AZ ISZLÁM ÉS A KERESZTÉNYSÉGELSŐ FEJEZET


Az első jelentősebb találkozásom

Mondd: „Hogyan vélekedtek ha ez Allahtól (Mindenható Isten) van és ti megtagadjátok? Jóllehet Izrael fiai közül egy tanú tanúságot tett egy ahhoz hasonlóra…”
(AHQÁF SZÚRA) Kegyes Korán 46:10

Tisztelt Elnökúr, Hölgyek és Urak,

Eme esti beszélgetésünk tárgya* – „Amit a Biblia Mohammedről (Béke legyen vele) mond” – nem kétséges, többeket Önök közül meglepetésként ér, mivel az előadó egy muszlim. Hogy lehet az egyáltalán, hogy egy muszlim próféciákat magyaráz a zsidó és keresztény iratokból?

Fiatalemberként, úgy harminc évvel ezelőtt egy bizonyos Hiten tiszteletes nevű keresztény teológus által tartott vallási előadássorozatra jártam a Royal színházba, Durbanba.

* Ez a szövege a szerző által a kora hetvenes években tartott előadásnak.

Pápa vagy Kissinger?

Ez a tiszteletes úriember Bibliai próféciákat magyarázott. Annak bizonyítására törekedett, hogy a keresztény Biblia előre megjósolta a Szovjet Oroszország felemelkedését és az Utolsó Napokat. Az egyik emelvényen annak kiterjedt bizonyításába kezdett, hogy a Szent Könyv nem hagyta ki a Pápát sem a jövendöléseiből. Élénken és hosszadalmasan magyarázott annak érdekében, hogy meggyőzze hallgatóságát arról, hogy a Jelenések könyvében – az Újszövetség utolsó könyvében említett „Szörnyeteg 666” a PÁPA volt, aki Krisztus földi helytartója. Nem lenne ildomos nekünk muszlimoknak, ha beszállnánk ebbe a Római katolikusok és Protestánsok közötti ellentétbe. Erről jut eszembe, a Keresztény Biblia „Szörnyeteg 666”-ja a legutóbbi keresztény értelmezés szerint Dr. Henry Kissinger. A keresztény tudósok leleményesek és kitartóak arra való törekvésükben, hogy bebizonyítsák álláspontjukat.

Hiten tiszteletes előadásai arra a kérdésre vezettek, hogy ha a Biblia oly sok dolgot előre közölt – még a „Pápát” és „Izraelt” sem hagyva ki – akkor bizonyára az emberiség legnagyobb jótevőjéről, Mohammed prófétáról (béke legyen vele) is kellett mondania valamit.

Fiatalemberként nekiláttam a válasz megkeresésének. Egyik papot a másik után kerestem fel, előadásokat hallgattam, mindent elolvastam, amire csak rá tudtam tenni a kezem a bibliai próféciák területével kapcsolatban. Ma éjszaka elmesélem a Holland Református Egyház egyik dominéjával történt beszélgetésemet.


SZERENCSÉS TIZENHÁROM


Meghívtak Transvaalba, hogy a szent Mohammed próféta születésnapi ünnepségének alkalmából tartsak beszédet. Tudva, hogy Dél Afrikának ebben a tartományában az afrikai nyelv széles körben beszélt, még a saját népem közül valók által is, úgy éreztem illő lenne elsajátítanom ezt a nyelvet, hogy egy kicsit meghittebb kapcsolatot teremthessek az emberekkel. Kinyitottam a telefonkönyvet és elkezdtem fölhívni az afrikaiul beszélő templomokat. Közöltem abbéli szándékomat a papokkal, hogy szeretnék beszélgetni velük, de mind elutasították a kérésemet „jól hangzó” kifogásokkal. A 13-as szám volt az én szerencseszámom. A tizenharmadik hívás örömmel és megkönnyebbüléssel töltött el. Egy Van Heerden nevű dominé megígérte, hogy fogad otthonában szombat délután, amiért elhagytam Transvaalt.

Barátságos üdvözléssel fogadott a verandáján. Azt mondta, ha nem bánom szeretné a Free State államból származó apósát is (egy hetvenéves férfi), hogy bekapcsolódjon a társalgásba. Nem bántam. Hárman letelepedtünk a dominé könyvtárában.


Miért semmi?

Feltettem a kérdést: „Mit mond a Biblia Mohammedről?” Habozás nélkül azt felelte: „Semmit.” Én megkérdeztem: „Miért semmit?” Az önök értelmezésével összhangban a Biblia számos dolgot elmond a Szovjetunió tündökléséről, az Utolsó napokról és még a római katolikusok pápájáról is…” Azt mondta, „Igen, de semmi sincsen Mohammedről.” Újra megkérdeztem: „Hogyhogy semmi? Jóllehet ez az ember felelős egy hívők millióiból álló világméretű közösség létrehozásáért, akik – az ő megbízására – hisznek

(1) Jézus csodás születésében,
(2) abban, hogy Jézus a Messiás6,
(3) abban, hogy Isten engedélyével életet adott a halottnak és, hogy Isten engedélyével meggyógyította a vakon születetteket és leprásokat.

Bizonyára ennek a könyvnek (a Biblia) mondania kell valamit erről a nagyszerű Vezetőről, aki ilyen jól beszélt Jézusról és az anyjáról Máriáról.” (Béke legyen mindkettőjükkel).

A Free State államból származó öregember válaszolt: „Fiam*, én a Bibliát olvastam az elmúlt ötven évben, és ha lenne valamilyen említés róla, tudnám.”

* Jóval fiatalabb és simára borotvált arcú voltam akkor.


Nem névszerinti valaki!

Megkérdeztem: „Véleménye szerint nem Jézus eljövetelére vonatkozó próféciák százai vannak az Ószövetségben?” A dominé közbeszólt: „Nem százai, hanem ezrei.” Azt mondtam: „Nem vitatom az Ószövetség „ezer és egy” Jézus eljövetelére vonatkozó próféciáját, mivel már az egész muszlim világ elfogadta őt, anélkül, hogy akár egyetlen bibliai prófécia is tanúsította volna. Mi muszlimok a de facto Jézust pusztán Mohammed közlései alapján fogadtuk el, és a világon ma nem kevesebb, mint 900 000 000 követője van Mohammednek, akik szeretik, tisztelik és nagyra becsülik Istennek eme nagyszerű Küldöttét – JÉZUS KRISZTUST – anélkül, hogy a keresztényeknek meg kellene őket győzniük bibliai dialektikájuk jelentéseiről. Az ’ezer’ reá vonatkozó prófécia közül, lenne szíves csupán egyetlen EGY próféciát mutatni nekem, ahol Jézus név szerint van említve? A ’Messiás’ kifejezés, ami ’Krisztusnak’ lett lefordítva, nem név pusztán egy titulus. Van akár egyetlen prófécia is, ahol azt mondják, hogy a Messiás neve JÉZUS és, hogy az anyja neve MÁRIA, hogy a látszólagos apja JÓZSEF AZ ÁCS lesz; hogy HERÓDES KIRÁLY uralma alatt fog megszületni, stb., stb.? Nem! Nincsenek ilyen részletek! Akkor miből következtettek arra, hogy eme ’ezer’ prófécia Jézusra vonatkozik?”


