míg tévelyegve a magunk kárára teszünk rosszat.
A tévelygés ösvényét követők, a megátalkodottak és az engedetlenek útjára lépnek. Ennek a megátalkodottságnak – amelyre az Egy Isten a Könyvein, a Prófétáin és a csodatételeken keresztül mindig figyelmeztetett – a következménye, hogy a tévelygő végül a saját tetteinek rabjává válik.
Isten bármikor elfordulhat a tévelygőktől, megvonhatja tőlük az irgalmasság kegyelmét, és a megsegítést, hogy ez által a legnagyobb bajban, és a legszörnyűbb kétségbeesésben hagyja magukra őket.
"S midőn monda Mózes az ő népének: Ó, nép! Miért gyötörtök engem, s bizony tudjátok, hogy én Allah küldötte vagyok néktek. S midőn félrevonultak, hát félrevezette Allah az ő szíveiket. S Allah nem vezeti a züllöttek népét."
(Kegyes Korán 61:5)

Felhasznált források:
[1.] Iszlám Hittan,
Írta: Durics Husszein Hilmi Effendi budai mufti
Kókai Lajos kiadása, 1931 Budapest
A kiadványt Hadzsi Mehemet Dzsemaluddin Csausevics Effendi V. B. T T., a volt Osztrák-Magyar Monarchia Reisz-Ul-Ulemája jóváhagyta
A korabeli szöveg teljes megtartásával, és változtatása nélkül került a fenti írásba. (barna színnel kiemelve)

[2.] Professzor Doktor S. Hayri BOLAY: Üzenetek a KORÁN-ból, magyar nyelvű kiadása
Fordította: Bolek Zoltán a Magyar Iszlám Közösség elnöke
Kiadó: Magyar Iszlám Közösség, 2010

[3.] The Holy Quran
Dr. Mihálffy Balázs Abdurrahman magyar nyelvű Kegyes Korán magyarázata, amelyből a szövegben található verseket idéztem.

delete - January 28 2012 16:33:31 | 0 hozzászólás | Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Darr-ra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel:

Néhány (szegény) ember Allah Küldöttének társai közül azt mondta a Prófétának: Ó, Allah Küldötte! A gazdagok elviszik a jutalmat. Imádkoznak, ahogyan mi is imádkozunk, böjtölnek, ahogyan mi is böjtölünk, és adakoznak vagyonuk feleslegéből! Ő – Allah dicsérete és békéje legyen vele – azt felelte: - Vajon Allah nem adott-e olyat nektek, amit eladakozhattok? Bizony, adomány [jár] számotokra minden teszbíhért (azt mondani: ’szubhan Allah’ azaz ’magasztaltassék Allah’), adomány [jár] minden tekbírért (azt mondani ’Allahu akbar’ azaz ’Allah nagyobb mindennél’), adomány [jár] minden tehmídért (azt mondani ’elhamdulillah’ azaz ’a dicséret és a köszönet Allahot illeti’), adomány [jár] minden tehlílért (azt mondani: ’le ilehe ill-Allah’ azaz ’nincs más isten kivéve Allah’). Adomány [jár] egy helyénvaló tettre utasításért, és adomány [jár] egy elvetendő tett tiltásáért, és mindegyikőtök házaséletében is adomány rejlik.
Azt kérdezték: Ó, Allah Küldötte! Vajon, amikor valamelyikünk kielégíti a vágyát, még jutalom is jár neki érte? Azt felelte: - Mit gondoltok, ha tiltott módon elégíti ki, terheli-e vétek? Ugyanígy, ha megengedett módon elégíti ki, jutalom jár neki.
(Muszlim)

Auzu billehi minesejtani elrajim... Biszmillehi Elrahmeni Elrahim. A Mindenható, és Könyörületes Allah nevében, Allah adjon áldást a Prófétára, és az egész családjára, és minden társára.... Emin! Ó Allah vezess minket ki a tudatlanság sötétségből, a tudás fényére, és taníts minket, hogy hasznunk legyen, és használj fel minket, hogy hasznuk légyen másoknak, abból amit nekünk tanítottál! Emin!
Kategória: Kegyes Korán-értelmezés és magyarázat lépésről-lépésre

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.21 másodperc | 1,787,799 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com