CHARTA PAX ISLAMICA

CHARTA PAX ISLAMICA

IRÁNYELVEK A MAGYAR "ÁBRAHÁMI VALLÁSOK" EGYHÁZAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ
(A 2001.évi Charta Oecumenica alapján)

A Magyar Iszlám Közösség, az Európai Muszlimok Koordinációs Tanácsának tagjaként,mely Magyarországon 1988 óta bejegyzett iszlám egyház, melynek jogelődje volt az 1931-ben létrehozott Gül Babáról Elnevezett Autonóm Budai Mohamedán Egyházközség, a Szent Korán és a hozzá kapcsolódó Hagyományok üzenetének szellemében elhatároztuk, hogy egyrészt Európa - és különös tekintettel szeretett Hazánk, Magyarország - népeinek-nemzetünknek különböző vallási közösségeinek közeledését elősegítjük, párbeszédet, szeretetet és maximális megértést kezdeményezünk!

Vallásunk ez irányú parancsait megőrizzük és tovább fejlesztjük. Hálát adunk a Könyörületes Istenünknek, hogy útmutatásai által e kezdeményezést megtehettük!

"Nem tiltja nektek Allah azokat, kik nem állnak harcban veletek a hitvallásban, s nem űznek el titeket otthonaitokból, hát legyetek vélük egyenesek, s feléjük igazságosak. Lám! Allah szereti az igazságosakat."
(Kegyes Korán, 60:8)

A Prófétai Hagyományból (Al Nawabi):
"Nem teljes a hite közületek senkinek sem addig, amíg nem kívánja felebarátjának ugyanazt, mint amit önmagának kíván."

Vétkeink tudatában és megbánásra készen azon kell fáradoznunk, hogy a közöttünk az esetleg fennálló feszültségeket megszüntessük, s ez által készek és képesek legyünk az Egyisten üzenetét a békére a népek között közösen és hitelesen hirdetni.

A Koránból és a Prófétai Hagyományokból megismert igazság szerint minden ember előtt bizonyságot kívánunk tenni a szeretetről és a reményről, megértésről, közös munkáról és a párbeszédről! A Magasságos Isten segítse munkálkodásunkat! Európában, s benne Magyarországon is jelen vannak a különböző kultúrák, vallások, ideológiák. Hazánkat szolgálni szeretnénk, hiszen a Magasságos Isten is ezt parancsolta nekünk! Egyházunk a HÍD, mely összeköti a Nyugatot a Kelettel. Magyarország egyébként is egy kulturális törésvonalon helyezkedik el, hiszen itt találkozott a nyugati és a keleti kereszténység, valamint az Iszlámnak is Hazánk volt a nyugati határa.Hitünk segítségével lépünk fel az emberi személyiségi jogok érvényesülésért, egyházként pedig elő kívánjuk segíteni a népek és kultúrák közötti megbékélést. Ezt a Charta-t ennek megfelelően a párbeszédre és az együttműködésre kötelező iratként fogadjuk el és bocsátjuk tanulmányozásra, s ha egyetértésre talál, úgy aláírásra is. A Charta alapvető feladatokat jelöl meg, s ezért irányelvek és kötelezettségek sorát tárja elénk. Az egyházi életnek minden szintjén ösztönöznie kell a párbeszéd és az együttműködés kultúráját, s ennek elősegítésére kötelező normákat kell alkotnia. Ezek azonban nem rendelkeznek semmiféle tanhivatali-dogmatikai vagy egyházjogi-törvényi jelleggel. Kötelező jellegük abból adódik, hogy a magyarországi egyházak és szervezetek ezeket önmagukra nézve kötelezőnek fogadják el. Ebből következően saját területükre vonatkozóan az alapszöveggel egyezően saját kiegészítéseiket és közös, távlatos elképzeléseiket is hozzá tehetik, amelyek segítségével saját helyzetüket és az abból adódó kötelességeiket konkrétan megfogalmazhatják.

HISSZÜK AZ EGYISTENT, ÚTMUTATÁSAIT ÉS AZ ISZLÁM EGYSÉGÉT

"És ragaszkodjatok erősen Allah kötéséhez mindannyian és ne szóródjatok szét különböző csoportokra!"

(Kegyes Korán, 3:102)

Ez alap lehet arra a későbbiekben, hogy más szinteken is iszlám hívők csatlakozzanak e Chartához!

Felhívásunk Hazánk Keresztény/keresztyén és zsidó felekezeteihez!

"És ha Allah nem tartotta volna vissza az embereket-egyeseket mások által-, akkor áldozatul estek volna a rombolásnak szerzetescellák, templomok, zsinagógák és kultuszhelyek, amelyekben Allah neve gyakorta elhangzik."
(Kegyes Korán, 22:40)

"És ne szállj perbe az Írás népeivel csak úgy,ahogy az a legjobb- kivéve azokkal, akik vétkesek közöttük! És mondjátok: Hiszünk abban ami leküldetett hozzánk és hozzátok! A mi Istenünk és a Ti Istenetek egy. És mi alávetjük magunkat Neki!"
(Kegyes Korán, 29:46)

Közösen őrizzük meg Istenbe vetett hitünket, törekedjünk a jóra, magyarságunkat használjuk fel Európában arra, hogy a Kontinens más népei számolják fel az esetlegesen meglévő vallási türelmetlenségüket, s kezdődjék meg egy igazságos és átfogó párbeszéd!
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy Isten intéseit követjük és következetesen fáradozunk azon, hogy e Chartában összefoglaltakat az Úr dicsőségére, valamint Hazánk és az emberiség javára gyakorlatban is megvalósítsuk!