Mi a prófécia?

A dominé azt felelte: „Nézze, a próféciák olyan dolgokra vonatkozó szóképek, amelyek a jövőben fognak bekövetkezni. Ezekben a próféciákban élénken látjuk azoknak a dolgoknak a teljesülését, melyeket a múltban előre megjósoltak.” Azt mondtam: „Amit manapság csinálnak az, hogy visszavezetik, megmagyarázzák, a kettőt egybevetik?” Azt mondta: „Igen.” Erre én: „Ha csupán ennyi amit tennünk kell az ’ezer’ próféciával, hogy igazoljuk elvárásainkat Jézus hitelességére vonatkozóan, miért ne adoptálnánk ugyanezt a rendszert Mohammedre?”8 A dominé egyetértett azzal, hogy ez helyénvaló vállalkozás, ésszerű útja annak, hogy foglalkozzunk a problémával.

Megkértem, hogy nyissa ki a Deuteronómium tizennyolcas fejezetének tizennyolcas versét (a keresztény és zsidó bibliák ötödik könyve), amit meg is tett. Fejből idéztem a verset afrikaiul, mert ez volt a célom, hogy egy kicsit gyakorolhassam Dél Afrika uralkodó népének nyelvét.

’n profeet sal ek vir hulle
verwek uit die midde van hulle boers,
soos jy is,
en ek sal my woorde in sy mond lê,
en hy sal aan hulle sê
alles wat ek hom beveel. Deut. 18:18.

Magyar fordításban a következőképpen hangzik:

Prófétát támasztok majd nekik
testvéreid közül,
olyant, mint te,
és adom szavaimat szájába,
hogy elmondja nekik
mindazt, amit parancsolok neki.

(Biblia) Mózes V. 18:18


Próféta, mint Mózes

Elrecitáltam afrikaiul a verset, és bocsánatot kértem a bizonytalan kiejtésem miatt. A dominé biztosított afelől, hogy szépen csinálom. Megkérdeztem: „Kire vonatkozik ez a prófécia?” A legcsekélyebb habozás nélkül rávágta: „JÉZUSRA!” Megkérdeztem: „Miért Jézusra? – Az ő nevét nem említik itt.” A dominé azt felelte: „Mivel a próféciák egy jövőben bekövetkező esemény szóképei, úgy találjuk, hogy eme vers szavai kellően leírják őt. Láthatja, hogy a prófécia legfontosabb szavai ’SOOS JY IS’ (olyat, mint te), - MINT TE – mint Mózes, és Jézus olyan, mint Mózes.” Megkérdeztem: „Mely téren olyan Jézus, mint Mózes?” A válasz így szólt: „Először is, mert Mózes ZSIDÓ volt és Jézus szintén ZSIDÓ volt; másodszor, Mózes PRÓFÉTA volt, és Jézus szintén PRÓFÉTA volt – ennélfogva Jézus olyan, mint Mózes és ez pontosan az, amit Isten megjövendölt Mózesnek – „SOOS JY IS”. „Ön szerint van más hasonlóság Mózes és Jézus között?” A dominé azt felelte, hogy nem jut eszébe más. Én azt válaszoltam: „Amennyiben csak ez a két kritérium létezik arra, hogy jelölteket állítsunk a Deuteronómium 18:18-as próféciájára, akkor ebben az esetben ez a kritérium ráilleszthető a következő Mózes után lévő bibliai személyiségek bármelyikére: - Salamonra, Ézsaiásra, Ezékielre, Dánielre, Hóseásra, Jóelra, Malakhiásra, keresztelő Jánosra, stb. mert ők szintén MIND „zsidók” voltak, éppúgy, ahogy „Próféták”. Miért ne alkalmazhatnánk ezt a próféciát eme próféták bármelyikére, és miért csak Jézusra? Miért fognánk ki egy halat, és engednénk vissza egy másikat?” A dominé nem válaszolt. Folytattam: „Nézze arra a következtetésre jutottam, hogy Jézus az, aki a legkevésbé hasonlít Mózesre, és ha tévedek javítson ki.”


HÁROM különbség

Eképpen érveltem neki:

ELŐSZÖRIS Jézus nem hasonlít Mózesre, mert ÖNÖK szerint – ’JÉZUS ISTEN’, de Mózes nem Isten, igaz?” Azt mondta: „Igen” „Tehát Jézus nem olyan, mint Mózes” – mondtam.

„MÁSODSZOR ÖNÖK szerint – ’JÉZUS MEGHALT A VILÁG BŰNEIÉRT’, ám Mózes nem halt meg a világ bűneiért. Igaz?” Ismét azt mondta: „Igen.” „Tehát Jézus nem olyan, mint Mózes” – mondtam.

„HARMADSZOR ÖNÖK szerint – ’JÉZUS HÁROM NAPIG A POKOLBAN JÁRT’, Mózes viszont nem járt ott. Igaz?” „I-gen” – válaszolt engedékenyen. „Tehát Jézus nem olyan, mint Mózes.” – vontam le a következtetést.

„De dominé” – folytattam – ’ezek nem kemény, szilárd, kézzelfogható tények, ezek pusztán tárgyát képezik a hitnek, amely fölött a gyerekek megbotolhatnak és eleshetnek. Vitessük meg valami nagyon könnyűt, nagyon egyszerűt, ami hogyha behívnád a gyermekeidet, hogy hallgassák a beszélgetést, nem okozna nekik nehézséget a követése, rendben?” A dominé meglehetősen örült az ajánlatnak.

MÁSODIK FEJEZET


Nyolc megcáfolhatatlan érv

APA ÉS ANYA

(1) „Mózesnek volt apja és anyja. Mohammednek szintén volt apja és anyja. Jézusnak viszont csak anyja volt és nem volt apja az emberek közül, igaz?”. Azt mondta: „Igen.”. Erre én: DAAROM IS JESUS NIE SOOS MOSES NIE, MAAR MUHUMED IS SOOS MOSES!”. Ami annyit tesz: „Ezért Jézus nem olyan, mint Mózes, Mohammed viszont olyan, mint Mózes!”. (Mostanra megérthette az olvasó, hogy az Afrikai nyelvet csupán gyakorlási okokból használtam. Az elbeszélés további részében fölhagyok használatával.).

