MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG


A Béke Fiqh-je (törvénye)

Nemzetközi hírek2014 márciusában Abdullah Bin Bayyah sejk hozta létre azt az úttörő kezdeményezést, melynek neve "Fórum a béke elősegítéséért a Muszlim társadalmakban". A forum foglalkozik a kritikus humanitárius krízissel az Iszlám hagyományok és jogelmélet hatalmas szerkezetén belül. 2014-ben több mint 250, különböző irányzatokat képviselő, a világ vezető Iszlám vallástudósa, akadémikusok és szellemi vezetők gyűltek össze, hogy részt vegyenek a Fórum megnyitóján. A Fórum a vallástudósok első globális összejövetele, amit valaha is szerveztek, hogy egy egységes frontot hozzanak létre a szélsőséges ideológiák, szektarianizmus és terrorizmus ellen, ami a muszlim világot évtizedek óta sújtja.
A Fórum megnyitása óta szakértők, akadémikusok és vallástudósok delegációi utaztak a különböző országokba, hogy találkozzanak kormányhivatalnokokkal, vallási vezetőkkel és nonprofit szervezetek képviselőivel, hogy rálátást kapjanak hogyan lehet megállítani a növekvő erőszakot Afrikában és világszerte. Ezeknek az utazásoknak az eredményei lett két megbékélési kezdeményezés-tervezet amit 2015 áprilisában és júniusban tárgyalnak.
A legutóbbi "Fórum a béke elősegítéséért a Muszlim társadalmakban" április 26-30 között Abu Dhabiban volt megtartva.

Az alábbiakban közreadjuk Abdullah Bin Bayyah sejk beszédének fordítását:


A Béke Fiqh-je (törvénye)


Az Iszlám értékek összefoglalása, amelyek a Béke Építésére vonatkoznak 12 pontban.

