Hogyan végezzük és mondjuk az imákat?

2 rakás ima

A muszlim tisztelettel, hódolattal, alázatosan, arccal a Kába felé fordulva egyenesen áll, azzal a belső elhatározással, hogy elvégzi az imát. Mindkét kezét felemeli a fül vagy a váll magasságáig, mondván:

Allahu akbar!

Allah a Leghatalmasabb!

Miután az imádkozó Allahu akbar-t mondott, a jobb kezét a balra helyezve, a mellkasára teszi. Az imádkozó előre hajtja a fejét és a leborulás helyére szegezi a tekintetét. Utána elmondja az imanyitó fohász szavait:

Szubhánaka-llahumma va bi-hamdika va tabáraka-szmuka va taála dzsadduka va la iláha ghajruka.

Magasztos vagy, ó, Allah! S az Irántad való hála által áldott a Te neved, s magasságos a Hatalmad, nincs más isten Rajtad kívül.

Majd elmondja a Korán nyitó szúráját, Al- Fátihát (A Megnyitó)

„Biszmi-lláhi rahmani arrahim Alhamdu lilláhi rabbil álamín Arrahmani rahím Máliki javmid dín Ij jáká na abudu va ij jáká nász táín Ihdiná sszirátal musztakím Szirátal-ládíná an amta alajhím Ghajril magdubi alajhím valad-dállín. (Ámín.)"

Allah, a Kegyelmes és az Irgalmas nevében. Dicsőség Allahnak, a Világok Urának, a Kegyelmesnek és az Irgalmasnak, Az Ítélet Napja urának! Csak Téged szolgálunk és csak Tőled kérünk segítséget. Vezess mindet az egyenes útra, azok útjára akikre kegyedet árasztottad, és nem azokéra, akiket haragod sújt, és nem a tévelygőkére.

A Fátiha után egy rövid szúrát vagy néhány áját mond el a Koránból (ld.: Rövid szúrák, áják az imához)

Miután az imádkozó elmondta a Fátihát és egy szúrát vagy néhány áját a Koránból, egy kis hallgatás után ismét felemeli a kezeit a fül vagy a váll magasságáig és Allahu akbar-t mond, majd meghajol.
A meghajlást csípőből kell végezni úgy, hogy a hát egyenesen, vízszintes helyzetben legyen. Az imádkozó úgy teszi kezeit a térdeire, mintha megmarkolná őket, és szétnyitja ujjait, könyökeit távol tartja a törzsétől, majd így marad.
Közben ezt mondja (háromszor):

Szubhana rabbiel azim.
Dicsőség leghatalmasabb Uramnak.

Majd felegyenesedve felemeli a kezeit a fül vagy a váll magasságáig,mondván:

Szemia- llahu limen hamidah. Allah meghallgatja azt aki Őt dícséri

Rabbana va lakal hamd. Urunk Téged illet a dicséret és hála.

Ezután Allahu akbar-t mond és a földre borul. Erre a hét tagra kell borulni: a homlokra és az orra (ez egy), a térdekre (kettő) a kezekre (kettő) és a talppárnákra (kettő). (Az orr és a homlok egy tagnak számítanak.) A kéz ujjai a Kibla felé nézzenek, a kezek a leborulásban a vállal vagy a füllel legyenek egyvonalban, az alkarok legyenek távol a földtől, a könyökök pedig a törzstől, a térdek a földet érjék, és a lábujjakat behajlítva, a lábfejeket felállítva, összezárt sarokkal kell leborulni, mialatt az imádkozó azt mondja (háromszor):

„Szubhana rabbijal álá." Dicsőség Legmagasztosabb Uramnak

Felemelkedik ülő helyzetbe, mondván: Allahu akbar. Úgy ül, hogy a bal lábfejét maga alá fordítja és ráül, a jobb lábfej viszont áll behajlított lábujjakkal. A jobb kéz a jobb térden és a bal kéz a bal térden. Rövid ideig ül, miközben a következő mondatot mondja (háromszor):

Rabbi igfir li,igfir li! Uram bocsáss meg nekem!

Kis szünetet tart, majd ismét Allahu akbar-t mond és újra a földre borul. Ismét mondja (háromszor):

„Szubhana rabbijal álá." Dicsőség Legmagasztosabb Uramnak

Ezzel az első rakát befejezte.