CSODÁS SZÜLETÉS

(2) „Mózes és Mohammed normál, természetes folyamattal születtek, vagyis nő és férfi fizikai kapcsolatából. De Jézus különös csodával lett megteremtve. Emlékezhet rá, hogy beszéltünk Máté evangéliumának 1:18-as részéről. „Jézus krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.”, (Katolikus Biblia). Továbbá Lukács közli velünk, hogy amikor a szent fiú születésének örömhírét tudtára adták, Mária eképpen gondolkozott: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával…” (Katolikus Biblia, Lukács 1:34-35). A Szent Korán megerősíti Jézus csodás születését, bölcsebb és fennköltebb szóval. Válaszként az ő logikus kérdésére: ’„Uram! – mondta [Mária] – „Honnan lesz nekem fiam, holott nem illetett engem ember?”’ mire az angyal válaszul: ’„Eképpen [lesz] – mondta – Allah azt teremt, amit akar. Ha egy dolgot elhatározott, akkor csupán azt mondja annak: „Legyél!” – és [az] van.’ (Kegyes Korán, 3:47). Nem szükséges az Istennek, hogy magot ültessen az emberbe, vagy állatba. Ő csupán akarja és az létrejön. Ez Jézus születésének muszlim elmélete. (Amikor összehasonlítottam Jézus születésének koráni és bibliai változatát Dunken tiszteletesnek, legnagyobb városunk Biblia Társaságának fejének, és miután megkérdeztem: „Melyik változatot adná szívesebben a lányának, a KORÁNI, vagy a BIBLIAI változatot?”. A férfi fejet hajtott és azt felelte: „A koránit”). Röviden azt mondtam a dominének: „Igaz, hogy Jézus csodával született, ellentétben Mózessel és Mohammeddel?”. Büszkén válaszolta: „IGEN”. Mire én: „ENNÉLFOGVA JÉTUS NEM OLYAN, MINT MÓZES, VISZONT MOHAMMED OLYAN, MINT MÓZES. És Isten azt mondta Mózesnek a Deuteronómium 18:18 versében „OLYANT, MINT TE” (Mint te, mint Mózes) és Mohammed olyan, mint Mózes.

A HÁZASSÁG KÖTELÉKE

(3) „Mózes és Mohammed nős volt, gyermekeket nemzett ellentétben Jézussal, aki egész életében agglegény maradt. Igaz ez?”. A dominé azt felelte: „Igen”. Én pedig azt mondtam: „ENNÉLFOGVA JÉZUS NEM OLYAN, MINT MÓZES, MOHAMMED PEDIG OLYAN, MINT MÓZES”.

JÉZUST MEGTAGADTA A NÉPE

(4) „Mózest és Mohammedet elfogadta a népe prófétaként az egész életükben. Nem ketséges a zsidók végtelen bajforrást jelentettek Mózesnek és zúgolódtak a sivatagban, de mint nemzet, mint egész elismerték, hogy Mózes Isten küldötte hozzájuk. Az arabok szintén lehetetlenné tették Mohammed életét. Nagyon súlyos szenvedéseknek volt kitéve a kezeik által. Tizenhárom év mekkai igehirdetés után emigrálnia kellett szülővárosából. De az arab nemzet még halála előtt egyként elfogadta Allah küldöttéül. Ám a Biblia szerint – ’Az övéi közé jöve, s az övéi nem fogadták be őt.’”. (Károli, János 1:11). És még ma, kétezer év után a népe – a zsidók egyként megtagadták őt. Igaz ez?”. A dominé így szólt: „Igen”. Én azt mondtam: „ENNÉLFOGVA JÉZUS NEM OLYAN, MINT MÓZES, MOHAMMED VISZONT OLYAN, MINT MÓZES”.

„TÚLVILÁGI” KIRÁLYSÁG

(5) „Mózes és Mohammed próféta és uralkodó is volt egyben. Próféta alatt azt az embert értem, aki az isteni kinyilatkoztatást kapja útmutatásként az embereknek, és ezt az útmutatást ő továbbadja Isten teremtményeinek, ahogy kapta, hozzátoldás vagy megrövidítés nélkül. Uralkodó az a személy, akinek élet és halál fölött hatalma van népénél. Lényegtelen, hogy az illető visel koronát, vagy sem
(6) , vagy hogy volt-e valaha királyi vagy uralkodói címe: ha megadatott neki a legnagyobb büntetés kiszabásának kiváltsága – Ő URALKODÓ. Mózes birtokában volt ilyen hatalomnak. Emlékszik a zsidóra, akit rajtakaptak, hogy szombaton tűzifát gyűjt, és Mózes halálra köveztette őt? (Számok 15:36). Vannak más bűntények is, amelyeket szintén említ a Biblia, amiért a legnagyobb büntetés lett kiszabva a zsidókra Mózes rendelkezése alapján. Éppúgy Mohammednek is megvolt a hatalma élet és halál fölött népénél.

Vannak személyek a Bibliában, akiknek kizárólag a prófétaság adománya jutott, de nem voltak abban a helyzetben, hogy végrehajtsák utasításaikat. Isten ezen szent emberei közül néhány, akik tehetetlenek voltak az üzenetük makacs visszautasításával szemben, Lót, Jónás, Dániel, Ezdrás és Keresztelő János. Ők csak átadni voltak képesek az üzenetet, de nem voltak képesek betartatni a Törvényt. A szent Jézus próféta sajnos szintén ebbe a kategóriába tartozott. A keresztény evangélium világosan kijelenti ezt: Amikor Jézust Róma helytartója, Poncius Pilátus elé vonszolták lázadással változva, Jézus egy meggyőző érvet vitt védekezésébe, hogy megcáfolja a hamis vádat: „Jézus így válaszolt: "Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való."” (János 18:36). Ez meggyőzte Pilátust (a pogányt) arról, hogy mindazonáltal Jézus jóllehet nincs szellemi képességeinek teljes birtokában, nem jelent veszélyt az ő uralkodására. Jézus csak spirituális uralomra tartott igényt; más szavakkal ő csak prófétaságot követelt magának. Igaz?”. A dominé azt felelte: „Igen”. Én azt mondtam: „Ennélfogva Jézus nem olyan, mint Mózes, ám Mohammed olyan, mint Mózes”.

NINCS ÚJ TÖRVÉNY

(7) Mózes és Mohammed új törvényeket és rendelkezéseket hozott a népének. Mózes nem csak a tíz parancsolatot adta a zsidóknak, hanem egy minden részletre kiterjedő ceremónikus törvényt útmutatásként népének. Mohammed egy barbarizmussal és tudatlansággal átitatott néphez jött. Házasodtak a mostohaanyjukkal, lányaikat élve eltemették, a részegség, a paráznaság, a bálványimádás és a szerencsejáték mindennapos volt. Gibbon a következőképpen írja le az Iszlám előtti arabokat „A Római birodalom felemelkedése és bukása” című könyvében: ’A CSAKNEM ÉRZÉKEK NÉLKÜLI EMBERI BRUTALITÁS ALIG VOLT MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐ A TÖBBI ÁLLATTÓL’. Nehéz lett volna bármi különbséget találni „ember” és „állat” között abban az időben; állatok voltak emberi alakban.

