SIRK, VAGYIS TÁRSÍTÁS

A politeizmus (sirk) - ismertetése és fajtái

Ismertetése

A politeizmus a következő: Allah mellé társat állítanak az úrsága és az istensége terén.
A legelterjedtebb az istenség terén történő társállítás, mondjuk Allah mellett máshoz is
fohászkodik. Vagy például egy imádati formát neki ajánl fel Allah helyett: teheti ezt, az áldozati állat levágásakor mondjuk, vagy fogadalom tételekor, vagy a félelemkor, vagy a reménykor, vagy a szeretetkor. A politeizmus a legsúlyosabb bűn. Több okból kifolyólag is:

A teremtmény teremtőhöz hasonlóvá tétele az isteni dolgok terén. Aki valakit Allah társává tesz, azt hozzá teszi hasonlóvá. Ez pedig a legsúlyosabb igazságtalanság. Allah a magasztos mondta: "a társállítás bizony súlyos igazságtalanság" Korán, 31:13. Az igazságtalanság (dzulm) pedig: a dolgok rossz helyre tétele. Így aki Allahon kívül mást imád, az imádatát helytelenül használta, jogtalannak ajánlotta, ami a legnagyobb igazságtalanság. Allah a magasztos mondta, hogy ezt nem bocsátja meg annak, aki nem bánja meg: "Allah bizony nem bocsátja azt meg, ha társat állítanak mellé, de megbocsátja azt, ami ennél enyhébb annak, akinek akarja" Korán, 4:48.
Allah a magasztos azt is mondta, hogy tilos lesz a Paradicsom a politeista számára, és hogy a Gyehenna tüzében lesz örökkön-örökké. "Aki társat állít Allah mellé, annak Allah tilossá teszi a Kertet és a lakhelye a tűz lesz, és az igazságtalanoknak nem lesznek támogatóik" Korán, 5: 72.
A politeizmus minden cselekedetet romba dönt: "ha társat állítanak, akkor romba dőlnek a tetteik" Korán, 6: 88. És: "És bizony sugallatot kaptál és azok is, akik előtted éltek arról, hogy ha társat állítasz mellém, akkor bizony romba dőlnek a tetteid, és bizony a kárhozottak közé fogsz tartozni" Korán, 39: 65.
A politeistát nem tilos megölni és vagyonát elzsákmányolni: "Amikor a tiltott hónapok véget érnek, öljétek a politeistákat ott és ahol találkoztok velük, és ejtsétek fogságba őket, és várjatok rájuk minden leshelyen" Korán, 9: 5.

A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - azt mondta: "Utasítva lettem, hogy addig
harcoljak, amíg azt nem mondják: nincs más jogosan imádható Isten, csak Allah, ha mondják, azzal megóvják tőlem életüket és vagyonukat, kivéve, ha az jogos". Al-Bukharí és Muszlim jegyezte le.

A politeizmus (sirk) a legnagyobb bűn. Allah Küldöttje - Allah dicsérje és üdvözítse - mondta: "Ne mondjam-e meg nektek, mi a legsúlyosabb bűn?" Azt feleltük: Dehogynem ó Allah Küldöttje! Azt felelte: "Allah mellé való társ állítása, és a szülőknek engedetlenség..." Al-Bukharí és Muszlim jegyezték le.