Allahu akbar-t mondván feláll a második rakához. Elkezdi a második rakát a Megnyitó Al Fathia szúrával (minden rakában kötelező a Fatiha olvasása) egy másik Korán részlettel, és megismétli mindazt, amit az első rakában csinált. Befejezvén a második rakát, ülve maradunk és elmondjuk a Tasahudot végig.
Hasonló helyzetbe kell ülni, mint a két leborulás között ám ekkor – ha lehet – a jobb lábszár alá tesszük a bal lábfejet.
A Tasahud recitálása közben a jobb kezét ökölbe szorítja, a mutató ujját kinyújtja a Kibla irányába, és a hüvelyk ujját a középsőre helyezi, vagy kört formál a középső és hüvelyk ujjával.

A teljes Tasahud:

At-tahij játu lillahi vasz-szalavátu vat-taj-jibátu. Asszalamu alejka aj juhán-nabiju va rahmatul-lláhi va barakátuh. Aszala-mu álejná va álá ibadil-lahisz-szalihina. Ashadu alla ilaha illal-lah, va ashadu anna Mohamedan abduhu va raszuluh.

Allahuma szalli álá Mohamed va áli Mohamed, kama szallajta álá Ibrahim va áli Ibrahim, va bárik álá Mohamed va áli Mohamed, kama bárekta álá Ibrahim va áli Ibrahim fi-lálámi-na, innaka hamindun madzsid.


Hálás köszöntések szálljanak Allahhoz és (minden) imádság és (minden) jóság. Béke legyen veled, ó Próféta, és Allah kegyelme és Allah áldásai! Béke legyen mindannyiunkkal és Allah igaz szolgáival.Tanúsítom, hogy nincs más (igaz) isten, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.

Ó, Allah! Küldd kegyelmedet Mohamedre és Mohamed családjára, úgy, ahogyan kegyelmedet adtad Ábrahámnak és Ábrahám családjának. És add áldásaidat Mohamedre és Mohamed családjára, úgy, ahogyan megáldottad Ábrahámot és Ábrahám családját ezen a földön és a túlvilágon. Valóban, Te vagy a Legdicsőbb és a Dicséretreméltó.

Ezután jobbra fordítjuk a fejünket úgy, hogy lássuk a vállunkat, és azt mondjuk:

Asszalamu alejkum va rahmatullah! Allah békéje és kegyelme legyen veletek!

Majd balra fordítjuk a fejünket úgy, hogy lássuk a bal vállunkat és megismételjük az előbbi mondatot.

Ha az ima kettőnél több rakából áll, akkor a 2. rakában csak a Tasahud első felét recitáljuk,

4 rakás imában a 3. rakában nincsTasahud a 4. rakában viszont végig mondjuk

Al-Fátihá minden rakában kötelező!!!!!

A 3. és 4. rakában nem kell másik Korán-részletet recitálni.

Szándék megfogalmazása: " Szándékomban áll a Mindenható Allah megelégedéséért elvégezni a mai hajnali ima kötelező részét" az imát hangosan mondjuk a szándék megfogalmazása mindig halk.

A hajnali ima előtt 2 raka szunna ima ami nem kötelező de nyomatékosan ajánlott, a szunna ima mindig halk.

Az ima befejezése előtti fohász

Allahumma inní aúdu bike min adábil-qabr, wa min adábi dzsehennem, wa min fitnetil-mehjá walmamát, wamin serri fitnetil-meszíhid-dedzsdzsál. Ó Allah! Menedéket keresek Nálad a sír kínzásától, a Pokol kínzásától, az élet és halál csábításától, és a hamis messiás kísértésének rosszától.

Az imádkozás befejezése után (a köszönés után)

Asztaghfirullah (háromszor). Bocsánatot kérek Allahtól (háromszor).

Allahumma entesz-szelám wa minke esz-szelám. Tebárekte já del-dzseláli walikrám. Ó Allah! Te vagy a Béke, és Tőled van a béke. Áldott vagy, Ó Magasztos és Méltóságteljes. (Muszlim)

Hajnali ima hangosan végzendő ami azt jelenti hangosan kell recitálni a Fatihát és a másik Korán részletet.
Déli és Délutáni ima csendben, halkan végzendő
Naplementi ima első 2 raka hangos a 3. halk
Esti ima első 2 raka hangos második 2 raka halk

admin - March 18 2012 6115 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Ibn Abbászra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel:

Allah Küldötte azt mondta: - Bizony Allah elnézte énértem a hitközösségem részéről történő tévedést, a felejtést és azt, amit kényszer alatt tesznek. (ibn Mádzsah, al-Bejhaqi, hiteles hadísz)

Kérdés: Mikor kötelező imát imádkozok, kell előtte adhant és iqamát olvasnom? Ha igen, akkor hogyan? Elég ha felállva halkan olvasom?
Kategória: Kérdések és válaszok

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 1,981,454 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com