Mohammed kiemelte őket ebből a nyomorúságos barbarizmusból, Thomas Carlysle szavaival élve, „a fény és tanítás fáklyavivőié”. „Az arab nemzetnek ez volt a születése a sötétségből a fényre. Ebben a jelentésben Arábia először kezdett élni. Egyszerű pásztorok, akik észrevétlenül kószáltak a sivatagjaikban a világ teremtése óta. Nézzek, ahogy az észrevétlen világhírűvé vált, a parányi világméretűvé nőtt. Kevesebb, mint egy évszázaddal utána Arábia az egyik kéz felől Granadánál volt, a másik kéz felől Delhinél. Ragyogva hősiességben és pompában a géniusz fényeként, Arábia a világ nagy része fölött tündökölt…” A tény az, hogy Mohammed Törvényt és Rendet adott a népének, amelyet sohasem bírtak azelőtt.

Jézusra vonatkozólag, amikor a zsidók azzal gyanúsították, hogy szélhámos, aki azt tervezi, hogy útját állja a tanításaiknak, ő igyekezett meggyőzni őket, hogy nem új vallással jött – nem új törvénnyel és nem új rendeletekkel. Idézem a saját szavait: „NE GONDOLJÁTOK, HOGY JÖTTEM A TÖRVÉNYNEK, VAGY A PRÓFÉTÁNAK AZ ELTÖRLÉSÉRE. NEM JÖTTEM, HOGY ELTÖRÖLJEM, HANEM INKÁBB, HOGY BETÖLTSEM. MERT BIZONY MONDOM NÉKTEK, MÍG AZ ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLIK, A TÖRVÉNYBŐL EGY JÓTA VAGY EGYETLEN PONTOCSKA EL NEM MÚLIK, A MÍG MINDEN BE NEM TELJESEDIK.” (Máté 5:17-18).

Más szavakkal ő egyáltalán nem új törvénnyel vagy rendeletekkel jött; ő csupán a régi törvényt betölteni jött. Ez az, amit meg akart értetni a zsidókkal – anélkül, hogy arcátlan próbálkozással olyan nyelven beszélt volna, hogy becsapja a zsidókat, hogy fogadják el őt Isten embereként, és hogy ravasz fortéllyal kísérletet tett volna arra, hogy egy új vallást tuszkoljon le a torkukon. Nem! Isten eme küldötte soha nem folyamodott volna olyan bolond gondolatokhoz, hogy fölbomlassza Isten vallását. Ő maga töltötte be a törvényt. Betartotta Mózes utasításait és tisztelte a szombatot. Nem volt alkalom rá, hogy akárcsak egyetlen zsidó is ujjal mutogatott volna rá, mondván, hogy „Te miért nem böjtölsz?”, vagy „Miért nem mosol kezet mielőtt megtöröd a kenyeret?”, mely törvényeket mindig számon kértek a tanítványokon, ám Jézuson egyszer sem. Ez azért van, mert jó zsidóként becsülte az őt megelőző próféták törvényeit. Röviden: nem kreált új vallást és nem hozott új törvényeket, mint Mózes és Mohammed. Igaz?” – kérdeztem a dominét és ő azt felelte: „Igen”. Mire én: „ENNÉLFOGVA JÉZUS NEM OLYAN, MINT MÓZES, DE MOHAMMED OLYAN, MINT MÓZES”.

MIKÉNT TÁVOZTAK EL AZ ÉLŐK SORÁBÓL?

(8) „Mózes és Mohammed mindketten természetes halállal haltak meg, de a Kereszténység szerint Jézus erőszakos kereszthalált halt. Igaz?” – kérdeztem a dominét, mire azt felelte: „Igen”. Mire én: „ENNÉLFOGVA JÉZUS NEM OLYAN, MINT MÓZES, DE MOHAMMED OLYAN, MINT MÓZES”.

MENNYBÉLI LAKHELY

(9) „Mózes és Mohammed mindkettő a földben eltemetve fekszik, míg Jézus – Önök szerint – az égben nyugszik. Igaz ez?”. A dominé egyetértett és én azt mondtam: „ENNÉLFOGVA JÉZUS NEM OLYAN, MINT MÓZES, MOHAMMED VISZONT OLYAN, MINT MÓZES”.

HARMADIK FEJEZET


További bizonyítékok

Iszmáel az elsőszülött

Mivel a dominé tehetetlenül egyetértett minden egyes ponttal, azt mondtam: „Dominé, amit eddig tettem az az egész prófécia csupán egyetlen részének a vizsgálata volt, - az ’OLYAN, MINT TE’ – ’mint te’ – ’mint Mózes’ kifejezés vizsgálata. A prófécia sokkal több, mint ez az egyetlen kifejezés, amely így hangzik: „PRÓFÉTÁT TÁMASZTOK NEKIK TESTVÉREIK KÖZÜL OLYANT, MINT TE…” A hangsúly azokon a szavakon van – „Testvéreik közül”. Mózes és népe a zsidók itt faji entitásukban vannak megszólítva, és így a ’testvéreik’ kétségkívül az arabok. Láthatják, hogy a Szent Biblia úgy beszél Ábrahámról, mint „Isten barátjáról”. Ábrahámnak két felesége volt – Sára és Hágár. Hágár szült Ábrahámnak egy fiút – AZ ELSŐSZÜLÖTTET – „…és Ávrom12 elnevezte az ő fiát, akit Hágár szült Ismáelnek.” (Teremtés 16:15). „És Ismáel az ő fia, tizenhárom éves volt, midőn körülmetéltetett fitymájának húsa.” (Teremtés 17:25). TIZENHÁROM éves korában Iszmáel volt az EGYETLEN fia és magja Ábrahámnak, mikor a szövetség létrejött Isten és közte. Isten ígért Ábrahámnak egy másik fiút Sárától, Izsákot, aki sokkal fiatalabb volt a bátyjánál, Iszmáelnél.

ARABOK ÉS ZSIDÓK

Amennyiben Iszmáel és Izsák ugyanannak az apának, Ábrahámnak a fiai, akkor ők testvérek. És így az egyik gyermeke TESTVÉRE a másik gyermekének. Izsák gyermekei a zsidók és Iszmáel gyermekei az arabok – így ők TESTVÉREI egymásnak. A Biblia megerősíti, „és (Ismáel) minden testvérének színe előtt fog lakni” (Teremtés 25:18). Izsák gyermekei az izmaeliták testvérei. Ily módon Mohammed az izraeliták testvérei közül való, mivel Ábrahám fiának Iszmáelnek a leszármazottja. Ez pontosan az, amiről a prófécia szól – ’TESTVÉREIK KÖZÜL’ (Deuteronómium 18:18). Itt a prófécia világosan említi, hogy a jövendő próféta, aki olyan lenne, mint Mózes, nem emelkedhet ki ’Izrael fiai’ közül, vagy ’közülük’, hanem a testvéreik közül. MOHEMMED ENNÉLFOGVA A TESTVÉREIK KÖZÜL VALÓ!