A tudós Ibn Al-Kajjim mondta: a Magasztos közölte, hogy a teremtés és utasítás célja, hogy megismerjék Allahot a nevei és tulajdonságai révén, és hogy egyedül őt imádják társak nélkül. Az emberek legyenek igazságosak, amit az egek és a föld megtett: "elküldtük bizony a küldötteinket a nyilvánvaló jelekkel és leküldtük nekik az Írást és a mércét, hogy az emberek igazságosak legyenek" Korán, 57: 25.
A magasztos Allah azt mondta, hogy küldötteket támasztott, és Írásokat küldött, hogy az emberek igazságosak legyenek. A legfontosabb igazságosság az egyistenhit,
amely minden dolog feje és tartóoszlopa. Ennek megfelelően a politeizmus (sirk) pedig igazságtalanság, ahogy azt mondta is: "A politeizmus bizony súlyos igazságtalanság" Korán, 31: 13.
A politeizmus tehát a legsúlyosabb igazságtalanság, míg a monoteizmus a legnagyobb igazságosság. Ami ezt a legsúlyosabban sérti, az a legnagyobb bűn.
Majd azt mondta Ibn Kajjim: Mivel a politeizmus önmagában érvényteleníti illetve ellentétes azzal, amit a monoteizmus hoz, ezért ez a legsúlyosabb bűn. Ezért tette tilossá Allah a Kertet az összes politeista számára. Ezért tette megengedetté az egyistenhívőknek a politeisták életének kioltását, és vagyona elzsákmányolását. És azért engedte meg, hogy maguk szolgáivá tegyék őket, mert elhagyták Allah szolgálását. A magasztos Allah politeistától nem fogad el cselekedetet, sem érte tett közbenjárást, vagy a túlvilágon teljesítse fohászát, vagy megadja ott azt, amit remél. A politeista ugyanis a tudatlanok legtudatlanabbika Allah tekintetében, mivel a teremtményei közül vetélytársat állított mellé, ez a tudatlanság netovábbja. A politeista tulajdonképpen nem az Urával igazságtalan, hanem saját magával. Vége az idézetnek.

A politeizmus negatívum és hiányosság, amitől a magasztos Úr magát elhatárolta. Aki tehát társat állít Allah mellé, az olyan dolgot állít Allahról, amit ő tagadott magáról. Ez az igazi szembefordulás a magasztos Allahhal, és az ellenszegülés és ellenállás netovábbja.

Fajtái

A politeizmusnak, sirknek két fajtája van:

Súlyos politeizmus, amely kilépteti az elkövetőjét az iszlámból, és örökre a Pokol tüzébe taszítja, amennyiben megbánása nélkül hal meg. A súlyos politeizmus valamilyen istenszolgálat Allahon kívül másnak ajánlása, mint máshoz fohászkodás, áldozással vagy fogadalommal Allahon kívül máshoz közeledés, mint sírhoz, dzsinnhez vagy sátánhoz. Félelem a halottaktól, dzsinnektől, sátánoktól, hogy azok ártanak neki vagy beteggé teszik. Allahon kívül mástól remélni olyan dolgot, amire kizárólag Allah képes, mint ügyek intézését, veszély enyhítését, mint ahogy azt napjainkban a szentek sírjaira épített szentélyeknél teszik. A magasztos Allah mondta: "Olyat imádnak Allahon kívül, ami se nem árt, se nem használ nekik. És azt mondják: Ők a közbenjáróink Allahnál. Mondd: Olyan dolgot akartok Allah tudomására hozni, aminek az egekben és földön való voltáról nem tud? Magasztaltasson, fölötte áll ő annak, amit mellé társként állítanak" Korán, 10:18.

Enyhe politeizmus, amely nem léptet ki az iszlámból, azonban csökkenti a monoteizmus értékét, és a súlyos politeizmushoz vezet. Ez két részre osztható:


Szóban és tettben megmutatkozó politeizmus.
Szóbeli lehet például a nem Allahra tett eskü. A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - mondta: "Aki nem Allahra tesz esküt, az hitetlenséget, vagy sirket követ el". Vagy ha azt mondja: amit Allah és te akartok. A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - mondta, amikor egy férfi azt mondta neki, amit Allah és te akartok: "Tán Allah vetélytársává tettél? Mondd: Amit egyedül Allah akar". Neszáí jegyezte le.
Vagy: ha nincs Allah és ő. Ennek helyes kifejezése: ha nincs Allah, majd ő. Ugyanis a "majd" sorrendiséget fejez ki csökkenéssel, és az emberi akaratot az isteni akarat mögé sorolja. A magasztos Allah mondta: "És csak akkor akartok, ha Allah a teremtmények ura akarja" Korán, 81: 29. Míg az "és" abszolút egyenrangúságot fejez ki, és nincs meg benne a sorrendiség és egymást követés. Például: Nincs más nekem, csak Allah és te. Vagy: ez Allah és a te áldásod.

Tettbeli: karperec vagy font karkötő viselése csapás megszüntetése vagy távoltartása végett. Vagy amulettek kiakasztása félve a szemmel veréstől vagy mástól. Amennyiben abban hisz, hogy ezek a csapás megszüntetésének vagy távoltartásának eszközei, enyhe politeizmust követ el, mivel Allah nem tette ezeket azok eszközeivé. Azonban ha abban hisz, hogy önmagában képes a csapást megszüntetni vagy távol tartani, akkor súlyos politeizmust követ el, mivel Allah helyett másnak tulajdonította ezeket.

