Kegyes Korán (al-Quran)

Allah, a Kegyelemes és Irgalmas nevében!

Mily nagyszerűbb szavakkal kezdhetném az írásomat, mint a nemzetközi elismerésre szert tévő magyar nyelvész, történész és orientalista Abdul-Karim Germanus Gyula szavaival [1]:

„… közhit szerint a legmagasztosabb alkotás, amit arab nyelven bír az emberiség. Tartalma változatos. Drámai kifakadások, költői ihlet, természetleírás, hasonlatok, bölcsességek, útmutatás az emberi élet számára, törvények és elbeszélések egymást követik és váltják fel.”

„A Korán rövidebb rímes prózában tartott fejezetei (szúra=réteg) költői alkotások, és túlnyomóan Mekkában születtek és így korábbiak a medinai hosszú szúráknál. De amikor Mohamed halála után összegyűjtötték és leírták azokat, keleti szokás szerint, a hosszú fejezeteket előbbre, a rövidebbeket a gyűjtemény végére tették. Legelöl áll a Miatyánkhoz hasonló mély és költői rövid fejezet, a „Megnyitó” (Fátiha), amely a hívő mindennapi ötszörös imájában és minden ihletett alkalomban hitet és megnyugvást nyújt.”

„A Koránból merítették a moszlim tudósok a jogot, és belőle meríti a beteg gyógyulása reményét, a haldokló bátorságát a túlvilági vizsgára. Mivel az iszlám az állati és emberi alakok ábrázolását megtiltotta, az arab művészet most már a Korán köré sűrítette a rajz, a festés, a faragás, az építészet és zene ihletét. Lelkesen díszítették szent könyvük sorait, hogy a szöveg inkább beszélő képnek látszott, mint holt betűsornak. Hatása mind a mai napig óriási.”

A Kegyes Korán a moszlimok szent könyve, igaz hitünk első és legfontosabb forrása, amely az általunk elismert Biblia (Indzsíl), Tóra (Taurah) és Zsoltárok (Zebúr) fölött áll. Prófétánk Mohamed (Allah áldása és béke legyen vele), negyven éves korától egészen haláláig recitálta a Gábriel angyal (béke legyen vele) közvetítésével kapott kinyilatkoztatásokat, amelyek Allah közvetlen üzenetei az egész emberiség számára. A Kegyes Korán minden egyes betűje Allah igaz szava, így az számunkra szent, és megváltoztathatatlan. Pont ezért, - bár készültek más anyanyelvi fordítások (értelmezések és magyarázatok) – csak a kinyilatkoztatás eredeti arab nyelvén nyomtatott Kegyes Korán elfogadott, és hiteles. Egy más nyelvű fordítás képtelen visszaadni a teljes jelentést, és a szavak átváltása magában hordozhatja a tévedés sajnálatos esélyét. Példaként kitérve, aki egy kicsit is járatos a monoteista vallások terén az tudhatja, hogy a zsinatok által kanonizált írásokat felsorakoztató Biblia folytonos fordítási kísérlete a szöveg megváltozását, és egyes helyeken a valós jelentés kihagyását, mellőzését vonzotta magával. Maga a német nyelv és a kereszténység reformátorának számító Luther Márton első bibliafordítása is bővelkedett hiányossággal, így az azt követő további anyanyelvi fordítások – amelyek alapjául sok a lutheri Bibliát vette - nem oldotta meg, hanem maga előtt görgette és hatványozta a fordításból származó pontatlanságokat. Isten ments, hogy most mások hite ellenében agitáljak, de ha megvizsgáljuk a jelen kor kereszténységgel kapcsolatos könyvkiadásait, akkor magunk is könnyen megtapasztalhatjuk azt a nagyszámú éles kritikát, ami az egyházak által vezetve, a Biblia évszázados (félre)értelmezéséből fakadnak. A Kegyes Korán megőrizve kinyilatkozásának eredetiségét, a legkisebb esélyét sem adja meg szövege elváltoztatásának.

Az írás elején felsorolt idézetekben már szó esett arról, hogy a Kegyes Korán mekkai, illetve medinai szúrákra tagolható. Azonban ez nem az egységének megosztását, hanem a kinyilatkoztatásának helyét jelenti. Amíg a mekkai szúrák legfőképp világnézettel és hitélettel foglalkoznak, addig a medinai szúrák a moszlim társadalom, az Umma köz-, erkölcsi- és magánjogi tételeit, rendszabályait, és az istenszolgálat (ima, böjt, alamizsna, zarándoklat, tiltott és megengedett dolgok) tanításait tartalmazzák.

Összegyűjtése után a Kegyes Koránt 30 részre és 114 fejezetre tagolták, amelyek mindegyike – egy szúra kivételével – „Biszmilláh”-val (Isten nevében) kezdődik. A 114 fejezet szám szerint 6348 áját (jelet) tartalmaz. Minden egyes ája, jel, Allah csodája, amely közelebb viszi olvasóját az Egyenes Úthoz, a tévelygések nélküli földi élethez, és a reménybeli paradicsomi jutalmakhoz. Az immár tizennégy évszázada kinyilatkoztatott Kegyes Korán a mai napig megállja a helyét a tudományos életben is, sőt, a fejlődéssel és az ismeretek bővülésével egyes áják isteni igaza - a tudomány által alátámasztva - beigazolódni látszanak.