SZAVAK A SZÁJBAN

A prófécia tovább folytatódik: ’…ÉS ADOM SZAVAIMAT SZÁJÁBA…’ Mit jelent ez ha azt mondják ’a szavaimat a szádba teszem’? Nézze, ha megkérném (a dominét), hogy nyissa ki a Deuteronómium 18. fejezetének 18-as versének kezdeténél, és megkérném, hogy olvassa, és ön olvasná, beraknám ezzel a szavaimat az ön szájába? A dominé azt felelte „Nem”. „Viszont” – folytattam: „Hogyha én egy arabhoz hasonló nyelvre tanítanám, amelyről önnek nincsen tudása, és ha megkérném, hogy olvassa, vagy ismételje utánam, amit kiejtek, vagyis:

MONDD: ALLAH AZ EGYETLEN;
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ {١}
ALLAH AZ ÖRÖKKÉVALÓ;
اَللهُ الصَّمَدُ {٢}
NEM NEMZETT ÉS NEM NEMZETETT:
لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ {٣}
ÉS NINCS SENKI HOZZÁ HASONLÓ.
وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ,كُفُوًا أَحَدْ {٤}
(Ikhlász c. szúra) Kegyes Korán 112:1-4

Egy idegen nyelv sosem hallott szavait, melyeket kiejtett, nem én raknám az ön szájába?” A dominé egyetértett azzal, hogy valóban így volt. „Ugyanazon módon” – mondtam, „A Kegyes Korán szavait, ahogy a Kinyilatkoztatás lett a Mindenható Isten engedelmével Mohammednek kinyilatkoztatva.

A történelem elmondja, hogy Mohammed negyven éves volt. Egy barlangban tartózkodott úgy három mérföldre északra Mekka városától. A muszlim Ramadán hónap huszonhetedik éjjele volt. A barlangban Gábriel angyal utasította az anyanyelvén: اقْرأ , amely annyit tesz OLVASS! vagy KIÁLTSD! vagy RECITÁLD! Mohammed halálra rémült és zavarodottságában azt felelte: مَا أَنَا بِقَارِءٍ , ami azt jelenti: NEM TANULTAM! Az angyal másodszor is utasította ugyanazzal az eredménnyel. Harmadszorra az angyal folytatta:
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ
Ekkor megszólította Mohammedet, hogy ismételje!, mondja utána! És ő elismételte a szavakat, ahogy a szájába rakták őket:

Olvass (oh, Mohammed ) az Urad nevével (kezdve), aki teremtett!
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {١}
Megteremtette az embert egy vérrögből.
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {٢}
Recitálj! A te Urad a legkegyesebb,
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {٣}
aki írótollal tanított,
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {٤}
megtanította az embert arra, amit nem tudott.
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {٥}
(al-Alaq c. szúra) Kegyes Korán 96:1-5

Ez volt az első öt vers, amely ki lett nyilatkoztatva Mohammednek, és amely ma a Kegyes Korán 96. fejezetének elején található.

A MEGBÍZHATÓ TANÚ

Rögtön miután az angyal távozott, Mohammed hazarohant. Halálra rémült volt és izzadt mindenütt. Kérte szeretett feleségét Khadídzsát, hogy ’takarja be!’. Lefeküdt és őt figyelte. Amikor visszanyerte nyugalmát elmagyarázta neki mit látott és hallott. Az asszony biztosította arról, hogy hisz neki, és hogy Allah nem engedné, hogy ilyen szörnyűség történjen vele. Vajon ezek egy szélhámos vallomásai? Bevallaná egy csaló, hogy amikor az Úr angyalával találta szemben magát, aki üzenetet hozott a magasból, félelemtől sebzetté vált, megrémült és izzadt mindenütt, hazafutott a feleségéhez? Bárki, aki kritikus szemmel nézi láthatja, hogy reakciói és vallomásai nem lehetnek másak, mint egy becsületes, őszinte ember vallomásai, az Igazság emberéjé – ’AL-EMÍN’ – A becsületes, egyenes és igazságos.

A prófétai életének elkövetkezendő huszonhárom éve alatt „szavakat tettek a szájába”, és ő kimondta azokat. Kitörölhetetlen nyomot hagytak a szívében és az agyában: és ahogy a Szent Irat (Kegyes Korán) terjedelme nőtt, rögzítették pálmalevél rostokon, bőrökön és állatok lapockacsontjain; és odaadó tanítványainak szívében. Halála előtt sorba rendezte ezeket a szavakat, abba a sorrendbe, amelyet ma találhatunk a Kegyes Koránban.

A szavak (kinyilatkoztatás) valóban a szájába volt téve, pontosan úgy, ahogy a bibliai prófécia mondta: ’ÉS ADOM SZAVAIMAT SZÁJÁBA’ (BIBLIA) Deut. 18:18.

Írástudatlan próféta

Mohammed élménye a Híra barlangjában később úgy vált ismertté, mint Dzsebel-un-Núr – A fény hegye, és a válasza arra az első kinyilatkoztatásra, az pontos betöltése egy másik bibliai próféciának. Ézsaiás könyve 29. fejezetének a 12. versében olvashatjuk: „OLVASNI NEM TUDÓNAK” (النَّبِيّ الأُمِّيّ az írástudatlan próféta, Kegyes Korán 7:158) „ADJÁK A KÖNYVET” (al-Kitáb al-Qurán – az „Olvasmány”, a „szavalat”), „S AZT MONDJÁK NEKI: OLVASD, AKKOR AZ ÍGY FELEL: NEM ISMEREM A BETŰKET”. (مَا أَنَا بِقَارِءٍ „Nem tanultam”, „nem tudok írást” a pontos fordítása annak, amit Mohammed mondott kétszer Gábriel arkangyalnak – a szent léleknek, amikor arra utasította, hogy olvasson اِقْرَأ).

Hagy idézzem a verset megszakítások nélkül, ahogyan az a Katolikus Bibliában található: „OLVASNI NEM TUDÓNAK ADJÁK A KÖNYVET, S AZT MONDJÁK NEKI: OLVASD, AKKOR AZ ÍGY FELEL: NEM ISMEREM A BETŰKET!”13 (BIBLIA) Izajás 29:12.

Vegyük észre, hogy a keresztény időszámítás szerinti hatodik században, amikor Mohammed élt és hirdette az igét, nem léteztek arab bibliák14. Mindemellé teljesen tanulatlan és írástudatlan volt. Soha senki nem tanított neki egy szót sem. A tanára a Teremtő volt –

Nem a saját vágya szerint beszél.
وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى {٣}
Ez bizony nem más, mint sugallt sugallat.
إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى {٤}
Amit az tanított neki, kinek az ereje hatalmas.
عَلَّمَه, شَدِيدُ القُوَى {٥}

(An-Nadzsm c. szúra) Kegyes Korán 53:3-5

Bármiféle emberi tanító nélkül, ’megszégyeníti a tanultak tudását’”.