Rejtett politeizmus, ami a szándékban illetve akaratban megnyilvánuló politeizmus. A látszatért és hírnévért cselekvés. Mondjuk, olyat tesz, amivel Allahhoz kíván közeledni és az emberek dicséretét várja tőle. Például, ha szebben imádkozik, vagy adományt ad azért, hogy dicsérjék és elismerjék. Vagy hangosan mondja az Allahról megemlékezést, szebb hangon recitálja a Koránt, azért, hogy az emberek hallják és méltassák őt. A látszatért cselekvés, ha belekeveredik a cselekedetbe, érvényteleníti azt. A magasztos mondta: "aki reménykedik az Allahhal való találkozásban, az tegyen jót, és az istenszolgálata alkalmával senkit ne állítson Ura mellé társként" Korán, 18: 110.

A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - mondta: "Amitől a legjobban féltelek titeket, az enyhe politeizmus". Azt kérdezték: Mi az enyhe politeizmus? Azt válaszolta: "A látszatért cselekvés". Ahmed, Al-Tabaraaní és Al-Bagaví jegyezték le.

Ide tartozik a világi dologért történő cselekvés is. Például, aki a zarándoklatot, az imára hívást vagy az ima vezetését vagyoni ellenszolgáltatásért teljesíti. Vagy ha pénzért tanul vagy megy dzsihádba.
A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - mondta: "Nyomorult az arany szolgája, nyomorult az ezüst szolgája, nyomorult a díszes ruha szolgája, nyomorult a drága ruha szolgája. Ha kap, elégedett, ha nem kap, elégedetlen". Al-Bukharí jegyezte le.
Ibn Alkajjim - Allah részesítse irgalomban - mondta: "A szándékban és akaratban megnyilvánuló politeizmus egy végeláthatatlan óceán. Bizony csak kevesen menekülnek meg ettől. Aki a tettével nem Allah arcának látványára törekszik, és mást szándékozik, mint Allahhoz közelebb kerülni és a jutalmat tőle kérni, az társat állított mellé a szándékában és akaratában. Az őszinteség: őszintén csak Allahért cselekszik, szól és akar. Ez a hanifizmus, ami Ábrahám vallása volt, amit Allah minden teremtményének parancsolt. Senkitől nem fogad el mást. Ez az iszlám valója is. Azt mondta a magasztos Allah: "aki nem az iszlám vallást akarja, attól nem lesz az elfogadva, és a túlvilágon a kárhozottak közé fog tartozni" Korán, 3: 85.
Ez Ábrahám - béke vele - vallása is, ami helyett, ha valaki más után vágyik,
a legbutább ember a világon."

A következő pontokba lehetne sűríteni a különbséget a súlyos és az enyhe politeizmus között:
A súlyos politeizmus kiléptet az iszlámból, míg az enyhe politeizmus nem, viszont a monoteizmusát gyengíti.
A súlyos politeizmus elkövetője a Pokol tüzében lesz örökkön-örökké, míg az enyhe politeizmus elkövetője nem marad ott örökre, még ha bele is kerül.
A súlyos politeizmus az ember összes tettét semmissé teszi, míg az enyhe politeizmus nem az összest. A látszatért vagy világi dologért cselekvés csupán azt a tettet teszi semmissé, amelyhez párosult.
A súlyos politeizmus megengedetté teszi az életet és a vagyont, míg az enyhe politeizmus nem.




admin - March 24 2011 2873 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

A hívők anyjától, Umm Abdalláh Áisától – Isten legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Küldötte - Isten áldja meg őt és adjon neki üdvösséget! - így szólt:

Aki ezen ügyünkbe (az iszlám vallásba) új dolgot hoz, olyat, ami nem tartozik bele, az elutasítandó. (al-Bukhári, Muszlim)

Muszlim egy szövegváltozata szerint:

Aki egy olyan cselekedetet tesz, amelyre nem adtunk parancsot, az el van utasítva!

Kérdés: Amikor imádkozunk helyes azt mondtani hogy olyankor Allah kezében vagyunk?
Kategória: Kérdések és válaszok

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.






Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.




Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.06 másodperc | 1,868,759 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com