A társadalomban lévő harmónia és kohézió egyenesen arányos a megosztott erkölcsi értékekhez való ragaszkodással. A társadalom, amely nem fogad el közös értékeket és elfordul a magasabb erkölcsi-értékű ösvényről, önzővé válik és ennek eredményeképp hanyatlást tapasztal meg mind belsőlegesen, mind pedig másokkal való kapcsolatában is. Negatív értékrendet is adaptálhat, amely az egyéni korlátok hiányán alapul egészen addig, amíg maga a társadalom válik abszolúttá, és az emberek abszolútnak látják önmagukat, így korlátozások sem vonatkoznak a viselkedésükre, még azok sem amik a szentírás(ok)ban vannak, még a konszenzusos és általános szabályok sem, és még a közös jó kedvéért való szabályok sem. Az ilyen társadalom képes korlátlan háborút viselni, ami a fundamentalizmus meghatározása – függetlenül a hitrendszertől –, ami az aggresszió hajtórugója. Az ész, igazságosság, mértékletesség értékei elősegítik a szeretetet és táplálják az emberiességet. A mi kötelességünk, hogy feltámasszuk a megbékélést és megbocsátást és elkötelezzük magunkat a békének, nem pedig a különböző konfliktusoknak.
Míg néhányan megpróbálják igazolni a konfliktusokat az Iszlám értelmezésében, ezek nem lehetnek (és soha nem is voltak) az Iszlám értékei. Ezek nyugati, Hegeli „értékek”, mert Hegel volt az, aki hitt abban, hogy „a pusztítás az alap az építéshez”, és hogy a társadalom a szolga és gazdája küzdelmén alapul. Pusztítás, amely a tudatlanság és az intolerancia kifejeződése, soha nem volt az Iszlám értéke. A tradícióink azt tanítják, hogy a bizalom és a szeretet az együttélés alapjai.
A Próféta (saws) nem pusztította el a Kábát. Érintetlenül hagyta így Ő (saws) újjá tudta építeni az Ábrahám (as) által létesített alapokon, mialatt elnyerte a Quraysh szimpátiáját. Amikor az Abbaszid Kalifa leakarta rombolni és újjáépíteni azt a Maqam Ibrahim-nál, Imam Malik (ra) megtiltotta neki és azt mondta: ”Ne hagyjátok hogy Allah Háza hercegek játékszere legyen.” Továbbá sem a Próféta (saws), sem egyetlenegy utóda nem rombolt le egyetlenegy templomot, zsinagógát vagy akár a tűzimádók templomát, amint azt Ibn al-Qayyim is kifejti.
Amikor Umar ibn Abdul Aziz magára vállata a kalifaságot, a Sharia értelmezése már hanyatlóban volt, ő mégis írt a kormányzóinak: ”Ne romboljatok le semmilyen templomot, zsinagógát vagy tűzimádó templomot.” A rombolás és pusztítás nem az Iszlám által elfogadott értékek, ezek olyan „értékek”, amelyek tudatlanságból és intoleranciából nőttek ki.
A következő hadíszt lehet egy szolidáris társadalomra alkalmazni:
„Annak a példája, aki engedelmeskedik Allah parancsolatainak és tilalmainak azzal szemben, aki áthágja ezeket a törvények olyan, mint azok, akik sorsot húznak a hajóban lévő helyekért. Néhányan a felső részen kaptak helyet míg mások alul. Amikor az utóbbiaknak víz kellett, fel kellett menniük vízért (és zavarni másokat) ezért azt mondták, 'Hadd csináljunk a hajó felőlünk lévő oldalán egy lyukat (hogy vizünk legyen) és így nem zavarunk másokat.' Ha a felső részen lévő emberek hagyják azokat, hogy megtegyék amit felvetettek, a hajón lévő összes ember elpusztulna, de ha megakadályozzák akkor mindannyian biztonságban maradnak.”
A különbözőségekről való tanulás nyitott gondolkozáshoz vezet, amint azt Al-Maqqari tanácsolta: „Tanulj a különbözőségekről, hogy megnyisd az elméd, mert az aki tanul a vallástudósok különbözőségeiről és tudásukról és véleményeikről bizonyosan nyitott gondolkodása lesz.”
A különbözőségeinket arrogancia és sértegető szóhasználat nélkül kell megbeszélnünk, nyitottsággal és az igazság felfedezésének szándékával – nem a vita megnyeréséért. Tanulhatunk az Imam Shafi’i által bemutatott példából amint azt Yunus al-Sadafi elmondta: „Nem láttam senkit sem aki ésszerűbben gondolkodott, mint al-Shafi’i. Vitáztam vele egyszer egy kérdésről, aztán elváltak útjaink. Amikor újra találkoztam vele, megfogta a kezem és azt mondta: 'Nem igaz-e, hogy mi testvérek maradunk még akkor is, ha nem egyezik a véleményünk?'”
Imam al-Shafi’i azt is mondta: ”Soha nem vitáztam emberekkel anélkül, hogy fohászkodtam volna Allahhoz, hogy adja meg azt, hogy az igazság nyilvánuljon meg a szívükben és a nyelvükön – így ők követnek engem ha nekem van igazam, és én követem őket ha nekik van igazuk.”
Megadni másoknak a kételkedés hasznát (hasznosságát) azt jelenti, hogy a legjobb szándékukat feltételezzük, amint azt a Hívők Anyja Aisha (raa) és Ibn Umar (raa) mondta: „Abu Abd al Rahman nem hazudott, talán elfelejtette vagy egy hibát vétett.”
Ahmad ibn Hanbal (ra) mondta: ”Nincs tanultabb ember mint Ishaq aki átlépte a hidat, és ha mi nem értünk egyet, az azért van mert az emberek nem mindig értenek egyet.”
Különbséget tenni a tilalmak és kötelezettségek között azt jelenti, hogy megértjük a tilalmak fokozatainak különbözőségeit: ami tilos az lehet haram (tilos) vagy makruh (ellenszenves, utálatos). Ugyanez vonatkozik a kötelességekre, amint az fentebb el lett magyarázva.

Összegzésképpen a mi Iszlám értékeink a következők:

1. Együttműködés és szolidaritás: “Együtt kell működnötök a tisztesség és ájtatosság kérdéseiben, de ne működjetek együtt bűnös és gonosz dolgokban.” (Korán)
2. Jó kapcsolat fenntartása: “Tartsátok egyenesen a kapcsolatot magatok között”
3. Testvériség és egyetértés: “Ti emberek! Bizony, egy férfiből és egy nőből teremtettünk benneteket, aztán népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy megismerhessétek egymást. Bizony, a legnemesebbek Allah előtt közületek azok, akik a legistenfélőbbek. Bizony, Allah mindent Tudó, bensőségesen Ismerő.” (Korán) Ezek a kapcsolatok alapjai és nem a hegeli elmélet, ami a harcon alapszik, és „szolga és gazda” teóriaként ismeretes.
4. Bölcsesség: “Akinek a bölcsesség adatott az sok jóban részesült. Ám csak az ésszel bírók okulnak.” (Korán)
5. Tisztesség: “Mi soha nem fogjuk a tisztességes jutalmának a pusztulását okozni” (Korán)
6. Igazságosság: “Allah hív az igazságosságra, adakozásra, és a rokonoknak való juttatásra. És Ő megtiltotta a bűnt, a gonoszságot, és az áthágást (a szabályok áthágását). Felvilágosít titeket és talán hallgattok.”
7. Könyörületesség: “Nem küldtünk nektek kivéve a kegyelmet Tőlünk az egész világ felé.” (Korán)
8. Türelem: “Az állhatatosan türelmeseket az ő jutalmukkal jutalmazza, számadás nélkül.” (Korán)
9.Tolerancia: Nyitottnak lenni, a legjobbat feltételezni másokról és különbséget tenni a tilalmak és kötelességek különböző kategóriái között.
10. Szeretet: A szeretet azt jelenti, szeretni a Mindenható Allahot, Aki az összes áldás forrása, szeretni a Prófétát (saws) akinek Ő megadta a könyörületesség és nagylelkűség áldásait, szeretni az embereket és a legjobbat kívánni nekik beleértve a szenvedőket is. Egy hadísz mondja: ”Egyikőtök sem igaz hívő addig, amíg azt nem kívánja a testvérének amit saját magának kíván.” és egy másik elbeszélés szerint “amíg azt nem kívánja az embereknek amit saját magának kíván”
11. Párbeszéd: Muszlimok lefektették a vita etikettjét, mert a dialógus kultúrája nélkül az emberek önzőekké és szűklátókörűekké válnak, és a társadalom meghasad. Egy hadísz is említi ezt: ”De ha látod a túláradó fösvénységet, a vágyak követését, hogy az evilág preferált (a Túlvilág helyett), mindenki egy véleménnyel büszkének érzi magát, és te úgy érzed, hogy nincs hatalmad foglalkozni azzal, akkor foglalkozz a saját dolgoddal és hagyd a köznépet a saját dolgaival.”
12. Mértékletesség: Ez magában foglalja az egyéni viselkedést, tudományos mértékletességet, és mértékletességet a szövegek szó szerinti és felületes értelmezésénél. Mértékletesség a relativitás egy formája és szerves része minden életnek az univerzumban amint azt al-Shatibi leírta.

H.E. Shaykh Abdullah Bin Bayyah

admin - May 06 2015 12:21:39 | 0 hozzászólás | Nyomtatás

M.J.C. - konferencia

M.J.C. - konferenciaA "Muslim Jewish Conference" vallásközi, ifjúsági konferenciát tart 2015. 08. 16-23. között Berlinben, melyre szeretettel várják az angolul beszélő érdeklődőket.
Az MJC Ausztriában regisztrált non-profit szervezet, a szervezetnek 35 magasan képzett tagja van 4 kontinensen. A konferenciára 70-100 fiatalt szeretnének meginvitálni annak érdekében, hogy a közös együttélést, munkát és párbeszédet elősegítsék. A konferencia 21-én ér véget hivatalosan, de a résztvevők maradhatnak 23-ig. Szállást és étkezést biztosítanak. A résztvevők választhatnak különböző tanácsok által szervezett programokból, ezek között van elméleti program és amit a gyakorlatba akarnak átültetni a vallásközi együttélés és párbeszéd témakörében.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációs űrlapot itt találjátok:

MJC 2015 Berlin

A jelentkezőknek el kell küldeni egy önéletrajzot, fotót és egy ajánlólevelet (tanártól, alkalmazótól, non-profit szervezettől), valamint az útlevél fénymásolatát.

A jelentkezés határideje május 31.

Biztosítanak térítésmentes szállást és étkezést, de az utazásiköltségekbe nem szállnak be és nem tudnak segíteni vízum kérelmekben.
A szállás nemek szerint megosztott szobákban.

További információ az MJC-ről: http://www.mjconference.de/

Figyelem! A konferencia nyelve KIZÁRÓLAG az angol, ezért csak angolul jól beszélők jelentkezzenek!

admin - May 05 2015 13:41:21 | 0 hozzászólás | Nyomtatás

Khutba 2015. 05. 01.

admin - May 04 2015 07:10:25 | 0 hozzászólás | Nyomtatás

Mecsetlátogatás

HíreinkA Petőfi Gimnázium tanulóinak látogatása mecsetünkben, 2015. 03. 12.