SZIGORÚ FIGYELMEZTETÉS

„Nézze!” – mondtam a dominének, „ahogyan a próféciák ráillenek Mohammedre, akár egy kesztyű. Nem kell megnyújtanunk a próféciákat, hogy igazodjanak Mohammed betöltéséhez”.

A dominé azt felelte: „Mindegyik szövegmagyarázat nagyon jól hangzik, de nincsen valós konzekvenciájuk, mivel a keresztényeknek itt van Jézus Krisztus, a „megtestesült” Isten, aki megváltott bennünket bűneink igája alól!”.

„Nem fontos?” – kérdeztem. Isten nem így gondolta! Ő nagy bajok árán is keresztülvitte, hogy figyelmeztetései rögzítve legyenek. Isten tudta, hogy lesznek emberek – mint ön, – akik komolytalanul, könnyű szívvel figyelmen kívül hagyják a szavait, így a Deuteronómium 18:18-at egy baljós figyelmeztetéssel követi: a következő vers, „ÉS LESZ A FÉRFIÚ, AKI NEM HALLGAT SZAVAIMRA, MELYEKET NEVEMBEN FOG ELMONDANI, ÉN FOGOM SZÁMONKÉRNI ATTÓL” (más fordításban – „Én állok rajta bosszút”, - „Bosszút fogok állni rajta” – „Meg fogom bosszulni!”). „Nem rémiszti önt? A Mindenható Isten bosszúval fenyeget! Elakad a lélegzetünk ha néhány semmirekellő vagány megijeszt, ön mégsem fél Isten figyelmeztetésétől?”.

„Csodák csodája! A Deuteronómium 18. fejezetének 19. versében újabb Mohammed által betöltött próféciára bukkanunk! Figyelje a szavakat – ’…SZAVAIMRA, MELYEKET NEVEMBEN FOG ELMONDANI’. Kinek a nevében beszél Mohammed?”. Kinyitottam a Kegyes Koránt – Allama Yusuf Ali fordítását a 114. fejezetnél – Nesz c. szúra, más néven „Emberek” – az utolsó fejezet, és megmutattam neki a fejezetfőnél található kezdő formulát:
بــِــسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحــِــيــــمِ ( )
És a jelentését: „a fölöttébb Könyörületes és Irgalmas ISTEN NEVÉBEN”, és a 113. fejezet tetején:
بــِــسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحــِــيــــمِ ( )
És a jelentését: „A fölöttébb Könyörületes és Irgalmas Isten nevében”. És minden fejezeten; 112, 111, 110… visszafelé, ugyanaz a formula, ugyanazzal a jelentéssel minden oldalon, mert az utolsó SZÚRÁK (fejezetek) rövidek és nem foglalnak el több helyet egy oldalnál.

„És mit állít a prófécia? ’…MELYEKET NEVEMBEN FOG ELMONDANI’ és kinek a nevében beszélt Mohammed?” ’A FÖLÖTTÉBB KÖNYÖRÜLETES ÉS IRGALMAS ISTEN NEVÉBEN”. A próféciát szó szerint betöltötte Mohammed!15

„A kilencedik kivételével a Kegyes Korán minden fejezete ezzel a formulával kezdődik:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( ) A FÖLÖTTÉBB KÖNYÖRÜLETES ÉS IRGALMAS ISTEN NEVÉBEN. A muszlimok minden törvényes tettüket ezzel a szent formulával kezdik. A keresztények viszont azzal kezdik: ’Az Atya, a fiú és a szentlélek nevében’16”.

A Deuteronómium tizennyolcadik fejezetére vonatkozóan több mint tizenöt érvet szolgáltattam önnek arra, hogy eme prófécia Mohammedre vonatkozik és NEM Jézusra.

NEGYEDIK FEJEZET


Az Újszövetség is megerősíti

Keresztelő jános ellentmond jézusnak

Az Újszövetség idejében azt látjuk, hogy a zsidók még mindig várják az „OLYAN, MINT MÓZES” prófécia betöltését, ahogy a János 1:19-25 alatt utalnak rá. Ha Jézus a zsidók Messiása akart (volna) lenni, a zsidók elkezdtek (volna) érdeklődni afelől, hogy hol volt Illés? A zsidóknak van egy párhuzamos próféciájuk, mely szerint mielőtt eljön a Messiás, Illésnek kell előbb második eljövetelével újra eljönnie. Jézus megerősíti ezt a zsidó hiedelmet:

„…ILLÉS UGYAN ELJÖN ÉS HELYREÁLLÍT MINDENT. CSAKHOGY ÉN AZT MONDOM NEKTEK: ILLÉS MÁR ELJÖTT, DE NEM ISMERTÉK FEL, …EKKOR A TANÍTVÁNYOK MEGÉRTETTÉK, HOGY KERESZTELŐ JÁNOSRÓL BESZÉLT NEKIK.” (SZENT BIBLIA) Máté 17:11-13.

Az Újszövetség szerint a zsidók nem voltak azok, akik benyelik bármilyen mondvacsinált Messiás szavait. A nyomozásaikban komoly nehézségeken mentek keresztül annak érdekében, hogy megtalálják igaz Messiásukat. És ez megerősítést nyer János Evangéliumában: „(Keresztelő) JÁNOS ÍGY TETT TANÚSÁGOT: A ZSIDÓK PAPOKAT ÉS LEVITÁKAT KÜLDTEK HOZZÁ JERUZSÁLEMBŐL, S MEGKÉRDEZTETTÉK: ˝KI VAGY?˝ ERRE MEGVALLOTTA, NEM TAGADTA, HANEM MEGVALLOTTA: ˝NEM ÉN VAGYOK A MESSIÁS˝.” (Ez csak természetes volt, hiszen nem lehetett két Messiás egyszerre17. Ha Jézus volt a Krisztus, akkor János nem lehetett a Krisztus!). „EZÉRT MEGKÉRDEZTÉK TŐLE: ˝HÁT AKKOR TALÁN ILLÉS VAGY?˝ ˝NEM VAGYOK˝ - FELELTE.” (Itt Keresztelő János ellentmond Jézusnak! Jézus azt mondja, hogy János „Illés” és János tagadja, hogy ő az, aminek Jézus leírja őt. KETTEJÜK közül (Jézus és János) az egyik – Urambocsá! – kétségkívül nem mond IGAZAT! Maga Jézus tanúsította, hogy Keresztelő Jánosnál nem volt nagyobb zsidó próféta: „BIZONY MONDOM NEKTEK: ASSZONYOK SZÜLÖTTEI KÖZT NEM SZÜLETETT NAGYOBB KERESZTELŐ JÁNOSNÁL” (SZENT BIBLIA) Máté 11:11.