Hirdessük együtt a megbékélést!

Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) mondta :
"Aki megvígasztal egy szomorú embert, azt Isten is megvígasztalja az ítélet napján. Bárki, aki nincs irgalommal a fiatalok iránt, az nem közzülünk, muszlimok közül való!"

"Nincs kényszer a vallásban!"

(Kegyes Korán, 2:256)

Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy elismerjük minden ember szabadságát ahhoz, hogy lelkiismerete szerint dönthessen vallási és egyházi hovatartozásáról. Senkivel szemben sem alkalmazható morális nyomás vagy anyagi ígéret áttérése érdekében; ugyanígy senkit sem szabad megakadályozni abban, hogy önként hozott elhatározását követve döntsön az áttérés mellett.

Közeledjünk egymáshoz!

"Ti emberek! Férfitől és nőtől teremtettünk benneteket s nemzetekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy ismerjétek meg egymást..."
(Kegyes Korán, 49:13)

Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy - előítéleteinket legyőzve, keressük egymással a találkozás lehetőségét, s ahol lehet, közösen lépjünk fel.

Cselekedjünk együtt!

"Ti, emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akikből teremtette a párját a kettejükből számos férfit és nőt sokasított."
(Kegyes Korán, 4:1)

Hitünk szerint az Ősapa, Ádám és az Ősanya, Éva révén minden ember testvére a másiknak!
E fenti hitvallásunk miatt közeledünk az "Ábrahámi Vallások" felé. Az a tény is segít, hogy Mindannyian az Egy Teremtőben hiszünk, s erkölcsi alapjaink, Isten útmutatásai is hasonlóak közöttünk.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy - az egyházi életnek mindazon területén, ahol adottak a feltételek, s ennek sem hitbeli okok vagy magasabb érdekek nem állják útját, közösen cselekszünk; - a kisebbségek jogait védelmezzük, és segítünk abban, hogy a többség és a kisebbség között országainkban még fennálló félreértések és előítéletek megszűnjenek.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy - az egyházaink közti párbeszédet a különböző egyházi szinteken lelkiismeretesen és hatékonyan fogjuk végezni, s gondosan megvizsgáljuk, mi az, amit a párbeszéd eredményeként hivatalosan is kötelezőnek lehet és kell is nyilvánítanunk. Hírdetjük a toleranciát és a megbékélést.

KÖZÖS EURÓPAI FELELŐSSÉGÜNK

Együtt Európában!

Napok választanak már csak el bennünket attól, hogy az Európai Közösség tagjai legyünk. Itt találkozhatunk több, mint 10 millió muszlim hittestvérünkkel, s ez a tény önmagában is parancsolja, hogy a párbeszédet és toleranciát meghírdessük a nem iszlám hitűekkel szemben!
Szeretett Hazánk példát mutathat, hogyan is győzhető le a kishitűség, a gyanakvás és az intolerancia!
Reméljük, hogy Isten segítségével követendő pozitív példát mutathatunk Európa más államainak. Fontosnak tartjuk az élet tiszteletét, a házasság és a család értékét, a minden mást megelőző elkötelezettséget a szegények mellett, a megbocsátás készségét és az irgalmasságot.
Elkötelezzük magunkat arra, hogy a közösen elfogadott értékrendünket Európában, más egyházakban és "társszervezetekben" meghírdetjük és e megkezdett párbeszédet, toleranciát és együttműködést határainkon túl is erősítjük és képviseljük. Mindenfajta beavatkozással szemben megvédjük az alapértékeket; - ellenállunk minden olyan kísérletnek, melynek célja a vallás és az egyházak felhasználása etnikai vagy nacionalista célok szolgálatára.

Az erőszaknak minden formáját elítéljük, kiváltképpen ha az nők és gyermekek ellen irányul. Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy - a nacionalizmusnak minden olyan formájával szembefordulunk, amely más népek és nemzeti kisebbségek elnyomását okozza és határozottan keressük az erőszakmentes megoldásokat; - a nők helyzetét és egyenjogúságát az élet minden területén javítjuk és erősítjük, s elősegítjük a nők és férfiak igazságos közösségét az egyházban és a társadalomban is.
Fájlaljuk és elítéljük az antiszemitizmus minden megnyilvánulását, ugyanígybárminemű nemzeti, vagy vallási közösség elleni gyűlölet megnyilatkozásait és az üldözéseket is. Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy ez ellen a sajnálatosan jelenlévő tendencia ellen egyházunk fellép, s támogatja azokat a lépéseket és erőket, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak!

Magyar Iszlám Közösség

delete - January 03 2012 2544 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

An-Nauvvász ibn Szem’ánra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki a Prófétára hivatkozott, miszerint azt mondta:

A jámborság, az a jó erkölcs. A bűn pedig az, ami nyugtalanságot okoz a lelkedben, és nem szeretnéd, hogy az emberek tudomást szerezzenek róla. (Muszlim)


Kategória: Az imádkozás

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.18 másodperc | 2,057,309 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com