Fotók

admin - March 23 2015 15:38:14 Nyomtatás

Az úgynevezett "Iszlám Állam" elleni katonai szerepvállalásról

HíreinkMint azzal mindenki tisztában van, Közösségünk az elsők között ítélte el az úgynevezett „Kalifátust” (A Magyar Iszlám Közösség állásfoglalása a terroristák által kikiáltott kalifátusról ). Véleményünk továbbra is az, hogy ezt a rosszindulatú daganatot el kell távolítani az emberiség testéből. Tévesnek tartjuk azonban azt az álláspontot, hogy a Daesh a keresztény közösségek ellen követné el a legsúlyosabb támadásokat, a terrorkalifátus elsődleges célpontja az iszlám és a muszlimok, minden olyan ember, aki nem ért egyet az ő istentelen ideológiájukkal. Minden egyes ártatlanul kiontott vércsepp súlyos bűn, a bűnösök pedig büntetést érdemelnek:
„És aki szándékosan megöl egy hívőt, akkor az ő fizetsége a Pokol, abban fog lakozni örökké. Allah haraggal sújtja, és megátkozta őt, és hatalmas büntetést készített elő neki.” 4:93
Nem kívánunk a Daesh létrejöttével és az azt előidéző körülmények kiváltásának elősegítésében való felelősséggel foglalkozni – a legegyszerűbb dolog lenne ujjal mutogatni erre vagy arra az országra, szervezetre. A legegyszerűbb lenne – de nem jelentene megoldást semmire, az értelmetlen vádaskodás csak újabb áldozatok sorát eredményezné. Az egyetlen megoldás a katonai és gazdasági fellépés, közösen, a világ összes nemzete által – és minél előbb.
Mi, a Magyar Iszlám Közösség tagjai mindig is elsődlegesnek tartottuk, tartjuk Hazánk és az Európai Unió biztonságát. Amennyiben ennek érdekében szükséges a Magyarország általi katonai szerepvállalás, úgy azt támogatjuk minden rendelkezésünkre álló eszközzel, mivel az egy védekező jellegű hadviselés. Elengedhetetlennek tartjuk viszont, hogy a katonai részvételt megelőzően az Európai Unió mindent megtegyen annak érdekében, hogy felderítse és elzárja az „Iszlám Állam” pénzügyi, technikai és emberi utánpótlási csatornáit. Hazánknak is meg kell tennie azokat a jogalkotási lépéseket, amelyekkel az átutazó potenciális terroristákat fel lehet tartóztatni – ez azonban semmi esetre sem jelenthet vallási alapon történő megkülönböztetést: a fenyegetést nem az iszlám és a muszlimok jelentik, hanem a terrorizmus és a terroristák (a terroristáknak pedig a terror a vallása, mint ahogy azt itt is kifejtettük: Ez nem az Iszlám!).
A fentekből kifolyólag támogatjuk az ISIS elleni gazdasági és pénzügyi támogatások forrásainak felkutatását, annak megszüntetését, s ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan ennek az istentelen szervezetnek a felszámolását, politikailag, gazdaságilag és ha szükséges, Magyarország biztonságának figyelembe vételével, a katonai segítség nyújtást a nemzetközi koalícióval egyetértésben, az ottani ártatlan polgári lakosság megóvásának maximális figyelembe vételével. Ezzel együtt a lehető legnagyobb mértékben kell humanitárius segítséget is nyújtanunk – Közösségünk természetesen ebben részt kíván venni, ahogy eddig is.
Semmi esetre sem támogatjuk viszont a magyar katonák harci cselekményekben való részvételét, mivel láttuk a mondvacsinált ürüggyel való iraki „szerepvállalás” során veszteségeinket; láttuk magyar katonáink vérét oktalanul hullani...
Hazánk terrorfenyegetettségének esetleges növekedésének megakadályozása érdekében Közösségünk teljes mértékű együttműködési szándékát fejezi ki az illetékes szervekkel.

admin - March 17 2015 12:32:44 Nyomtatás

Germanus GyulaHadísz:

Abu Hurejrára hivatkozva – Isten legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki azt mondta: Allah Küldötte így szólt:

A Magasságos Allah jó, és csakis a jót fogadja el. Allah bizony arra utasította a hívőket, amire (korábban) a küldötteket utasította. Azt mondta [Allah]: - Ó ti küldöttek! Egyetek a jó dolgokból, és cselekedjetek jót! (Korán, 23:51)
Továbbá azt mondta: - Ó ti hívők, egyetek azon jó dolgokból, amelyekkel elláttunk titeket. (Korán, 2:172)
Ezután megemlítette [Allah Küldötte] azt a férfit, aki hosszadalmas utazáson vesz részt, kócos és poros a haja, felnyújtja mindkét kezét az ég felé [így fohászodván]: - Ó Uram! Ó Uram! – miközben étele tiltott dolog, itala tiltott dolog, ruházata tiltott dolog, és [folyamatosan] tiltott dolgokkal lett táplálva – vajon hogyan nyerne meghallgatást (miként teljesítené Allah a kérését)?
(Muszlim)

Ausztriai török és arab testvéreink jóvoltából ismét ruhaadományhoz juthattunk, melyet szétosztunk a hazai rászorulók között.
Kategória: Segélyezés - Charity

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.
Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 11749053 20036861
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2015 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.02 másodperc | 508,163 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com