Mi muszlimok úgy ismerjük Keresztelő Jánost, mint Hazrut JEHJÁ alejhi szelám (béke legyen vele). Allah igaz prófétájaként mélyen tiszteljük. Jézus szent próféta úgy ismert nálunk, mint Hazrut ÍSZÁ alejhi szelám (béke legyen vele), és szintén becsült, mint a Mindenható egyik legcsodálatosabb küldötte. Hogyan tulajdoníthatnánk mi Muszlimok hazugságot bármelyikük számára is? Ezen probléma megoldását Jézus és János között a keresztényekre hagyjuk, mivel a „szent irataik” szép számmal tartalmaznak ellentmondásokat, melyek ők elkendőztek, mint „Jézus sötét mondásait”18. Mi muszlimok tényleg kíváncsiak vagyunk a zsidó elit által Keresztelő Jánosnak szögezett utolsó kérdésre – „˝A PRÓFÉTA VAGY?˝ - ERRE IS NEMMEL VÁLASZOLT.” (SZENT BIBLIA) János 1:21.

Három kérdés!

Vegyük észre, hogy három különböző és jól elkülöníthető kérdést tettek föl Keresztelő Jánosnak, amelyekre ő három nyomatékos „NEM”-mel válaszolt. Röviden összefoglalva:

(1) Te vagy a Krisztus?
(2) Te vagy Illés?
(3) Te vagy a próféta?

Bár a Keresztény világ tanult emberei valahogy csak két kérdést látnak abban, amire itt utalnak. Hogy kétségkívül világossá tegyük, hogy a zsidóknak egyértelműen H-Á-R-O-M különböző prófécia járt a fejében mikor Keresztelő Jánost vallatóra fogták, olvassuk el a zsidók ellenkezését a következő versben:
„S TOVÁBB KÉRDEZGETTÉK: ˝AKKOR MIÉRT KERESZTELSZ, HA NEM VAGY

(a) SEM A MESSIÁS,
(b) SEM ILLÉS,
(c) SEM A PRÓFÉTA?˝”
(SZENT BIBLIA) János 1:25

A zsidók HÁROM különböző prófécia betöltésére vártak: Egy, a KRISZTUS eljövetele. Kettő, Illés eljövetele, és HÁROM, A PRÓFÉTA eljövetele.

˝A próféta˝

Ha felütünk egy tetszőleges Bibliát, amiben konkordancia, vagy keresztreferencia található, akkor a széljegyzetben, ahol „a próféta”, vagy „az a próféta” megjelenik János 1:25-nél, azt fogjuk találni, hogy ezek a szavak a Deuteronómium 18:15-ös és 18-as próféciájára vonatkoznak. És azt, hogy „az a próféta” – „aki olyan, mint Mózes” – „OLYAN, MINT TE”, elsöprő bizonyítékokon keresztül bizonyítottuk, hogy MOHAMMED és NEM Jézus!

Mi muszlimok nem tagadjuk, hogy Jézus volt a „Messiás”, mely szót „Krisztus”-ként fordítottak. Nem versenyzünk az „ezer és egy próféciával”, amelyet a keresztények szép számmal maguknak követelnek az Ószövetségben azért, hogy előre jelzett legyen a Messiás eljövetele. Amit mi állítunk az, hogy a Deuteronómium 18:18 NEM Jézusra vonatkozik, hanem az egy félreértést kizáró prófécia MOHAMMED szent prófétáról!”

A dominé nagyon udvariasan búcsúzott el tőlem mondván, hogy ez egy rendkívül érdekfeszítő beszélgetés volt és nagyon örülne neki, ha egy napon beszélnék az összejövetelükön a témáról. Tíz és fél év eltelt azóta, de én még mindig várok erre a privilégiumra.

Én elhiszem, hogy a dominé komolyan gondolta mikor ezt az ajánlatot tette, de az előítélet kemény dolog, és aki akarná elveszíteni a nyáját?

A savteszt

Krisztus bárányai kérdem én, miért nem alkalmazzák azt a savtesztet, amit a Mester maga akart alkalmazni minden mondvacsinált igénylőjével a prófétaságnak? Ő azt mondta: „GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK FEL ŐKET. SZEDNEK-E TÖVISEK KÖZÜL SZŐLŐT VAGY BOGÁNCSBÓL FÜGÉT? ÍGY MINDEN JÓ FA JÓ GYÜMÖLCSÖT TEREM, A ROSSZ FA PEDIG ROSSZ GYÜMÖLCSÖT… TEHÁT GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK FEL ŐKET.”
(SZENT BIBLIA) Máté 7:16-20.

Miért félnek alkalmazni ezt a tesztet Mohammed tanításaira? Meg fogják találni Isten Utolsó Szövetségét – a Kegyes Koránt – Mózes és Jézus tanításainak valódi beteljesülését, amely a leginkább szükséges békét és boldogságot hozta el a világnak. „HA EGY MOHAMMEDHEZ HASONLÓ EMBER DIKTÁTORSZEREPHEZ JUTNA A MODERN VILÁGBAN, AKKOR Ő ELÉRNÉ A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁT AZZAL, HOGY A LEGINKÁBB SZÜKSÉGES BÉKÉT ÉS BOLDOGSÁGOT HOZNÁ EL.”.
(George Bernard Shaw)

A legnagyobb!

A „TIME” nevű heti hírújság 1974. július 15-i számában válogatást közölt különböző történészek, írók, katonák, üzletemberek és mások véleményéből arról a témáról: „Ki volt a történelem legnagyobb vezetője?”. Néhányan azt mondták, hogy Hitler volt; mások szerint – Gandhi, Buddha, Lincoln és így tovább. De Jules Massermann, egy államokbeli pszichoanalitikus megadta a szabvány egyenest korrekt támpontokkal, ami alapján lehet ítélni. Azt mondta: „A VEZETŐKNEK HÁROM SZEREPET KELL BETÖLTENIÜK:

(1) Jólétet kell biztosítaniuk a vezetés alatt,
(2) Társadalmi szervezetet kell biztosítaniuk, amelyben az emberek viszonylag biztonságban érzik magukat, és
(3) A hitet is biztosítaniuk kell az emberek számára.”

A fenti három feltételnek megfelelően kutatta a történelmet és elemezte: Hitlert, Pasteurt, Caesart, Mózest, Konfúciuszt és még sokakat és végül a következőre jutott:

„AZ OLYANOK, MINT PASTEUR ÉS SALK VEZETŐK AZ ELSŐ ÉRTELEMBEN. AZ OLYANOK, MINT GHANDI ÉS KONFÚCIUSZ AZ EGYIK RÉSZRŐL, ÉS NAGY SÁNDOR, CAESAR, ÉS HITLER A MÁSIK RÉSZRŐL VEZETŐK A MÁSODIK, VAGY TALÁN A HARMADIK ÉRTELEMBEN IS. JÉZUS ÉS BUDDHA EGYEDÜL A HARMADIK KATEGÓRIÁBA TARTOZIK. MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB VEZETŐJE TALÁN MOHAMMED VOLT, AKI KOMBINÁLTA E HÁROM FELADATOT. Egy kicsit kevesebb mértékben MÓZES IS UGYANEZT TETTE.”