A Kegyes Korán – egyes médiák hathatós, kétségtelenül rosszindulatú rágalomhadjárata ellenére is - az Egyenes Utat hirdeti. Azt, amely örök érvényű, és az embertől elvárt erkölcs által a békés boldogságot ígéri annak, aki alázattal, moszlimként aláveti magát az isteni akaratnak.

Rövid, figyelemfelkeltésnek szánt írásom végszavaként mindenkit buzdítanék a Kegyes Korán olvasására, a magyarul fellelhető (többek közt a közösségünk oldaláról akár le is tölthető) értelmezésének forgatására.

Allah Küldötte (Allah áldása és béke legyen vele) mondotta:
"Aki hozzáértően olvassa a Koránt, az együtt van a megtisztelt, és istenfélő feljegyzőkkel (angyalokkal), annak pedig, aki akadozva olvassa a Koránt, és olvasása nehézséget okoz neki, kétszeres jutalom jár."
(Al-Bukhari, Muszlim)


Allah óvjon minket utunkon!

Dawud - Pax Islamica

[1] Germanus Gyula - Arab költők, a pogány kortól napjainkig; Magyar Helikon 1961

delete - January 03 2012 · 0 hozzászólás · 5935 megnyitás · Nyomtatás

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Ugyancsak Omartól idézik - Isten legyen vele elégedett! -, hogy ő ezt mondta:

Midőn egy napon Allah követénél ültünk, egyszerre megjelent előttünk egy férfiú, akinek ruházata nagyon fehér, a haja nagyon fekete volt, és az utazásnak semmi nyoma nem látszott rajta. Közülünk pedig senki nem ismerte őt. A Próféta mellé ült és térdeit az térdeihez támasztá, kezeit pedig a Próféta combjához illeszté és így szólott: - Ó Mohamed! Mondd meg nekem, mi az Iszlám?
Mire Mohamed így felelt: - Az Iszlám az, hogy tanúságot tégy arról, hogy nincsen más isten, csakis Allah és Mohamed Allah követe, hogy az imádságot rendben tartsd meg, hogy a zakatot fizesd meg, hogy a ramadánban böjtölj, és végezd el a haddzst (zarándoklást) Allah házához, ha módodban van az utat megtenni.
Erre az idegen így szólt: -Igazat mondtál.
Bennünk pedig - folytatá Omar - csodálkozást keltett az a tény, hogy valaki a Prófétához felvilágosításért forduljon, és midőn azt elnyerte, azt mondja:igazat beszélsz.
Az idegen pedig így folytatá: - Már most mondd meg nekem, mi az Iman (hit)?
A Próféta: - Az - úgymond -, hogy higgy Allahban, az angyalaiban, kinyilatkoztatott könyveiben, prófétáiban, a végső napban, és hogy higgy a végzetben, akár jó legyen, akár rossz.
- Igazat mondtál - szólt megint az idegen és így kérdezett tovább: - Hát mi az Ihszan (jócselekedet)?
- Az - úgymond - , hogy úgy szolgáld Allahot, mintha a szemeddel látnád Őt, habár nem láthatod Őt.
- Igaz, hát most tudósíts engem az Óráról! (azaz a végső ítélet idejéről).
- Ezt - úgymond a Próféta - az, akitől kérdezik nem tudja jobban annál, mint aki a kérdést intézi.
- Hát akkor - úgymond az idegen - tudósíts engem az Óra előjeleiről.
- Midőn - úgymond a Próféta - a rabszolganő úrnőjét szüli, midőn látod, hogy a mezítelen lábúak és a mezítelen testűek, a szegény pásztorok magas házakat építenek...
Erre az idegen távozott. A Próféta egy ideig hallgatott, majd hozzám fordulva mondván:
- Ó, Omar, tudod-e, ki volt a kérdező?
- Allah és a követe tudja - szólék én.
- Gábriel angyal volt, aki eljött közétek, hogy a vallásotokra eképpen oktasson.

BEVEZETŐ Allah a könyörületes és az irgalmas nevében: ( Bizony lesz közületek egy közösség, akik a jóhoz hívnak, megparancsolják ami helyénvaló és eltiltanak az elvetendőtől, ők az üdvözülők.) ( 3/ 104) Mai világunkban hatalmas felelősség nyugszik a hívő muszlim vállán, mikor különféle istentelen eszmék terjedtek el, mint pl: a materializmus és az ateizmus és az emberi gyarlóság által helytelen irányba fordított vallások. Óriási kihívás nehezedik ránk, hogy az igaz úthoz az Iszlámhoz a hamisítatlan isteni kinyilatkoztatáshoz hívjuk embertársainkat, bemutatva annak igazságos és bölcs rendjét. A világ jelenleg történetének talán legromlottabb korszakát éli, az emberek többsége eltávolodott attól az úttól, melyet Allah a teremtmények ura jelölt ki számunkra. Ők a helyes kinyilatkoztatott isteni zsinórmérték helyett saját kényüket követik, mely egyéni létükben a kárhozathoz, közösségi létükben pedig a végromláshoz vezeti őket. Ezek a szomorú tények tették szükségessé e könyv elkészítését, hogy bemutassa az embereknek az iszlám helyes arcát és Allah kegyelméből visszahívja őket az üdvözítő úthoz. ( Hirdess urad nevében, aki teremtett ) ( 96/1)
Kategória: Az Iszlám vallás

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.57 másodperc | 1,510,271 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com