A tárgyilagos szabvány, amit a Chicago Egyetem professzora felállított, – aki szerintem zsidó – JÉZUS és BUDDHA sehol sincs „Az emberiség nagy vezetői”-nek festményén, bár egy különös véletlen folytán Mózest és Mohammedet együtt, egy csoportba sorolta, így adva további nyomatékot annak az érvnek, hogy JÉZUS nem olyan, mint MÓZES, ám MOHAMMED olyan, mint MÓZES: Deut. 18:18. „OLYAN, MINT TE” – Mint Mózes!

James L. Dow a Collins Bibliaszótárban további bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy JÉZUS nem olyan, mint MÓZES, de MOHAMMED olyan, mint MÓZES: „ÁLLAMFÉRFIKÉNT ÉS TÖRVÉNYHOZÓKÉNT MÓZES A ZSIDÓ NÉP LÉTREHOZÓJA. A SÉMI NÉP LAZA HALMAZÁT TALÁLTA, SENKI…

…AZ EGYETLEN EMBER A TÖRTÉNELEMBEN, AKI MÉG TÁVOLRÓL IS HASONLÍTHATÓ HOZZÁ, AZ MOHAMMED.”
(James L. Dow tiszteletes)

Konklúzió gyanánt végezetül egy keresztény tiszteletes szavait idézem, a Biblia kommentátoráét, őt követik Mesterének szavai:

„EGY IGAZ PRÓFÉTA VÉGSŐ ISMÉRVE TANÍTÁSAINAK ERKÖLCSI JELLEMZŐJE.”
(Prof. Dummelow.)

„GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK FEL ŐKET.”
(Jézus Krisztus)
JÖJJÜNK ÖSSZE ÉS FONTOLJUK MEG KÖZÖSEN!

MONDD: „Ó KÖNYV NÉPE!
JÖJJETEK (ÉS EGYEZZÜNK MEG) KÖZTÜNK ÉS KÖZTETEK EGYENES ÉS IGAZSÁGOS SZÓRA:
HOGY NEM SZOLGÁLUNK MÁST CSAK (AZ EGY IGAZ) ISTENT!
S NEM ÁLLÍTUNK MELLÉ TÁRSAKAT.
S EGYIKÜNK SEM VÁLASZTJA A MÁSIKAT
URÁNAK ISTEN HELYETT!”
ÁM HA ELFORDULNAK, AKKOR MONDJÁTOK:
„TANÚSÍTSÁTOK, HOGY MI MUSZLIMOK
(ISTEN AKARATÁNAK ENGEDELMESKEDŐK) VAGYUNK.”
(Imrán c. szúra) Kegyes Korán 3:64

A „KÖNYV NÉPE” egy tiszteletbeli titulus, ami a zsidókat és a keresztényeket illeti a Kegyes Koránban. A muszlimok itt arra lettek utasítva, hogy hívják meg – „Ó Könyv népe!” – Ó Tanult nép! Ó emberek, akik igénylik, hogy isteni kinyilatkoztatás befogadói legyenek. Egy Szent Iraté; gyűljünk össze egy közös álláspontra – „hogy nem szolgálunk mást csak (az egy igaz) Istent”, azért, mert senkinek sincs joga Istenen kívül az imádatra. Nem azért, mert „AZ ÚR A TE ISTENED, FÉLTŐN-SZERETŐ ISTEN VAGYOK, AKI MEGBÜNTETEM AZ ATYÁK VÉTKÉT A FIAIKBAN HARMAD ÉS NEGYEDÍZIGLEN, AKIK ENGEM GYŰLÖLNEK.” (Kivonulás 20:5). Hanem azért, mert Ő a mi Urunk és Gondviselőnk, Teremtőnk és Megformálónk, Aki jogosult minden imára, imádatra és áhítatra.

Elméletileg a zsidók és a keresztények eleget tesznek eme Koránversben található mindhárom kérdésnek. Gyakorlatilag viszont nem. Eltekintve hitelvi botlásaiktól az Egy Igaz Isten egységét illetően (ALLAH szubhánehu wa te-álá), még mindig ott marad a papság kérdése (a zsidóknál is van öröklés útján), mintha egy pusztán emberi lény – Kohenita, vagy Pápa, vagy Pap, vagy Brahman – felsőbbrendűséget követelhetne függetlenül a tanultságától és életének tisztaságától, vagy ember és Isten közé állhatna valamilyen különleges érzék folytán. AZ ISZLÁM NEM ISMERI EL A PAPSÁGOT!

A nekünk adott Iszlám hitvallás álljon itt dióhéjban:

Mondjátok: „Hiszünk Allahban és abban, ami
Leküldetett hozzánk,
Ami leküldetett Ábrahámnak, Iszmáílnak és Izsáknak,
És Jákobnak és a törzseknek,
S abban, amit Mózes és Jézus kaptak,
És abban, amit a próféták kaptak az Uruktól.
Mi nem teszünk különbséget közöttük.
S mi Neki (Allahnak) vetjük alá magunkat.”
(BAQARA C. SZÚRA) Kegyes Korán 2:136

A muszlim álláspont világos. A muszlimok nem követelik a vallást saját maguknak. Az Iszlám nem szekta, vagy etnikai vallás. Az ő nézőpontja szerint minden vallás egy, mivel az Igazság is egy. UGYANAZ A VALLÁS VOLT LEKÜLDVE MINDEN KORÁBBI PRÓFÉTÁNAK. (Kegyes Korán 42:13). Az igazság volt elhozva minden ihletett könyvvel. Ez lényegében egyenlő Isten akaratának és tervének egyfajta tudatosságával és egy örömteli engedelmességgel ennek az akaratnak és tervnek. HA BÁRKI MÁST AKAR, MINT EZ A VALLÁS, AZ HŰTLEN A SAJÁT TERMÉSZETÉHEZ, MIKÉNT HŰTLEN ISTEN AKARATÁHOZ ÉS TERVÉHEZ IS. Így ez az illető nem számíthat útmutatásra, mivel szándékosan visszautasította az útmutatást.

admin - January 23 2011 3643 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Maszúd, ’Ukba ibn Amr al-Anszári al-Bedrire hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki azt mondta:

Allah Küldötte így szólt: - Az egyik mondás, amelyet megőriztek az emberek az előző próféták mondásai közül: Ha nincs szégyenérzeted, akkor tegyél, amit akarsz! (al-Bukhári)


Kategória: Az Iszlám vallás

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 1,775,425 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com